zamówienie na:

Dostawa materiałów opatrunkowych.

zamawiający: Szpital Tucholski Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60000 euro
termin składania ofert: 28 grudnia 2006  11:00
wynik postępowania: Wybrano oferty firm: Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. ul. Partyzancka 133/151, Pabianice, pakiet I - 38.408,94; pakiet III - 11.109,81 zł. TZMO s.a. ul. Żółkiewskiego 20/26 toruń, pakiet II - 89.259,09 zł 
NZOZ XII/20/06                                                                     Tuchola, 2006-12-19
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
 
Działając na podstawie art. 4a ust. 2 oraz art. 41  Pzp "Szpital Tucholski" Sp.z o.o.  zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
"Szpital Tucholski" Sp.z o.o.
Nowodworskiego 14-18
89-500 Tuchola
www.szpitaltuchola.pl
szpital@tuchola.pl
7:25 - 15:00
 
2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro
 
3)  Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.boppowiat.tuchola.pl
 
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego lub drogą elektroniczną.
 
4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów opatrunkowych
Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy zadania.
Wspólny Słownik Zamówień: 331
 
5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 
 
6) Termin wykonania zamówienia: 02.01.2007 - 31.12.2007
 
7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Oferent musi spełniać warunki określone w SIWZ i ustawie Pzp
 
8) Informacja na temat wadium:
Oferent nie wnosi wadium.
 
9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena - 100% 
 
10) miejsce i termin składania ofert:
"Szpital Tucholski" Sp.z o.o.
ul. Nowodworskiego 14-18
89-500 Tuchola
Pokój nr 1 - Sekretariat
 
do dnia 2006-12-28 do godz. 11:00
 
11) miejsce i termin otwarcia ofert:
 "Szpital Tucholski" Sp.z o.o.
Nowodworskiego 14-18
89-500 Tuchola
Pokój nr 7
 
dnia 2006-12-28 o godz. 11:05.
                         
12) termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2007-01-28
                          
13) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Brak
 
14) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
Brak
 
15) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
brak
 
 
SIWZ (87kB) word Załącznik nr 1 (50kB) word Załącznik nr 2 (28kB) word Załącznik nr 3 (36kB) word Załącznik nr 4 (23kB) word
 
Pakiet nr I
Pozycja 21
       Czy Zamawiający w ww. pozycji zgodzi się na zaoferowanie wymaganego kompresu w opakowaniu a’ 20 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ceny za opak. a’25 szt.
Tak, Zamawiający wyraża zgodę.
 
Pakiet nr I
Pozycja 30
       Czy Zamawiający w ww. pozycji zgodzi się na zaoferowanie wymaganego przylepca o długości 9,14 m lub 9,15 m  z jednoczesnym przeliczeniem ceny za 9,2 metra. .
 
Tak, Zamawiający wyraża zgodę.
 
Pakiet nr II
Pozycja 7
       Czy Zamawiający w ww. pozycji zgodzi się na zaoferowanie kompresów 8 warstwowych ?
 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie innych kompresów niż 4 warstwowe.
Pakiet I pozycja 6                                                                                                            
   Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przylepca na tkaninie bawełnianej  hypoalergicznego ? Proponowana zmiana nie wpływa w żaden sposób na użytkowność wyrobu a naszej firmie pozwoli na złożenie korzystnej cenowo i jakościowo oferty.
 
Tak , Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przylepca na tkaninie bawełnianej hipoalergicznego.
 
 Pakiet 1 pozycja 21
   Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresów jałowych w opakowaniu a 50 sztuk?
 
Tak , Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kompresów pakowanych a 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem opakowań.
 
Pakiet 1 pozycja 23-25
   Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opasek gipsowych o czasie wiązania wstępnego od 4-8 minut. Proponowana zmiana nie wpływa w żaden sposób na użytkowność wyrobu a naszej firmie pozwoli na złożenie korzystnej cenowo i jakościowo oferty.
 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania innych opasek jak o czasie wiązania do 6 minut.
 
Pakiet nr  I
1. Poz. Nr 21- kompresy chłonne kombinowane jałowe- Zamawiający wymaga, aby zaoferowane kompresy chłonne jałowe były wyrobami medycznymi inwazyjnymi         należącymi do klasy II a . Prosimy o odstąpienie od tego wymogu bowiem kompres    te nie są przeznaczone do takich celów, które powodowałby konieczność  klasyfikowania ich jako inwazyjny wyrób medyczny i w związku z tym nie są dostępne na rynku kombinowane kompresy chłonne będące wyrobami medycznymi         klasy II a .
 
Zamawiający odstępuje od wymogu by zaoferowane kompresy chłonne kombinowane należały do klasy IIa.
 
2. Poz. nr 28 i 29 – czy Zamawiający oczekuje zaoferowanie elastycznego rękawa   opatrunkowego w opakowaniach a 25 mb w stanie rozciągniętym?
 
Prosimy zaoferować 140 metrów bieżących rękawa (w stanie swobodnym) podając cenę za jeden metr.
 
 
Pakiet nr  III
3. Poz. Nr 10 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepca           zastępującego nici chirurgiczne w opakowaniach 50 x 5 szt. – z odpowiednim        przeliczeniem zamawianych ilości?
 
 Tak Zamawiający wyraża zgodę.
 
4. Poz. Nr 12 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepca           zastępującego nici chirurgiczne w opakowaniach 50 x 3 szt. – z odpowiednim        przeliczeniem zamawianych ilości?
 
Tak Zamawiający wyraża zgodę.
 

metryczka


Opublikował: Rafał Landowski (19 grudnia 2006, 14:41:05)

Ostatnia zmiana: Rafał Landowski (3 stycznia 2007, 11:33:27)
Zmieniono: dodano wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1349