zamówienie na:

dostawa sprzętu jednorazowego użytku

zamawiający: Szpital Tucholski Spółka z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 23 stycznia 2009  11:00
przyczyna unieważnienia: nie złożono zadnej oferty 
Znak sprawy: NZOZ XII/01/09


                        Ogłoszenie o przetargu (16561 - 2009)


I. Zamawiający : Szpital Tucholski Sp. z o.o. w Tucholi
89 - 500 Tuchola ul. Nowodworskiego 14-18
tel. /0-52/ 3360500 , fax.  /0-52/ 3360507
II. Tryb udzielenia zamówienia – Przetarg nieograniczony
III. Przedmiot zamówienia : Dostawa sprzętu jednorazowego użytku.
CPV  33600000-6
Na oferowany sprzęt wymagamy świadectwa dopuszczenia  do obrotu i stosowania na terenie Polski zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o wyrobach medycznych Dz. U. Nr 93, poz. 896, Rozporządzenie  Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r w sprawie klasyfikacji  wyrobów medycznych do różnego przeznaczenia Dz. U. Nr 100 po 1027, Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań  zasadniczych dla wyrobów medycznych do różnego przeznaczenia Dz. U.  Nr 251, poz. 2514
IV. Termin realizacji zamówienia :   12 miesięcy  od podpisania umowy
V. Adres strony, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia-
www.bippowiat.tuchola.pl
VI Termin płatności: - przelew 30 dniowy
VII. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami –
W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz informację zamawiający oraz wykonawcy przekazują w formie pisemnej lub faksem na nr 0-52/ 3360507
VIII  Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.                                                            
IX. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
X Kryteria wyboru ofert w %:
Cena -  100 %
XI Wadium – nie obowiązuje
XII Opis warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z SIWZ
XIII. Oferty należy składać na adres :
Szpital Tucholski Sp. z o.o.
89 – 500 Tuchola  
ul. Nowodworskiego 14-18
lub osobiście w siedzibie Zamawiającego  ul. Nowodworskiego 14-18
budynek administracji – sekretariat pokój nr 1
Oferta w zamkniętej kopercie powinna być oznaczona napisem :
                                   „Dostawa sprzętu jednorazowego użytku”
                           Znak sprawy NZOZXII/01/09
                                                                    i
Nie otwierać przed dniem 23.01.2009 r, godz. 11:15.
1. Termin składania ofert upływa w dniu 23.01.2009 r. godz. 11.00.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.01.2009 r. o godz. 11.15.
XIV. Termin związania ofertą – 30 dni..
XV.   Pracownikiem upoważnionym do kontaktów jest :
p. Renata Remus
w godz. 8.00 - 15.00  tel./0-52/ 3360507
XVI .  Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej
XVII . Nie przewiduje się dynamicznego systemu zakupów
XVIII.  Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
XIX .  Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego.
 
Tuchola 15.01.2009

specyfikacja (81kB) word formularz ofertowy (29kB) word oświadczenie (27kB) word projekt umowy (53kB) word przedmiot zamówienia (26kB) word

metryczka


Opublikował: Rafał Landowski (15 stycznia 2009, 09:44:24)

Ostatnia zmiana: Rafał Landowski (5 lutego 2009, 12:33:01)
Zmieniono: wynik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1441