zamówienie na:

dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli

zamawiający: Szpital Tucholski Spólka z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: ponizej progów unujnych
termin składania ofert: 13 lutego 2009  11:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiający uniewaznia postepowanie na podstawie art. 93 p.4 cena najkorzystniejszej oferty przewyzsza kwote, która Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
Znak sprawy: NZOZ XII/02/09


                         Ogłoszenie o przetargu (18470 - 2009)


I. Zamawiający : Szpital Tucholski Sp. z o.o. w Tucholi
89 - 500 Tuchola ul. Nowodworskiego 14-18
tel. /0-52/ 3360500 , fax.  /0-52/ 3360507
II. Tryb udzielenia zamówienia – Przetarg nieograniczony
III. Przedmiot zamówienia :
 Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli
CPV  24111500-0
IV. Termin realizacji zamówienia :   12 miesięcy  od podpisania umowy
V. Adres strony, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia-
www.bippowiat.tuchola.pl
VI Termin płatności: - przelew 30 dniowy
VII. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami –
W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz informację zamawiający oraz wykonawcy przekazują w formie pisemnej lub faksem na nr 0-52/ 3360507
VIII  Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.                                                       
IX. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
X Kryteria wyboru ofert w %:
Cena -  100 %
XI Wadium – nie obowiązuje
XII Opis warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z SIWZ
XIII. Oferty należy składać na adres :
Szpital Tucholski Sp. z o.o.
89 – 500 Tuchola  
ul. Nowodworskiego 14-18
lub osobiście w siedzibie Zamawiającego  ul. Nowodworskiego 14-18
budynek administracji – sekretariat pokój nr 1
Oferta w zamkniętej kopercie powinna być oznaczona napisem :


           „Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli”
                           Znak sprawy NZOZXII/02/09
                                                                    i
                      Nie otwierać przed dniem 13.02.2009 r, godz. 11:15.
1. Termin składania ofert upływa w dniu 13.02.2009 r. godz. 11.00.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.02.2009 r. o godz. 11.15.
XIV. Termin związania ofertą – 30dni.
XV. Pracownikiem upoważnionym do kontaktów jest :
p. Renata Remus
w godz. 8.00 - 15.00  tel./0-52/ 3360507
XVI Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej
XVII . Nie przewiduje się dynamicznego systemu zakupów
XVIII Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
XIX .  Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego
 
Tuchola 05.02.2009
specyfikacja (87kB) word formularz ofertowy (24kB) word oświadczenie (27kB) word projekt umowy (53kB) word załącznik do formularza ofertowego (28kB) word

Tuchola 09.02.2009

odpowiedź na pytania (28kB) word

Tuchola 16.02.2009

wynik postępowania (26kB) plik

metryczka


Opublikował: Rafał Landowski (5 lutego 2009, 12:30:36)

Ostatnia zmiana: Rafał Landowski (16 lutego 2009, 08:53:05)
Zmieniono: wynik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1702