zamówienie na:

Rozbudowę, modernizację oraz wyposażenie Szpitala Tucholskiego

zamawiający: Szpital Tucholski Spółka z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 15 kwietnia 2009  11:00
przyczyna unieważnienia: ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu wszczętego postępowania Szpital Tucholski Sp. z o.o. działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Rozbudowę, modernizację oraz wyposażenie Szpitala Tucholskiego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Postępowanie zostało unieważnione z powodu obarczenia go wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. UZASADNIENIE Dnia 18 marca br. ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych pod pozycją nr 67740-2009 ogłoszenie o wszczęciu postępowania na Rozbudowę, modernizację oraz wyposażenie Szpitala Tucholskiego. W rubryce III.2 nieprawidłowo podano zapis odsyłający do zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w wyniku czego doszło do naruszenia przepisu art. 41 ust. 1 pkt 7 Prawa zamówień publicznych. W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.  
                                                                                             Tuchola 19.03.2009
 
                                         Oświadczenie Zamawiającego
 
 Ze względów technicznych nie jest możliwe umieszczenie projektu budowlanego i projektów wykonawczych na stronie internetowej. Projekty są dostępne u Zamawiającego na płycie CD i będą udostępniane Wykonawcom na ich wniosek.
 
 

                                     OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 
 
                                                                                     Tuchola, dnia  18.03.2009 r.

                             OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamawiający:

Szpital Tucholski Sp. z o.o.
Adres : 89-500 Tuchola
ul. Nowodworskiego 14-18

Regon  092965579      NIP  561-14-55-873

tel.: 052 336 05 03  fax 052 336 05 04


ogłasza przetarg nieograniczony na :

Rozbudowę, modernizację oraz wyposażenie Szpitala Tucholskiego

• Adres strony internetowej na której będzie dostępna specyfikacja od dnia publikacji ogłoszenia w BZP: www.bippowiat.tuchola.pl .


 
I.                   Opis i zakres przedmiotu zamówienia.
 
1.        Przedmiotem zamówienia jest „Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie Szpitala Tucholskiego” wraz z dostawą sprzętu medycznego.
 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.21.51.40-0  - Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych
45.33.10.00-6 - Instalowanie     urządzeń         grzewczych,         wentylacyjnych    i  
                          klimatyzacyjnych
45.31.00.00-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45.30.00.00-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45.33.00.00-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
51.41.00.00-9 - Usługi instalowania sprzętu medycznego
2. Przedmiotem zamówienia jest:
1)   wykonanie robót budowlanych w obiektach szpitalnych położonych w Tucholi, przy ul. Nowodworskiego 14-18 w zakresie:
a)   przebudowy części istniejących obiektów i rozbudowy szpitala,
b)   remontu piwnicy i parteru skrzydła budynku przeznaczonego do nadbudowy,
c)    nadbudowy skrzydła wraz z projektowaną rozbudową,
d)   dobudowy od strony podwórza  części gabinetów diagnostyczno-zabiegowych,
e)   remonut piwnicy i parteru budynku głównego,
f)      wykonania zaprojektowanych instalacji w w/w obiektach budowlanych,
g)   zagospodarowania terenu.
 
2)   dostawa i montaż do Szpitala Tucholskiego sprzętu medycznego w ilościach i na zasadach określonych w załączniku nr 4 do SIWZ
Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawarty jest w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przedmiarach robót, Wykazie sprzętu medycznego stanowiących załączniki do SIWZ  i stanowiących jej integralną cześć. 
 
II.  Termin realizacji przedmiotu zamówienia: nie później niż do 31.12.2010 roku.
III. Opis warunków udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:  
1. spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych :
2.  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, a mianowicie wykażą się w tym względzie wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych w ramach jednej umowy, odpowiadających swym rodzajem przedmiotowi zamówienia. W ramach jednej umowy musi być udokumentowanie wybudowania budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 3.000,00 m2 i wartości nie mniejszej niż 10 mln zł brutto. Wymóg dotyczący powierzchni użytkowej odnosi się do budynku lub zespołu budynków, przez które należy rozumieć przynajmniej dwa obiekty objęte wspólną inwestycją; wraz z pisemnym potwierdzeniem, że roboty te zostały wykonane należycie;
3. posiadają niezbędną     wiedzę     i    doświadczenie     w    realizacji    dostaw sprzętu  medycznego   i   w  tym   zakresie  udokumentują  należyte  wykonanie  w okresie  ostatnich  3  lat,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności    jest    krótszy to, w tym  okresie  nie  mniej  niż   trzech  dostaw   sprzętu  o   wartości   minimum 5 mln zł brutto/każda wraz z pisemnym potwierdzeniem, że dostawy te zostały wykonane należycie;
4. dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a mianowicie wykażą, że posiadają kadrę techniczną o następujących uprawnieniach i kwalifikacjach:
-       osobę pełniącą funkcję kierownika budowy, posiadającego odpowiednie uprawnienia określone przepisami prawa budowlanego, należącego do właściwej miejscowo Izby Samorządu Budowlanego oraz posiadającego udokumentowaną co najmniej 5-cio letnią praktykę zawodową oraz doświadczenie w kierowaniu co najmniej 2-ma budowami obiektów o podobnym do przedmiotu zamówienia charakterze,
-       osobę do pełnienia funkcji kierownika robót sanitarnych, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, należącej do właściwej miejscowo Izby samorządu budowlanego oraz udokumentowane co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe,
-       osobę do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych, posiadającą  uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, należącej do właściwej miejscowo Izby samorządu budowlanego oraz udokumentowane co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe
5) posiadają  środki  finansowe lub zdolność kredytową  w kwocie nie mniejszej niż       30 % wartości brutto składanej oferty;
6) posiadają  polisę,  a  w przypadku  jej  braku  inny dokument potwierdzający,  że
     Wykonawca  jest  ubezpieczony  od   odpowiedzialności   cywilnej   w    zakresie  
     prowadzonej działalności, na kwotę nie mniejszą niż 10.000.000,00 zł.
7) nie   podlegają  wykluczeniu   z  postępowania   o   udzielenie   zamówienia   na
     podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Pzp.
 
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formuła „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale X pkt 1 - 6 niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.
Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.
 
IV.   Dokumenty wymagane od wykonawców w celu  potwierdzenia  spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1.  W  celu  potwierdzenia,  że wykonawca  posiada  uprawnienia  do wykonywania  
      działalności  w  zakresie objętym  przedmiotem  zamówienia  oraz  nie  podlega
      wykluczeniu  na  podstawie  art.  24  ust.  1  i  2  ustawy Pzp należy dołączyć do  
      oferty następujące dokumenty i oświadczenia:
a)     aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);
b)   oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust.1 ustawy Pzp i nie podlega wykluczeniu na podstawie  art. 24 ust.1 i 2 ustawy Pzp;
c)   aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);
d)   aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);
e)   aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp (wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);
f)    aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp (wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);
 
2.   Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
-  zamiast dokumentów, o których mowa w ust.1 lit. a) - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);
-   zamiast dokumentów, o których mowa w ust.1 lit. c) i d) - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);
-  zamiast dokumentów, o których mowa w ust.1 lit. f) - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);
-  zamiast dokumentów, o których mowa w ust.1 lit. e) – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt.  4-8 ustawy (dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);
 
2.1 Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania, nie  wydaje  się  dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Terminy ważności tych dokumentów, jak powyżej.
 
3.   W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, należy dołączyć do oferty następujące dokumenty:
a)   wykaz wykonanych robót budowlanych i dostaw w okresie wskazanym w niniejszym ogłoszeniu, odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, z podaniem; dla robót budowlanych przedmiotu, powierzchni netto, dat wykonania a dla dostaw daty realizacji, wartości dostaw i odbiorców – Załącznik nr 5 do SIWZ;
Wykaz musi zawierać co najmniej roboty budowlane i dostawy wymagane, o których mowa w pkt III lit. a) .
b)     dokumenty potwierdzające, że roboty budowlane i dostawy wskazane w Wykazie sporządzonym według Załącznika nr 5 do SIWZ zostały wykonane należycie (np. referencje, listy rekomendacyjne itp.);
c)      Wykaz osób, którymi dysponuje i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia jeżeli w wykazie tym wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował  – Załącznik nr 6 do SIWZ
Wykaz musi zawierać co najmniej wskazanie kadry technicznej o kwalifikacjach i w ilości wymaganych w pkt III,  
d)   dokumenty stwierdzające, że osoby wyszczególnione w Załączniku nr 4 do SIWZ, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (kopie uprawnień i aktualne zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej Izby Samorządu Budowlanego).
4.   W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, należy dołączyć do oferty następujące dokumenty:
a)   informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w kwocie nie mniejszej niż 30%  wartości brutto składanej oferty (wystawiona nie wcześniej  niż  3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);
b)  polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej  działalności na kwotę nie mniejszą niż 10.000.000,00 zł.
5.   Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. jako konsorcjum). W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:
a)   każdy z przedsiębiorców wspólnie ubiegających się o zamówienie musi przedłożyć wymagane dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt IV ust. 1-5, na potwierdzenie warunku posiadania uprawnień do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia oraz nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp;
b)        Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą  łącznie  spełniać warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt III lit. a-d oraz dostarczyć wymagane w pkt IV ust. 1-5 dokumenty na potwierdzenie spełniania tych warunków;
c)   Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
UWAGA! Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem;
d)   Wypełniając formularz oferty: w miejscach: „nazwa i adres wykonawcy”, NIP, REGON,  należy wpisać dane dotyczące wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
 
6.      Dokumenty i oświadczenia należy składać w formie pisemnej.
 
7.      Dokumenty mogą być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę).
 
8.      Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub oświadczeń, złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. nie poświadczone przez wykonawcę za zgodność z oryginałem odpisy lub kopie) spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania z mocy art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp po uprzednim wezwaniu wykonawcy na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do uzupełnienia w wyznaczonym terminie brakujących lub zawierających błędy oświadczeń i dokumentów.
 
9.      Wszelkie dokumenty  oraz oświadczenia muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi. W przypadku reprezentacji Wykonawcy przez osobę, której uprawnienia nie wynikają z dokumentów rejestrowych, do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo dla tej osoby udzielone przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
 
      Pełnomocnictwo    powinno   zostać   złożone  w    formie  oryginału   lub   kopii         
     potwierdzonej za zgodność przez notariusza. 
 
10.            Zamawiający oceniać będzie jedynie oferty ważne, spełniające wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych i warunki niniejszej specyfikacji.
11.         Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” na podstawie informacji zawartych w złożonych dokumentach.
12.            Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania z zastrzeżeniem art 26 ust 3 ustawy Pzp.
13.         Zamawiający dokona oceny spełniania tych warunków na podstawie wymaganych dokumentów i oświadczeń złożonych przez wykonawców.
 
V. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
VI. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
VII.  Zamawiający   przewiduje   udzielenie  zamówień   uzupełniających  o   których
        mowa w art. 67 ust. 1 Pkt .6 i 7 Prawa zamówień publicznych.


VIII. Zamawiający   wymaga   wniesienia  wadium  w  wysokości:   200.000,00   zł.  
       (słownie:  dwieście  tysięcy złotych).  Szczegółowe  warunki i  forma wniesienia  
       wadium zgodne z ustawą Pzp. określone są w SIWZ.

IX. Osobami uprawnionymi przez zamawiającego do kontaktu z wykonawcami są:
- w sprawach proceduralnych : Piotr Kryn
- w sprawach przedmiotu zamówienia  -  Wiktor Metkowski

X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. cena - 100 %
XI.  Oferty   należy  składać  w  siedzibie  Zamawiającego  w  Sekretariacie, w terminie  do  dnia 15.04.2009 r. do godz. 11.00.   
Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.04.2009 r. o godz. 11.15 w siedzibie Zamawiającego – gabinet Prezesa.
XII. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
XIII. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
XIV. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
XV.  Zamawiający     w     celu     wyboru     oferty     najkorzystniejszej     nie  
      przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
XVI. Forma porozumiewania się zamawiającego i wykonawców
Oświadczenia,   wnioski,   zawiadomienia   oraz   informacje   każda   ze   stron przekazuje pisemnie lub faksem na numer: (052) 336 05 04.
XVII. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 18.03.2009 roku pod numerem 67740 -2009 
 
  specyfikacja (184kB) word Projekt budowlany (24kB) word przedmiar robót (1803kB) zip Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (1818kB) zip Wykaz sprzętu medycznego będącego przedmiotem dostawy (487kB) zip wykaz zrealizowanych dostaw (33kB) word Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca (30kB) word umowa (168kB) word fgormularz ofertowy (39kB) word Oświadczenie Wykonawcy (26kB) word

metryczka


Opublikował: Renata Remus (19 marca 2009, 14:27:27)

Ostatnia zmiana: Renata Remus (24 marca 2009, 13:38:29)
Zmieniono: unieważnienie postepowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2148