zamówienie na:

dostawa oleju opałowego lekkiego

zamawiający: Dom Pomocy Społecznej
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwot określonych w art 11 ust 8 ustawy
termin składania ofert: 26 maja 2009  10:00
przyczyna unieważnienia: art 93 ust 1 pkt 7 
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Wysoka, dnia 09 czerwiec 2009 roku

Na podstawie art. 93 ust 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2007 r. Nr 223 poz.1655 oraz z 208 r. Nr.171 poz .1058 z póź.zm.) zawiadamiam, że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę oleju opałowego lekkiego EKOTERM PLUS ” zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust 1 pkt 7 ustawy. 
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli obarczone jest ono wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zamawiający w SIWZ (rozdział XVIII pkt.3) nie określił precyzyjnie zasad obliczenia ceny ofertowej przez wykonawcę, co  uniemożliwia dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej.
Zatem, w zaistniałej sytuacji Zamawiający jest zobowiązany unieważnić postępowanie, ponieważ jest ono  obarczone winą uniemożliwiająca zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego, co niniejszym czynię.

Dyrektor
/-/ Andrzej Bąkowski


Wysoka, dnia 22  maja 2009 r.

W związku z ogłoszonym przetargiem na dostawy oleju opałowego dla Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej, jeden z oferentów  w dniu 20.05.2009 r. złożył zapytanie, czy zamawiający dopuszcza w sposobie obliczenia ceny, modyfikację zapisu do podanej 
poniżej wersji :
wykonawca określił cenę 1 tys. litrów oleju w następujący sposób:
do ceny hurtowej producenta obowiązującej na dzień 22.05.2009 roku, podanej na jego stronie internetowej, należy dodać marżę lub upust.
Do oferty należy dołączyć komunikat cenowy producenta z jego strony internetowej, określający cenę hurtową obowiązującą na dzień 22.05.2009 r.
Do tak obliczonej ceny należy doliczyć podatek VAT.

Zamawiający nie dopuszcza modyfikacji w sposobie obliczenia ceny.

 

Ogłoszenie o zamówieniu                                         

Zamawiający:

Dom Pomocy Społecznej w Wysokiej
89-500 Raciąż,
tel /fax 052 5592353
e-mail: dps.wysoka@wp.pl
www.bippowiat.tuchola.pl

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2007r. Nr 223 poz. 1655oraz z 2008 r. Nr.171 poz.1058 z póź. zm. )


dostawa oleju opałowego lekkiego

Wspólny Słownik Zamówień CPV: 23.12.21.00-9

1.    Przedmiotem zamówienia jest lekki olej opałowy EKOTERM PLUS
2.    Opis przedmiotu zamówienia:
     Dostawy okresowo powtarzające się według potrzeb zamawiającego
      w   ilości około 35000 litrów w trakcie obowiązywania umowy.
      Jednorazowa ilość tankowania – około 4000 litrów.
     3.    Termin wykonania zamówienia:
       - dostawy okresowo powtarzające się do 31 maja 2010 r.

Specyfikacja jest zamieszczona na stronie www.bippowiat.tuchola.pl

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1)    Spełniają warunki art. 22 ust. 1 ustawy.
2)    Nie podlegają wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na postawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy;
3)    Posiadają koncesję na obrót paliwami ciekłymi zgodnie z Art.32 ust.1 pkt 4, art.33  ust.1 i 4 art.36 i art.37 w związku z art.30 ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
-    Prawo energetyczne (Dz. U z 2003 r. Nr.153, poz.1504 i Nr 203, poz.1966 oraz
z 2004 r. Nr.29, poz.257, Nr 34, poz. 293, Nr 91,  poz. 875, Nr 96, poz. 959 i
Nr 137, poz.1808 )
1)    Spełniają pozostałe warunki określone w SIWZ.
Zamawiający oceniać będzie jedynie oferty ważne, spełniające wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych i warunki niniejszej specyfikacji.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” na podstawie informacji zawartych w złożonych dokumentach.
Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania z zastrzeżeniem art. 26 ust 3 ustawy.
Zamawiający dokona oceny spełniania tych warunków na podstawie wymaganych dokumentów i oświadczeń złożonych przez wykonawców.
Wykonawca, ubiegający się o zamówienie publiczne, musi załączyć do oferty wymagane oświadczenia lub dokumenty:
1)    Wypełniony formularz oferty;
2)    Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w SIWZ wynikające i określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz, że nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy;
3)    W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
a.    Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b.    Koncesji, zezwolenia lub licencji, jeżeli ustawy zakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym;
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
Oferty należy składać u Zamawiającego w dziale kadr.  

Termin składania ofert upływa dnia 26.05.2009 r. o godz.10:00.
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest:
Kazimierz Bucholc – kierownik zaopatrzenia DPS Wysoka.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.05.2009 r. o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego w dziale kadr.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
- Cena                             - 100 %


Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie zamierza stosować aukcji elektronicznej.

Dyrektor
/-/ Andrzej Bąkowski

Załączniki:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (124kB) word
Formularz ofertowy (37kB) word
Oświadczenie (53kB) word
Projekt umowy (37kB) word

metryczka


Opublikował: Estera Gwizdała (15 maja 2009, 20:19:31)

Ostatnia zmiana: Estera Gwizdała (9 czerwca 2009, 14:32:01)
Zmieniono: ogłoszenie o unieważnieniu postepowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1445