zamówienie na:

Roboty remontowe na drodze 1030C i 1036C

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: pomiędzy 14000 euro a progami unijnymi
termin składania ofert: 2 lipca 2009  12:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia zostaje unieważnione na podstawie art., 93 ust. 1, pkt 1, ponieważ nie złożono żadnej oferty.  

OGŁOSZENIE
 
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TUCHOLI

ogłasza przetarg nieograniczony

o wartości zamówienia pomiędzy 14.000 euro a progami unijnymi określonymi
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na:

Roboty remontowe na drodze 1030C i 1036C  
 
Postępowanie nr:       ZDP 3450 – 11/2009
Kod CPV:                
45.23.31.41 – 9 Roboty w zakresie konserwacji dróg
45.23.31.42 – 6 Roboty w zakresie naprawy dróg

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zostaje udostępniona nieodpłatnie na stronie internetowej Powiatu Tucholskiego: www.bippowiat.tuchola.pl, w zakładce „Zamówienia publiczne”.

SIWZ_ZDP3450_11_2009 (1339kB) word

UWAGA: usunięto błąd w przedmiarze

PRZEDMIAR_ZDP3450_11_2009 (42kB) pdf

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są następujące roboty:
a)      mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej,
b)      powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowej na odcinku drogi 1030C Bruchniewo – Sucha,
c)       podwójne powierzchniowe utrwalenie na skrzyżowaniu drogi 1030C i 1036C w Bruchniewie,
obejmujące powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o frakcji 8 – 12 mm (ilość kruszywa 10,0 m³/ m²) – szacunkowo 13616 m²  oraz powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o frakcji 5 – 8 mm (ilość kruszywa 8,0 m³/ m²) – szacunkowo 1516 m².
 
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zamówień uzupełniających, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 Prawa zamówień publicznych.
 
Termin wykonania zadania do: 30.10.2009 r.
                      
O dzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania zawarte w art. 22 ust.1 ustawy Pzp. Ocena spełniania warunków zostanie dokonana według formuły: spełnia/nie spełnia.

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest:
a)      posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności;
b)      posiadanie niezbędnej wiedzy, doświadczenia, potencjału technicznego oraz dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c)       znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d)      nie podleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w przypadkach wskazanych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W celu weryfikacji czy Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu każdy Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty:
1.       Oświadczenie wymagane zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych – wg wzoru stanowiącego załącznik do oferty (formularz Zamawiającego) – Załącznik nr 1;
2.       Odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej – Załącznik 2;  
3.       Doświadczenie zawodowe – Załącznik 3;
4.       Potencjał kadrowy – Załącznik 4.
 
W postępowaniu wadium nie jest wymagane.
 
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 
KRYTERIUM I – cena – waga 100%
Każda oferta, niepodlegająca odrzuceniu otrzyma ilość punktów wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

Najniższa cena całkowita                        x 100 pkt. x 100%
Proponowana cena całkowita    
   
LICZBA PUNKTÓW = LICZBA PUNKTÓW  KRYTERIUM I

Oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.
Obliczenia zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.

Na kopercie powinien znaleźć się adres Wykonawcy w formie pieczątki, nadruku lub naklejki.
 
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i zaadresować następująco:
 
Adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
            ul. Przemysłowa 6, 89-500 Tuchola.
OFERTA NA:
Roboty remontowe na drodze 1030C i 1036C

oraz „Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert.

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.07.2009 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi (adres jak powyżej) w biurze nr 1.
 
 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.07.2009 r. o godz. 12.15 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5.
Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.
 
Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej – nie przewiduje się,
Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów – nie przewiduje się,
Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej – nie przewiduje się.
 
 
Umieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia: 24.06.2009 r. pod nr: 205210 – 2009
Umieszczono w BIP Powiatu Tucholskiego (strona internetowa) dnia: 24.06.2009 r.
Wywieszono na tablicy ogłoszeń Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi dnia: 24.06.2009 r.

metryczka


Opublikował: Magdalena Gocek (24 czerwca 2009, 13:03:50)

Ostatnia zmiana: Magdalena Gocek (9 lipca 2009, 16:03:03)
Zmieniono: dodano wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1237