Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2009

zamówienie na:

Roboty remontowe na drodze 1030C i 1036C

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP3450-14/2009
wartość: pomiędzy 14000 euro a progami unijnymi
termin składania ofert: 21 lipca 2009  12:00
wynik postępowania: W przeprowadzonym postępowaniu wpłynęła 1 oferta: (1) Przedsiębiorstwa Drogowego EMULEX Sp. z o.o., ul. Czesława Tańskiego 16, 73-102 Stargard Szczeciński - oferta otrzymała 100,00 punktów. Kryterium - cena 100%. Jako najkorzystniejszą i spełniającą wszystkie wymogi formalne Zamawiającego wybrano OFERTĘ NR 1 złożoną przez Przedsiębiorstwa Drogowego EMULEX Sp. z o.o., ul. Czesława Tańskiego 16, 73-102 Stargard Szczeciński oferującą wykonanie przedmiotu zamówienia za 128 302,52 zł brutto. Z wyłonionym Wykonawcą została zawarta umowa nr ZDP 3450-14/2009 w dniu 30.07.2009 roku.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI "Środki ochrony prawnej" ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.). 

OGŁOSZENIE

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TUCHOLI

ogłasza przetarg nieograniczony

o wartości zamówienia pomiędzy 14.000 euro a progami unijnymi określonymi
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na:

Roboty remontowe na drodze 1030C i 1036C  
 
Postępowanie nr:       ZDP 3450 – 14/2009
Kod CPV:                
45.23.31.41 – 9 Roboty w zakresie konserwacji dróg
45.23.31.42 – 6 Roboty w zakresie naprawy dróg

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zostaje udostępniona nieodpłatnie na stronie internetowej Powiatu Tucholskiego: www.bippowiat.tuchola.pl, w zakładce „Zamówienia publiczne”. 

SIWZ_ZDP3450_14_2009 (1339kB) word

PRZEDMIAR_ZDP3450_14_2009 (42kB) pdf

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są następujące roboty:
a) mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej,
b) powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowej na odcinku drogi 1030C Bruchniewo – Sucha,
c) podwójne powierzchniowe utrwalenie na skrzyżowaniu drogi 1030C i 1036C w Bruchniewie,
obejmujące powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o frakcji 8 – 12 mm (ilość kruszywa 10,0 m³/ m²) – szacunkowo 13616 m²  oraz powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o frakcji 5 – 8 mm (ilość kruszywa 8,0 m³/ m²) – szacunkowo 1516 m². Wykonawca udzieli gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia w okresie 12 miesięcy od zakończenia robót.  
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zamówień uzupełniających, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 Prawa zamówień publicznych.
 
Termin wykonania zadania do: 30.10.2009 r.
                      
O dzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania zawarte w art. 22 ust.1 ustawy Pzp. Ocena spełniania warunków zostanie dokonana według formuły: spełnia/nie spełnia.

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest:
a) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności;
b) posiadanie niezbędnej wiedzy, doświadczenia, potencjału technicznego oraz dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c) znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d) nie podleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w przypadkach wskazanych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W celu weryfikacji czy Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu każdy Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty:
1. Oświadczenie wymagane zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych – wg wzoru stanowiącego załącznik do oferty (formularz Zamawiającego) – Załącznik nr 1;
2. Odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej – Załącznik 2;  
3. Doświadczenie zawodowe – Załącznik 3;
4. Potencjał kadrowy – Załącznik 4.
 
W postępowaniu wadium nie jest wymagane.
 
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 
KRYTERIUM I – cena – waga 100%
Każda oferta, niepodlegająca odrzuceniu otrzyma ilość punktów wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

Najniższa cena całkowita                        x 100 pkt. x 100%
Proponowana cena całkowita    
   
LICZBA PUNKTÓW = LICZBA PUNKTÓW  KRYTERIUM I

Oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.
Obliczenia zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.

Na kopercie powinien znaleźć się adres Wykonawcy w formie pieczątki, nadruku lub naklejki.
 
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i zaadresować następująco:
 
Adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
            ul. Przemysłowa 6, 89-500 Tuchola.
OFERTA NA:
Roboty remontowe na drodze 1030C i 1036C

oraz „Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert.

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.07.2009 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi (adres jak powyżej) w biurze nr 1.
 
 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.07.2009 r. o godz. 12.15 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5.
Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.
 
Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej – nie przewiduje się,
Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów – nie przewiduje się,
Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej – nie przewiduje się.
 
 
Umieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia: 13.07.2009 r. pod nr: 110503 – 2009
Umieszczono w BIP Powiatu Tucholskiego (strona internetowa) dnia: 13.07.2009 r.
Wywieszono na tablicy ogłoszeń Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi dnia: 13.07.2009 r.

Opublikował: Magdalena Gocek (13 lipca 2009, 14:34:57)

Ostatnia zmiana: Magdalena Gocek (7 sierpnia 2009, 13:39:11)
Zmieniono: usunięto omyłkę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1735

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij