zamówienie na:

Roboty remontowe na drodze 1027C i 1030C

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP3450-15/2009
wartość: pomiędzy 14000 euro a progami unijnymi
termin składania ofert: 21 lipca 2009  12:15
wynik postępowania: W przeprowadzonym postępowaniu wpłynęła 1 oferta: (1) ZAKŁADU SPRZĘTOWO - TRANSPORTOWEGO, Czesław Pawłowski, ul. Towarowa 1, 85-500 Tuchola - oferta otrzymała 100,00 punktów. Kryterium - cena 100%. Jako najkorzystniejszą i spełniającą wszystkie wymogi formalne Zamawiającego wybrano OFERTĘ NR 1 złożoną przez ZAKŁAD SPRZĘTOWO - TRANSPORTOWY, Czesław Pawłowski, ul. Towarowa 1, 85-500 Tuchola, oferującą wykonanie przedmiotu zamówienia za 497 822,22 zł brutto. 
Z wyłonionym Wykonawcą została zawarta umowa nr ZDP 3450-15/2009 w dniu 30.07.2009 roku.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI "Środki ochrony prawnej" ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.). 


OGŁOSZENIE 


ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TUCHOLI


ogłasza przetarg nieograniczony


o wartości zamówienia pomiędzy 14.000 euro a progami unijnymi określonymi
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na:
 
Roboty remontowe na drodze 1027C i 1030C  
 
Postępowanie nr:       ZDP 3450 – 15/2009
Kod CPV:                    
45.23.31.41 – 9 Roboty w zakresie konserwacji dróg
45.23.31.42 – 6 Roboty w zakresie naprawy dróg

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zostaje udostępniona nieodpłatnie na stronie internetowej Powiatu Tucholskiego: www.bippowiat.tuchola.pl, w zakładce „Zamówienia publiczne”.

  SIWZ_ZDP3450_15_2009 (1359kB) word

  PRZEDMIAR1_ZDP3450_15_2009 (48kB) pdf

  PRZEDMIAR2_ZDP3450_15_2009 (49kB) pdf
 
Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są poniższe roboty remontowe:
a) mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno – bitumicznych o grubości 8 cm,
b) mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 22 cm,
c)  wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszyw łamanych, po zagęszczeniu 15 cm,
d) wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszyw łamanych, po zagęszczeniu 8 cm,
e) oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni,
f)  wykonanie warstwy wiążącej z mieszanek mineralno – bitumicznych o grubości 4 cm,
g)  wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno – bitumicznych o grubości 3 cm,
na odcinku drogi powiatowej nr 1027 Wrzosowisko – Zdroje:
łączna szacunkowa powierzchnia:  883 m²;
na odcinku drogi powiatowej nr 1030 Cekcyn – Bysław:
łączna szacunkowa powierzchnia:  2330 m².
RAZEM: 3213 m².
Roboty remontowe będą prowadzone na fragmentach nawierzchni w najgorszym stanie technicznym. Miejsca te wskaże Zamawiający.
Wykonawca udzieli gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia w okresie 36 miesięcy od zakończenia robót.
 
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zamówień uzupełniających, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 Prawa zamówień publicznych.
 
Termin wykonania zadania do: 30.10.2009 r.
                      
O dzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania zawarte w art. 22 ust.1 ustawy Pzp. Ocena spełniania warunków zostanie dokonana według formuły: spełnia/nie spełnia.

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest:
a) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności;
b) posiadanie niezbędnej wiedzy, doświadczenia, potencjału technicznego oraz dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c) znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d) nie podleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w przypadkach wskazanych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W celu weryfikacji czy Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu każdy Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty:
1. Oświadczenie wymagane zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych – wg wzoru stanowiącego załącznik do oferty (formularz Zamawiającego) – Załącznik nr 1;
2. Odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej – Załącznik 2;  
3. Doświadczenie zawodowe – Załącznik 3;
4. Potencjał kadrowy – Załącznik 4.
 
W postępowaniu wadium nie jest wymagane.
 
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 
KRYTERIUM I – cena – waga 100%

Każda oferta, niepodlegająca odrzuceniu otrzyma ilość punktów wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

Najniższa cena całkowita                        x 100 pkt. x 100%
Proponowana cena całkowita    
 
LICZBA PUNKTÓW = LICZBA PUNKTÓW  KRYTERIUM I

Oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.
Obliczenia zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.

Na kopercie powinien znaleźć się adres Wykonawcy w formie pieczątki, nadruku lub naklejki.
 
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i zaadresować następująco:
 
Adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
            ul. Przemysłowa 6, 89-500 Tuchola.
OFERTA NA:
Roboty remontowe na drodze 1027C i 1030C

oraz „Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert.

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.07.2009 r. o godz. 12.15 w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi (adres jak powyżej) w biurze nr 1.
 
 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.07.2009 r. o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5.
Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.
 
Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej – nie przewiduje się,
Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów – nie przewiduje się,
Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej – nie przewiduje się.
 
 
Umieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia: 13.07.2009 r. pod nr: 110591 – 2009
Umieszczono w BIP Powiatu Tucholskiego (strona internetowa) dnia: 13.07.2009 r.
Wywieszono na tablicy ogłoszeń Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi dnia: 13.07.2009 r.

metryczka


Opublikował: Magdalena Gocek (13 lipca 2009, 14:58:55)

Ostatnia zmiana: Magdalena Gocek (7 sierpnia 2009, 13:37:52)
Zmieniono: dodano termin podpisania umowy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1651