Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2009

zamówienie na:

Dostawa materiałów biurowych

zamawiający: Starosta Tucholski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: OR.3450-15/2009
wartość: poniżej kwot określonych w art 11 ust 8 ustawy
termin składania ofert: 18 sierpnia 2009  10:00
wynik postępowania: wybór oferty najkorzystniejszej  OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Tuchola, dnia 31 sierpnia 2009 roku 
                                              
OR. 3450-15/2009
   
    Na podstawie art. 92 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.), zawiadamiam, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę materiałów biurowych”, Zamawiający wybrał do realizacji ww. zamówienia ofertę wykonawcy:
PARTNER XXI – Pik Sp. z o.o.
Ul. Fordońska 246,
85-766 Bydgoszcz
W przedmiotowym postępowaniu ww. wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę. 

Przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono 4 oferty przez następujących wykonawców:

Nr 1    Reset Sp. z o.o.
Ul. Jana Matejki 1a, 85-061 Bydgoszcz
Nr 2    PARTNER XXI – Pik Sp. z o.o.
Ul. Fordońska 246,
85-766 Bydgoszcz
Nr 3    IKA Karol Bronikowski
Ul. Witosa 1f/31, 86-010 Koronowo
Nr 4    Biuro Plus Telefax Sp. z o.o.
Ul. Szajnochy 2, 85-738 BydgoszczStreszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano na podstawie następującego kryterium: cena – 100%

Numer oferty    Przyznane punkty w kryterium cena    Łączna liczba punktów
          Nr 1                                 54,50                                   54,50
          Nr 2                               100,00                                 100,00
          Nr 3                                 55,69                                   55,69
          Nr 4                                 57,62                                   57,62

Starosta Tucholski
/-/ Piotr Mówiński

Tuchola, dnia 13 sierpnia 2009 roku
                     
Na podstawie art. 38 ust 1 i ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2007 r. poz. 223 poz. 1655 z późn. zm.) udzielam wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę materiałów biurowych”, które wpłynęły do Zamawiającego:
Pytanie 1:
Czy w ogłoszonym przetargu dopuszczają Państwo możliwość złożenia ofert z zamiennymi materiałami eksploatacyjnymi do drukarek, czy tylko mają być oryginały?
Odpowiedź 1:
Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert z zamiennymi materiałami eksploatacyjnymi.

Starosta Tucholski
/-/ Piotr Mówiński
                                  
Zamawiający:

Starosta Tucholski
ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.)

Dostawa materiałów biurowych
Wspólny Słownik Zamówień: 30.19.00.00-7, 30.12.51.10-5.

1.    Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych do Starostwa Powiatowego w Tucholi.
2.    Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 2 do SIWZ Formularz cenowy.
3.    Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem sukcesywne dostawy na podstawie składanych zamówień w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
4.    Ilości wskazane w załączniku nr 2 mają charakter szacunkowy i Zamawiający nie gwarantuje ich całkowitej realizacji.
5.    Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia na własny koszt środkiem transportu do siedziby Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w  Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego.
Specyfikacja jest zamieszczona na stronie www.bippowiat.tuchola.pl

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia – od dnia zawarcia umowy do 31 stycznia 2010 roku. 
O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1)    Spełniają warunki art. 22 ust. 1 ustawy tj.:
    posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
    posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
    znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
    nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2)    Nie podlegają wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na postawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy;
3)    Spełniają pozostałe warunki określone w SIWZ.

Zamawiający oceniać będzie jedynie oferty ważne, spełniające wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych i warunki niniejszej specyfikacji.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” na podstawie informacji zawartych w złożonych dokumentach.
Zamawiający dokona oceny spełniania tych warunków na podstawie wymaganych dokumentów i oświadczeń złożonych przez wykonawców.

Wykonawca, ubiegający się o zamówienie publiczne, musi załączyć do oferty wymagane dokumenty:
1)    wypełniony formularz ofertowy;
2)    Wypełniony formularz cenowy;
3)    Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w SIWZ wynikające i określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy
4)    Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie, pokój nr 304 Starostwa Powiatowego, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola.

Termin składania ofert upływa dnia 18.08.2009 r. o godz.1000

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest:
Estera Gwizdała – inspektor Wydziału Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.08.2009 r. o godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego w salce  konferencyjnej – pok. nr 107 Starostwa Powiatowego, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
• Cena                 - 100 %

Zamawiający przewiduje możliwość zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru po spełnieniu warunków określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie zamierza stosować aukcji elektronicznej.
Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego zgodnie z art. 67 ust 1 pkt 7 ustawy.

Starosta Tucholski
/-/ Piotr Mówiński

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zamieszczono na stronie portalu Urzędu Zamówień Publicznych www.portal.uzp.gov.pl dn. 10-08-2009r.                 

Załączniki:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (388kB) word
Formularz ofertowy (59kB) word
Formularz cenowy (56kB) excel
Oświadczenie (56kB) word
Projekt umowy (41kB) word


Opublikował: Estera Gwizdała (10 sierpnia 2009, 15:17:00)

Ostatnia zmiana: Estera Gwizdała (31 sierpnia 2009, 15:05:54)
Zmieniono: wybór oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1542

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij