zamówienie na:

Termomodernizacja budynków Szpitala Tucholskiego

zamawiający: Szpital Tucholski Spółka z o.o.
tryb zamówienia: negocjacje z ogłoszeniem
nr sprawy: NZOZ XII/14/09
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy
termin składania ofert: 28 sierpnia 2009  09:00
wynik postępowania: Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej 
NEGOCJACJE Z OGŁOSZENIEM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PONIŻEJ  KWOT OKREŚLONYCH W ATR.11 UST. 8 USTAWY


Szpital Tucholski Sp. z o.o.
Adres : 89-500 Tuchola
ul. Nowodworskiego 14-18

Regon 092965579      NIP 561-14-55-873

tel.:  052  336 05 03  fax.  052  336 05 04
działając  na  podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z 2007 r. Dz. U.  Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.)OGŁASZA NEGOCJACJE Z OGŁOSZENIEM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W ATR.11 UST. 8 USTAWY NA:

   Termomodernizację budynków Szpitala Tucholskiego
 
I. Tryb udzielenia zamówienia:
Negocjacje z ogłoszeniem na podstawie art. 55 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zm.)
Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy oraz akty wykonawcze do niej, a w sprawach tam nieuregulowanych, przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).
 
II. Opis przedmiotu zamówienia :
Przedmiotem zamówienia jest : Termomodernizacja budynków Szpitala Tucholskiego Spółki z o.o.  
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
     45.45.30.00-7  -  Roboty remontowe i renowacyjne.
     45.41.00.00-4  - Tynkowanie
1.   Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac na obiektach szpitalnych  położonych przy ul. Nowodworskiego 14-18 w Tucholi.
Przedmiotowy projekt obejmie swoim zakresem 3 budynki Szpitala Tucholskiego Budynek szpitala (budynek główny); budynek rehabilitacji administracji szpitala i kotłowni oraz budynek warsztatowy z agregatem prądotwórczym.
2.  Zakres planowanych prac w poszczególnych budynkach:
a)  Budynek szpitala ( budynek główny)
docieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 10 cm      pow. 1085,00m2
docieplenie dachu płytami wełny mineralnej gr. 20 cm       pow.  637,50 m2
b)  Budynek rehabilitacji, administracji szpitala i kotłowni
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, drewnianej na pcv  pow. 141,12 m2
docieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 12 cm        pow. 665,00 m2
docieplenie dachu płytami wełny mineralnej gr. 10 cm         pow. 850,00 m2
c) Budynek warsztatowy z agregatem prądotwórczym
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, drewnianej na pcv  pow.    10,50 m2
- docieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 12 cm        pow. 192,75 m2
- docieplenie dachu płytami wełny mineralnej gr. 10 cm         pow. 105,00 m2
III. Termin realizacji  przedmiotu zamówienia : 
      Docieplenie dachów  do 30 listopada 2009r
      Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej  do 30 czerwca 2010r.
      Docieplenie ścian zewnętrznych do 30 czerwca 2009r.
IV. Opis warunków udziału w postępowaniu: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:  
1. spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:
a)posiadają uprawnienia  do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b)  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, a mianowicie wykażą się w tym względzie wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, co najmniej trzech robót odpowiadających swym rodzajem przedmiotowi zamówienia. Wykonawca musi udokumentować wykonanie, co najmniej trzech  robót użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż  1000 m2  każdy i wartości nie mniejszej niż 600.000,00 zł brutto,  
3. dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a mianowicie wykażą, że posiadają kadrę techniczną o następujących uprawnieniach i kwalifikacjach :
-       osobę pełniącą funkcję kierownika robót, posiadającego odpowiednie uprawnienia określone przepisami prawa budowlanego, należącego do właściwej Izby Samorządu Budowlanego oraz posiadającego udokumentowaną co najmniej 5-cio letnią praktykę zawodową oraz doświadczenie w kierowaniu co najmniej 2-ma  robotami  o podobnym do przedmiotu zamówienia charakterze,
 
4. posiadają  środki  finansowe lub zdolność kredytową  w kwocie nie mniejszej niż     1.000.000 zł wartości brutto składanej oferty;
5. posiadają  polisę,  a  w przypadku  jej  braku  inny dokument potwierdzający,  że      Wykonawca  jest  ubezpieczony  od   odpowiedzialności   cywilnej   w    zakresie      prowadzonej działalności, na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł.
6. nie   podlegają  wykluczeniu   z  postępowania   o   udzielenie   zamówienia   na    podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Pzp.
Zamawiający dokona sprawdzenia spełniania przez Wykonawców wymogów określonych w ustawie i w specyfikacji w zakresie jakości oferty, a mianowicie pod uwagę będą brane wnioski zawierające komplet ważnych oświadczeń i wymaganych specyfikacja dokumentów.  
V.   Dokumenty wymagane od wykonawców w celu  potwierdzenia  spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone
w art. 22 ust.1 ustawy  
oraz
W formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę (§ 4.1 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane) :
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
Uwaga:
Odpis (zaświadczenie) musi zawierać aktualny wykaz osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy. Wykonawcy, którzy dokonali zmian w zakresie organów, które nie są uwidocznione w dokumencie rejestrowym winni złożyć dokumenty potwierdzające zmiany w składzie organu zarządzającego (np. uchwała w sprawie powołania określonej osoby).
3. Wykaz wykonanych robót  w okresie wskazanym w ogłoszeniu, odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, z podaniem; dla robót przedmiotu, powierzchni użytkowej budynków, dat ich wykonania, wartości brutto, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że odpowiednio roboty te zostały wykonane należycie.  
4. Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenia, niezbędnych do wykonywania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nich czynności wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadane uprawnienia budowlane oraz z aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego lub pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie tym, wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował
5. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w kwocie nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł wartości brutto składanej oferty, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
6. Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł.
7. Dokumenty i oświadczenia należy składać w formie pisemnej.
8.      Dokumenty mogą być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę).
 
9.      Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub oświadczeń, złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. nie poświadczone przez wykonawcę za zgodność z oryginałem odpisy lub kopie) spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania z mocy art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp po uprzednim wezwaniu wykonawcy na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do uzupełnienia w wyznaczonym terminie brakujących lub zawierających błędy oświadczeń i dokumentów.
 
10.  Wszelkie dokumenty  oraz oświadczenia muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi. W przypadku reprezentacji Wykonawcy przez osobę, której uprawnienia nie wynikają z dokumentów rejestrowych, do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo dla tej osoby udzielone przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
      Pełnomocnictwo    powinno   zostać   złożone  w    formie  oryginału   lub   kopii         potwierdzonej za zgodność przez notariusza. 
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” na podstawie informacji zawartych w złożonych dokumentach.
Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania z zastrzeżeniem art 26 ust 3 ustawy Pzp.
Zamawiający dokona oceny spełniania tych warunków na podstawie wymaganych dokumentów i oświadczeń złożonych przez wykonawców.
VI. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
VII. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
VIII.  Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
IX. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
XI.  Zamawiający   przewiduje   udzielenie  zamówień   uzupełniających  o   których
        mowa w art. 67 ust. 1 Pkt .6 Prawa zamówień publicznych.
XII. Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium

XIII. Miejsce i termin składania  wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
     Szpital Tucholski Sp. z o.o.
Adres :  89-500 Tuchola
ul. Nowodworskiego 14-18 sekretariat Prezesa
Termin :  28.08.2009r godz. 9:00
Liczba Wykonawców zaproszonych do składania ofert wstępnych i zasady kwalifikacji do etapu składania ofert wstępnych.

Zamawiający do negocjacji zaprosi wszystkich Wykonawców, którzy złożą wnioski oraz będą spełniać wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium –całkowity koszt umowy – 100%  
 XVII. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu   20.08.2009 roku pod numerem     286610-2009
 
 
 
 
Tuchola 24.08.2009

odpowiedź na pytania (25kB) word  
 
  
 Tuchola 31.08.2009

wezwanie do protestu (22kB) word
treść protestu (189kB) pdf
 
 Tuchola 04.09.2009

rozstrzygnięcie protestu (33kB) word

Tuchola 09.09.2009

wezwanie do protestu (22kB) word

tresc protestu (131kB) jpg

treśc protestu (417kB) jpg

treśc protestu (310kB) jpg

Tuchola 16.09.2009

rozstrzygnięcie protestu (35kB) word

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej (33kB) word

metryczka


Opublikował: Renata Remus (20 sierpnia 2009, 12:34:30)

Ostatnia zmiana: Renata Remus (14 stycznia 2010, 12:14:00)
Zmieniono: Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3030