zamówienie na:

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1017C Śliwice – Lińsk

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP3450-17/2009
wartość: pomiędzy 14 000 euro a progami unijnymi
termin składania ofert: 7 września 2009  13:15
wynik postępowania: W przeprowadzonym postępowaniu wpłynęło 12 ofert. Kryterium - cena 100%. Jako najkorzystniejszą i spełniającą wszystkie wymogi formalne Zamawiającego wybrano OFERTĘ NR 12 złożoną przez INŻDRÓG S.C. Zakład Projektowania, Nadzoru i Usług Consultingowych, ul. Kulerskiego 16/41, 86 – 300 Grudziądz, oferującą wykonanie przedmiotu zamówienia za 53 680,00 zł brutto.  
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA:

O_wynik_ZDP3450_17_2009 (130kB) pdf


Z wyłonionym Wykonawcą została zawarta umowa nr ZDP 3450-17/2009 w dniu 31.10.2009 roku.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI "Środki ochrony prawnej" ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).UWAGA ZMIANY!


WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ:

Wyjasnienia_SIWZ_ZDP3450_17_2009 (570kB) word

 

ZAWIADOMIENIE O WNIESIONYM PROTEŚCIE

Działając na podstawie art. 181 ust. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu został wniesiony protest dotyczący postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający informuje, że w dniu 21.08.2009 roku wpłynął protest na czynności Zamawiającego polegające na zawarciu w projekcie umowy zapisów sprzecznych ze sobą oraz niezgodnych z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Zasady obowiązujące w wyniku wniesienia protestu określa art. 180, art. 183 i art. 184 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
 
 
 

OGŁOSZENIE

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TUCHOLI

ogłasza przetarg nieograniczony


o wartości zamówienia pomiędzy 14.000 euro a progami unijnymi określonymi
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na:
 
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1017C Śliwice – Lińsk  
 
Postępowanie nr:       ZDP 3450 – 17/2009
Kod CPV:                 71.32.00.00 – 7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zostaje udostępniona nieodpłatnie na stronie internetowej Powiatu Tucholskiego: www.bippowiat.tuchola.pl, w zakładce „Zamówienia publiczne”.

SIWZ_ZDP3450_17_2009 (1353kB) word


Zmiana:
SIWZ_ZM1_ZDP3450_17_2009 (1353kB) word

SIWZ_ZM2_ZDP3450_17_2009 (1358kB) word
 
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz
z uzyskaniem koniecznych decyzji oraz pełnienie nadzoru autorskiego na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1017C Śliwice - Lińsk, zgodnie z poniższymi danymi:

I. ODCINEK Śliwice – Lińsk (III etap): a) km początku 7+439 (ul. Sychowskiego, wylot ze Śliwic, koniec projektowanego I etapu); b) km końca 10+085 (do tablicy miejscowości Lińsk); c) szacunkowa długość odcinka objętego dokumentacją: 2 646 m; d) parametry przebudowy drogi: do uzgodnienia z Zamawiającym, zgodnie z warunkami technicznymi; e) ścieżka rowerowa lub ciąg pieszo – rowerowy o szer. 2,00 m: do uzgodnienia z Zamawiającym, zgodnie z warunkami technicznymi; f) kierunek przebiegu drogi: Śliwice – Lińsk; g) istnieje możliwość wystąpienia niezinwentaryzowanych przepustów; h) rodzaj nawierzchni: do uzgodnienia z Zamawiającym; i) przewidzieć nasadzenia drzew.

II. NADZÓR AUTORSKI: a) stwierdzenie zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową; b) uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych; c) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań przyjętych w dokumentacji. Nadzór autorski pełniony będzie na żądanie Zamawiającego lub z inicjatywy Projektanta, po poinformowaniu o tym fakcie Zamawiającego. Zmiana osób pełniących nadzór autorski jest dopuszczalna wyłącznie w przypadku trwałej niemożności wykonywania przez nie obowiązków oraz zgody Zmawiającego. Czynności nadzoru autorskiego będą dokumentowane wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenie wpisem do dziennika budowy wymaga każdy pobyt na budowie, także w takich przypadkach, gdy osoba wykonująca czynności nadzoru autorskiego nie zgłasza żadnych uwag ani zastrzeżeń, co do prowadzonych robót budowlanych. Nadzór autorski jest pełniony do końca realizacji inwestycji wynikającej z dokumentacji technicznej. Zamawiający zastrzega, że cena (brutto) za nadzór autorski nie może być niższa niż 5% ceny (brutto) dokumentacji projektowo – kosztorysowej. W przypadku niespełnienia tego warunku, oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Termin realizacji inwestycji: do 31.12.2020 roku.

III. UWAGA: Odcinek drogi 1017C Śliwice – Lińsk leży w obszarze NATURA 2000.
 
Zamawiający ustala, że zakończenie realizacji zadania jest to termin uprawomocnienia się decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).
Wykonawca wykonuje wszystkie obowiązki konieczne do sporządzenia dokumentacji projektowo – kosztorysowej zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U.06.156.1118 z późn. zm.) i uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).
Wykonawca otrzyma stosowne upoważnienia do występowania w imieniu Zamawiającego w sprawach związanych z projektem.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania weryfikacji dostarczonej przez Wykonawcę dokumentacji.
Zamawiający wymaga, aby dokumentacja była wykonana i dostarczona w wersji papierowej oraz elektronicznej.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył 6 egz. dokumentacji.
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do zatwierdzenia Zamawiającemu część zamówienia wymagającą zmiany granic pasa drogowego.
Wykonawca jest zobowiązany do brania udziału w konsultacjach społecznych.
Zamawiający zapewni mapy do celów projektowych w wersji papierowej i elektronicznej, wypisy z ewidencji gruntów oraz procedurę potrzebną do podziału działek i przejęcia ich na własność przez Zamawiającego.
Wykonawcy powinni dokonać wizji lokalnej na terenie objętym planowaną przebudową w celu oceny informacji przekazanych w ramach niniejszej specyfikacji oraz prawidłowego sporządzenia oferty.
Wykonana dokumentacja musi spełniać wymagania zawarte w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U.06.156.1118 z późn. zm.), Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku (Dz.U. 04.202.2072 z późn. zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku (Dz.U. 03.120.1133 z późn. zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
 
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zamówień uzupełniających, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 Prawa zamówień publicznych.
 
Termin wykonania zadania do: 31.08.2010 r.
                      
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania zawarte w art. 22 ust.1 ustawy Pzp. Ocena spełniania warunków zostanie dokonana według formuły: spełnia/nie spełnia.
 
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest:
a)      posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności;
b)      posiadanie niezbędnej wiedzy, doświadczenia, potencjału technicznego oraz dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c)       znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d)      nie podleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w przypadkach wskazanych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W celu weryfikacji czy Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu każdy Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty:
1.       Oświadczenie wymagane zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych – wg wzoru stanowiącego załącznik do oferty (formularz Zamawiającego) – Załącznik nr 1;
2.       Odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej – Załącznik 2;  
3.       Doświadczenie zawodowe – Załącznik 3;
4.       Potencjał kadrowy – Załącznik 4.
 
W postępowaniu wadium nie jest wymagane.
 
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 
KRYTERIUM I – cena – waga 100%
Każda oferta, niepodlegająca odrzuceniu otrzyma ilość punktów wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
Najniższa cena całkowita                        x 100 pkt. x 100%
Proponowana cena całkowita    
 
LICZBA PUNKTÓW = LICZBA PUNKTÓW  KRYTERIUM I
 
Oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.
Obliczenia zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.
Na kopercie powinien znaleźć się adres Wykonawcy w formie pieczątki, nadruku lub naklejki.
 
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i zaadresować następująco:
 
Adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
            ul. Przemysłowa 6, 89-500 Tuchola.
OFERTA NA:
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1017C Śliwice – Lińsk
oraz „Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.09.2009 r. o godz. 13.15 w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi (adres jak powyżej) w biurze nr 1.
 
 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.09.2009 r. o godz. 13.30 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5.
 
Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.
 
Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej – nie przewiduje się,
Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów – nie przewiduje się,
Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej – nie przewiduje się.
 
Umieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia: 20.08.2009 r. pod nr: 287124 – 2009
Umieszczono w BIP Powiatu Tucholskiego (strona internetowa) dnia: 20.08.2009 r.
Wywieszono na tablicy ogłoszeń Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi dnia: 20.08.2009 r.

metryczka


Opublikował: Magdalena Gocek (20 sierpnia 2009, 14:45:29)

Ostatnia zmiana: Magdalena Gocek-Kalkowska (3 listopada 2009, 13:19:46)
Zmieniono: dodano termin podpisania umowy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1822