zamówienie na:

Dostawę gazów medycznych wraz z dzierżawą butli

zamawiający: Szpital Tucholski Spółka z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: NZOZ XII/16/09
wartość: poniżej kwot określonych w art.11 ust 8 ustawy
termin składania ofert: 25 września 2009  11:00
wynik postępowania: ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej 

                                             OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 
                                                                              Tuchola, dnia    17.09.2009 r.

                           OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamawiający:

Szpital Tucholski Sp. z o.o.
Adres : 89-500 Tuchola
ul. Nowodworskiego 14-18

Regon  092965579      NIP  561-14-55-873

tel.: 052 336 05 03  tel./fax. : 052 336 05 07

ogłasza przetarg nieograniczony na :

”Dostawę  gazów medycznych wraz z dzierżawą butli ”

• Adres strony internetowej na której będzie dostępna specyfikacja od dnia publikacji ogłoszenia w BZP: www.bippowiat.tuchola.pl .
 
I. Opis i zakres przedmiotu zamówienia.
 
1        ”Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawa butli ”


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1a
 
Zamawiający wymaga  dołączenia dokumentów potwierdzających iż dwutlenek węgla jest wyrobem medycznym
 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
      24.11.15.00-0  Gazy medyczne
 
II.   Termin realizacji przedmiotu zamówienia:  12 miesięcy od podpisania umowy  .
 
III.  Opis warunków udziału w postępowaniu:
1.    Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
       jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2.    Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
3.    Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4.    Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
IV.   Dokumenty wymagane od wykonawców w celu  potwierdzenia  spełniania warunków udziału w postępowaniu:
 
Zamawiający wymaga  dołączenia dokumentów potwierdzających iż dwutlenek węgla jest wyrobem medycznym
 
Do formularza oferty (Zał. Nr 1 i 1 a do SIWZ) należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:
W formie oryginału
1. Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone
w art. 22 ust.1 ustawy – wzór stanowi załącznik nr 2 
oraz
W formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę (§ 4.1 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane).
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
Uwaga:
Odpis (zaświadczenie) musi zawierać aktualny wykaz osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy. Wykonawcy, którzy dokonali zmian w zakresie organów, które nie są uwidocznione w dokumencie rejestrowym winni złożyć dokumenty potwierdzające zmiany w składzie organu zarządzającego (np. uchwała w sprawie powołania określonej osoby).
3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt  2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.                                                                         .  
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w niniejszym ustępie, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Dokumenty i oświadczenia należy składać w formie pisemnej.
 
1. Dokumenty mogą być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę).
 
2. Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub oświadczeń, złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. nie poświadczone przez wykonawcę za zgodność z oryginałem odpisy lub kopie) spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania z mocy art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp po uprzednim wezwaniu wykonawcy na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do uzupełnienia w wyznaczonym terminie brakujących lub zawierających błędy oświadczeń i dokumentów.
 
3. Wszelkie dokumenty  oraz oświadczenia muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi. W przypadku reprezentacji Wykonawcy przez osobę, której uprawnienia nie wynikają z dokumentów rejestrowych, do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo dla tej osoby udzielone przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
 
 Pełnomocnictwo    powinno   zostać   złożone  w    formie  oryginału   lub   kopii        
     potwierdzonej za zgodność przez notariusza. 
 
1.Zamawiający oceniać będzie jedynie oferty ważne, spełniające wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych i warunki niniejszej specyfikacji.
2. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” na podstawie informacji zawartych w złożonych dokumentach.
3.  Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania z zastrzeżeniem art 26 ust 3 ustawy Pzp.
 
Zamawiający dokona oceny spełniania tych warunków na podstawie wymaganych dokumentów i oświadczeń złożonych przez wykonawców.
 
V. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

VI. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

VII.  Zamawiający   przewiduje   udzielenie  zamówień   uzupełniających  o   których
        mowa w art. 67 ust. 1 Pkt .6 Prawa zamówień publicznych.


VIII. Zamawiający   nie wymaga   wniesienia  wadium.       

IX. Osobami uprawnionymi przez zamawiającego do kontaktu z wykonawcami jest:
        Renata Remus
        w godz. 8:00 – 15:00 tel./fax.  (052)  33 60 507

X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
     Cena  100 %


XI.  Oferty   należy  składać :
 w  siedzibie  Zamawiającego  w  Sekretariacie pokój nr 1, w terminie  do  dnia   
 25.09.2009 r. do godz. 11.00.  
Otwarcie ofert nastąpi dnia   25.09.2009 r. o godz. 11.15 w siedzibie Zamawiającego

XII. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

XIII. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

XIV. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

XV.  Zamawiający     w     celu     wyboru     oferty     najkorzystniejszej     nie  
      przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

XVI. Forma porozumiewania się zamawiającego i wykonawców :
         Oświadczenia,   wnioski,   zawiadomienia   oraz   informacje   każda   ze   stron
         przekazuje pisemnie lub faksem na numer: (052) 336 05 07
.
XVII. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu    17.09.2009 roku   pod  numerem  321362-2009  

 

specyfikacja (91kB) word
Formularz ofertowy zał nr 1 (24kB) word
opis przedmiotu zam. zał nr 1a (29kB) word
oświadczenie zał nr 2 (23kB) word
projekt umowy zał nr 3 (49kB) word

ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej (36kB) word

metryczka


Opublikował: Renata Remus (17 września 2009, 10:58:43)

Ostatnia zmiana: Renata Remus (29 września 2009, 12:38:40)
Zmieniono: wynik postepowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1336