zamówienie na:

Przebudowę odcinka drogi powiatowej 1005C (I etap)

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP3450-18/2009
wartość: pomiędzy 14000 euro a progami unijnymi
termin składania ofert: 16 października 2009  13:00
wynik postępowania: W przeprowadzonym postępowaniu wpłynęły 3 oferty: (3) Wągrowieckiego Przedsiębiorstwa Robót Mostowych Sp. z o.o., ul. Jankowska 6, 62-100 Wągrowiec - oferta otrzymała 75,74 punktów; (2) firmy DEKPOL Sp. z o.o., ul. Gajowa 31, 83-251 Pinczyn - oferta otrzymała 100,00 punktów; (3) firmy POL-DRÓG Chojnice Sp. zo.o., ul. Bydgoska 16, 89-600 Chojnice - oferta otrzymała 86,01 punktów; Kryterium - cena 100%. Jako najkorzystniejszą i spełniającą wszystkie wymogi formalne Zamawiającego wybrano OFERTĘ NR 2 złożoną przez firmę DEKPOL Sp. z o.o. oferującą wykonanie przedmiotu zamówienia za 296 986,76 zł (brutto).  
Z wyłonionym Wykonawcą została zawarta umowa nr ZDP3450-18/2009 w dniu 06.11.2009 roku.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI "Środki ochrony prawnej" ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).


OGŁOSZENIE


 
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TUCHOLI


ogłasza przetarg nieograniczony


o wartości zamówienia pomiędzy 14.000 euro a progami unijnymi określonymi
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na:
 
 
Przebudowę odcinka drogi powiatowej 1005C (I etap)  
 
Postępowanie nr:      ZDP 3450 – 18/2009
Kod CPV:                 45.22.30.00 – 6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
                              45.23.32.24 – 5 Roboty budowlane w zakresie dróg dwupasmowych
                              45.11.13.00 – 1 Roboty rozbiórkowe


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zostaje udostępniona nieodpłatnie na stronie internetowej Powiatu Tucholskiego: www.bippowiat.tuchola.pl, w zakładce „Zamówienia publiczne”.
 

SIWZ_ZDP3450_18_2009 (1306kB) word


Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa przepustu drogowego nr 2 na drodze powiatowej nr 1005C wraz z przylegającym odcinkiem jezdni o długości 150 m, stanowiąca I etap przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1005C. Przepust Nr 2 znajduje się w km 1+420,70 drogi 1005C i posiada następujące parametry: długość przepustu – 12,0 m, średnica – 500 mm, istniejąca rzędna wlotu – 121,97 m npm, istniejąca rzędna wylotu – 121,95 m npm, Nowy przepust zaprojektowano, jako obiekt z rur polietylenowych PEHD PECOR OPTIMA wraz z łącznikiem z polietylenu PEHD oraz blachy stalowej ocynkowanej powlekanej, do wykonywania przepustów. Zaprojektowane parametry nowego obiektu: średnica 1000 mm, długość 13,00 m, rzędna wlotu przepustu 121,87 m npm, rzędna wylotu przepustu 121,80 m npm, ścianka czołowa wlotowa przepustu o wymiarach 2,80 x 1,65 x 0,30 m na fundamencie o wymiarach 3,0 x 0,50 x 0,40 m, ścianka czołowa wylotowa przepustu o wymiarach 2,80 x 1,90 x 0,30 na fundamencie o wymiarach 3,00 x 0,50 x 0,40 m. Z uwagi na transport, przepusty wykonuje się z dwóch elementów i należy zastosować na połączeniu typową złączkę. Projekt zakłada wykonanie przepustu w jednym etapie. Dodatkowo, przebudowa obejmuje odcinek drogi powiatowej nr 1005C (I etap) od km 1+350 do km 1+500, przylegający bezpośrednio do przepustu. Długość odcinka drogi objętego robotami wynosi 150 m. Zaplanowano poszerzenie istniejącej jezdni do szerokości 6,0 m, wzmocnienie nawierzchni do 10 t/os oraz nową nakładkę bitumiczną na całej szerokości jezdni, składającej się z 3 warstw: profilowej, wiążącej i ścieralnej. Istniejący przepust i sąsiadująca z nim nawierzchnia jest w złym stanie technicznym. Zanotowano osiadanie, spękana siatkowe, poprzeczne oraz podłużne nawierzchni. Występują obłamania krawędzi zewnętrznych jezdni. Warstwa ścieralna jest nierówna w profilu podłużnym i poprzecznym. Na całej długości odcinka występują ,,łaty” po remontach cząstkowych. UWAGA: złe warunki gruntowo – wodne. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania we własnym zakresie projektu czasowej organizacji ruchu na przebudowywanym odcinku drogi. Odcinek przewidziany do przebudowy jest częścią większego zadania inwestycyjnego.
 

DOK_1_ZDP3450_18_2009 (94kB) pdf DOK_2_ZDP3450_18_2009 (360kB) pdf

DOK_3_ZDP3450_18_2009 (71kB) pdf DOK_4_ZDP3450_18_2009 (915kB) pdf

DOK_5_ZDP3450_18_2009 (70kB) pdf DOK_6_ZDP3450_18_2009 (403kB) pdf

DOK_7_ZDP3450_18_2009 (270kB) pdf DOK_8_ZDP3450_18_2009 (3163kB) pdf

DOK_9_ZDP3450_18_2009 (138kB) pdf


Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.


Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.


Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zamówień uzupełniających, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 Prawa zamówień publicznych, do zrealizowania na sieci dróg zarządzanych przez Zamawiającego.
 
Termin wykonania zadania do:                    07.12.2009 r.
                      
O dzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania zawarte w art. 22 ust.1 ustawy Pzp. Ocena spełniania warunków zostanie dokonana według formuły: spełnia/nie spełnia.


Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest:

posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności;
posiadanie niezbędnej wiedzy, doświadczenia, potencjału technicznego oraz dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
nie podleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w przypadkach wskazanych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W celu weryfikacji, czy Wykonawcy spełniając warunki udziału w postępowaniu, każdy Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty:
1.     Oświadczenie wymagane zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych – wg wzoru stanowiącego załącznik do oferty (formularz Zamawiającego) – Załącznik nr 1;
2.     Odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej – Załącznik 2;  
3.     Doświadczenie zawodowe – Załącznik 3;
4.     Potencjał kadrowy – Załącznik 4.
 
W postępowaniu wadium nie jest wymagane.
 
 
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 
KRYTERIUM I – cena – waga 100%


Ilość punktów zostanie przyznana zgodnie z poniższym wzorem:
Najniższa cena całkowita            x 100 pkt. x 100%
Proponowana cena całkowita    
LICZBA PUNKTÓW = LICZBA PUNKTÓW  KRYTERIUM I
Oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.
Obliczenia zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.
Na kopercie powinien znaleźć się adres Wykonawcy w formie pieczątki, nadruku lub naklejki oraz telefon kontaktowy.
 
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i zaadresować następująco:
 
Adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
          ul. Przemysłowa 6, 89-500 Tuchola.
OFERTA NA:
Przebudowę odcinka drogi powiatowej 1005C (I etap) 
oraz „Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert.


w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.10.2009 r. do godz. 13.00 w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi (adres jak wyżej), w biurze nr 1.
 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.10.2009 r. o godz. 13:15 w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 5.
Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.
 
Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej – nie przewiduje się,
Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów – nie przewiduje się,
Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej – nie przewiduje się.
 
 
Umieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia: 25.09.2009 r. pod nr: 332982 – 2009
Umieszczono w BIP Powiatu Tucholskiego (strona internetowa) dnia: 25.09.2009 r.
Wywieszono na tablicy ogłoszeń Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi dnia: 25.09.2009 r.

metryczka


Opublikował: Magdalena Gocek (25 września 2009, 12:23:53)

Ostatnia zmiana: Magdalena Gocek-Kalkowska (1 grudnia 2009, 14:12:27)
Zmieniono: dodano termin zawarcia umowy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2258