zamówienie na:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2009 – 2010

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP3450-19/2009
wartość: pomiędzy 14000 euro a progami unijnymi
termin składania ofert: 30 października 2009  13:00
wynik postępowania: W przeprowadzonym postępowaniu wpłynęła 1 oferta w każdej części zamówienia złożona przez ZAKŁAD SPRZĘTOWO - TRANSPORTOWY, Czesław Pawłowski, ul. Towarowa 1, 89-500 Tuchola. Kryterium - cena 100%. Jako najkorzystniejszą i spełniającą wszystkie wymogi formalne Zamawiającego wybrano OFERTĘ NR 1 dla każdej części zamówienia. Jako najkorzystniejszą i spełniającą wszystkie wymogi formalne Zamawiającego wybrano OFERTĘ NR 1 dla każdej cześci zamówienia, złożoną przez ZAKŁAD SPRZĘTOWO - TRANSPORTOWY, Czesław Pawłowski, ul. Towarowa 1, 89-500 Tuchola, oferującą wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z cenami jednostkowymi podanymi w ogłoszeniu. 
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA:

OGLOSZENIE_wynik_ZDP3450_19_2009 (585kB) word

Z wyłonionym Wykonawcą została zawarta umowa nr ZDP3450-19/2009 w dni 05.11.2009 roku.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI "Środki ochrony prawnej" ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).
 

 
 
OGŁOSZENIE
   
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TUCHOLI

ogłasza przetarg nieograniczony

o wartości zamówienia pomiędzy 14.000 euro a progami unijnymi określonymi
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na:
 
 
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2009 – 2010   
 
Postępowanie nr:       ZDP 3450 – 19/2009
Kod CPV:                     
90.63.00.00 – 2 Usługi usuwania oblodzeń
90.62.00.00 – 9 Usługi odśnieżania
45.23.31.41 – 9 Roboty w zakresie konserwacji nawierzchni
44.11.39.10 – 7 Materiały do konserwacji nawierzchni w sezonie zimowym
 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zostaje udostępniona nieodpłatnie na stronie internetowej Powiatu Tucholskiego: www.bippowiat.tuchola.pl, w zakładce „Zamówienia publiczne”.

SIWZ_ZDP3450_19_2009 (1512kB) word

UCHWALA_ZDP3450_19_2009 (440kB) pdf

MAPKA_ZDP3450_19_2009 (727kB) jpg
 
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest udostępnienie sprzętu wraz z obsługą i materiałem do świadczenia usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych, którymi w imieniu Zarządu Powiatu Tucholskiego zarządza Zarząd Dróg Powiatowych. Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi posiada w swoim zarządzie łącznie 396,527 km dróg powiatowych, które przebiegają przez 6 gmin: Cekcyn, Gostycyn, Kęsowo, Lubiewo, Tucholę i Śliwice, z czego 2,2 km występuje na terenie miasta Tuchola. Zamawiający, do celów zimowego utrzymania, podzielił sieć dróg powiatowych na pięć Stref Zimowego Utrzymania (SZU), które zostały ujęte w poszczególnych częściach zamówienia:
CZĘŚĆ A. SZU I – GMINA GOSTYCYN I KĘSOWO Strefa I obejmuje obszar Gminy Gostycyn i Kęsowo. W strefie I leży 93,0 km dróg powiatowych. Zamawiający potrzebuje następujący sprzęt: 1.       nośnik z piaskarką o ładowności nie mniejszej niż 6 ton i pługiem o parametrach nie mniejszych niż PO – 64. Nośnik z piaskarką jest podstawiany na wezwanie Zamawiającego z: a)       jednorodną mieszanką kruszyw z solą drogową 30%, szacunkowa, całkowita ilość mieszanki: 260 ton; b)       solą drogową, szacunkowa, całkowita ilość soli drogowej: 60 ton.
CZĘŚĆ B. SZU II – GMINA LUBIEWO Strefa II obejmuje obszar Gminy Lubiewo. W strefie II leży 78,0 km dróg powiatowych. Zamawiający potrzebuje następujący sprzęt: 1.       nośnik z piaskarką o ładowności nie mniejszej niż 6 ton i pługiem o parametrach nie mniejszych niż PO – 64. Nośnik z piaskarką jest podstawiany na wezwanie Zamawiającego z: a)       jednorodną mieszanką kruszyw z solą drogową 30%, szacunkowa, całkowita ilość mieszanki: 220 ton; b)       solą drogową, szacunkowa, całkowita ilość soli drogowej: 60 ton.
CZĘŚĆ C. SZU III – GMINA CEKCYN Strefa III obejmuje obszar Gminy Cekcyn. W strefie III leży 83,7 km dróg powiatowych. Zamawiający potrzebuje następujący sprzęt: 1.       nośnik z piaskarką o ładowności nie mniejszej niż 10 ton i pługiem o parametrach nie mniejszych niż PO – 64. Nośnik z piaskarką jest podstawiany na wezwanie Zamawiającego z: a)       jednorodną mieszanką kruszyw z solą drogową 30%, szacunkowa, całkowita ilość mieszanki: 240 ton; b)       solą drogową, szacunkowa, całkowita ilość soli drogowej: 60 ton.
CZĘŚĆ D. SZU IV – GMINA ŚLIWICE Strefa IV obejmuje obszar Gminy Śliwice. W strefie IV leży 64,0 km dróg powiatowych. Zamawiający potrzebuje następujący sprzęt: 1.       nośnik z piaskarką o ładowności nie mniejszej niż 8 ton i pługiem o parametrach nie mniejszych niż PO – 64. Nośnik z piaskarką jest podstawiany na wezwanie Zamawiającego z: a)         jednorodną mieszanką kruszyw z solą drogową 30%, szacunkowa, całkowita ilość mieszanki: 200 tony; b)         solą drogową, szacunkowa, całkowita ilość soli drogowej: 60 ton
CZĘŚĆ E. SZU V – GMINA TUCHOLA         Strefa V obejmuje obszar Gminy Tuchola. W strefie V leży 60,4 km dróg powiatowych. Zamawiający potrzebuje następujący sprzęt: 1.       nośnik do osprzętu Zamawiającego: posypywarki STRATOS typ B – VALN – 450 o ładowności 4 tony i pług lemieszowo – odśnieżny HYDROG POH – 3000. Nośnik jest do stałej dyspozycji Zamawiającego. Materiał do załadunku zapewnia Zamawiający. Zamawiający będzie usuwał awarie swojego sprzętu we własnym zakresie, natomiast wszelkie uszkodzenia mechaniczne będzie naprawiał Wykonawca.
CZĘŚĆ F: Zamawiający będzie potrzebował 2 nośniki z pługami o parametrach nie mniejszych niż PO – 64. UWAGA: Zamawiający może dysponować sprzętem Wykonawcy zgodnie ze swoimi potrzebami dotyczącymi zimowego utrzymania dróg powiatowych także poza SZU przewidzianymi dla danej części zamówienia.
 
1.1 Wymagania dla sprzętu:
A. Wymagania dotyczące sprzętu do usuwania śliskości zimowej.
Rozsypywarki (piaskarki) środków chemicznych i materiałów uszorstniających muszą zapewniać płynną regulację ilości rozsypywanych środków do usuwania śliskości zimowej oraz równomierny wydatek jednostkowy (g/m²), bez względu na prędkość ruchu piaskarki. Piaskarki powinny mieć możliwości zmiany szerokości (symetrycznie i asymetrycznie) rozsypywania podczas jazdy,  a także mogą być dodatkowo wyposażone w zbiorniki na solankę. Sprzęt używany do robót związanych z zimowym utrzymaniem dróg musi być wyposażony w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej, zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym”. Operatorem sprzętu może być osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia, np. wymaganą kategorię prawa jazdy, znajomość techniczną obsługiwanego sprzętu i przeszkolenie do pracy przy zimowym utrzymaniu dróg. Przed rozpoczęciem pracy operator ma obowiązek dokonania sprawdzenia stanu technicznego nośnika i sprzętu, a w czasie pracy powinien: wykonywać wyłącznie czynności związane z obsługą sprzętu i prowadzenia nośnika, obserwować w sposób ciągły sprzęt roboczy i zwracać baczną uwagę na bezpieczeństwo osób
i pojazdów znajdujących się w pobliżu, przestrzegać obowiązujących zasad Kodeksu drogowego. Wszelkie uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu użytkowników dróg oraz obsługiwanego sprzętu należy niezwłocznie usunąć. Wykonawca zezwoli Zamawiającemu na montaż urządzeń GPS na sprzęcie uczestniczącym w akcji zimowej.
 
B. Wymagania dotyczące sprzętu do odśnieżania.
Nośnikami pługów odśnieżnych mogą być samochody lub inne pojazdy samobieżne z napędem na dwie lub więcej osi. Układ napędowy nośnika powinien zapewniać długotrwałą pracę na niskich przełożeniach skrzyni biegów, przy pełnym obciążeniu silnika. Ponadto, podnoszenie i opuszczanie pługa musi odbywać się z kabiny kierowcy. Łańcuchy przeciwśnieżne, hak i łopaty powinny stanowić dodatkowe wyposażenie. Konstrukcja płyty czołowej (czołownicy) oraz jej mocowania musi być dostatecznie sztywna. Połączenie pługa z nośnikiem powinno umożliwiać regulację wysokości ostrza lemiesza nad powierzchnią jezdni. Konstrukcja czołownicy powinna umożliwiać szybki montaż
i demontaż zespołu do odśnieżania. Odkładnice powinny być wykonane z blachy stalowej lub tworzywa sztucznego o dostatecznej wytrzymałości i elastyczności. W zależności od pracy, jaką mają wykonywać, lemiesze powinny być wykonane z gumy lub tworzywa sztucznego /nie dopuszczalne jest używanie w codziennej eksploatacji lemieszy stalowych/. Do zrywania naboju śnieżnego można używać specjalnych lemieszy wykonanych z bardzo twardej stali odpornej na  ścieranie. Za każdym razem do takiej pracy wymagana jest indywidualna zgoda kierującego akcją zimową. Sprzęt używany do robót związanych z zimowym utrzymaniem dróg musi być wyposażony
w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej, zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym”.
Operatorem sprzętu może być osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia, np. wymaganą kategorię prawa jazdy, znajomość techniczną obsługiwanego sprzętu i przeszkolenie do pracy przy zimowym utrzymaniu dróg. Dostawca sprzętu musi zapewnić wymianę kierowców w razie przedłużania się akcji zimowej aby czas pracy kierowcy był zgodny z obowiązującymi przepisami. Przed rozpoczęciem pracy operator ma obowiązek dokonać sprawdzenia stanu technicznego nośnika
i sprzętu, a w czasie pracy powinien: wykonywać wyłącznie czynności związane z obsługą sprzętu i prowadzenia nośnika, obserwować w sposób ciągły sprzęt roboczy i zwracać baczną uwagę na bezpieczeństwo osób i pojazdów znajdujących się w pobliżu, przestrzegać obowiązujących zasad Kodeksu drogowego. Wszelkie uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu użytkowników dróg oraz obsługiwanego sprzętu należy niezwłocznie usunąć oraz zgłaszać dyżurnemu.
Wykonawca zezwoli Zamawiającemu na montaż urządzeń GPS na sprzęcie uczestniczącym w akcji zimowej. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykorzystania sprzętu wraz z materiałem na wszystkich zarządzanych drogach nie tylko tych, wynikających z danej SZU.
 
1.2 Wymagania dla jednorodnej mieszanki kruszyw z solą drogową:
Zamawiający złoży zamówienie na jednorodną mieszankę kruszywa z solą drogową
o zawartości wagowej soli w mieszance nie mniejszej niż 30% (zaleca się przygotowanie mieszanki z 2 objętości materiału uszorstniającego i 1 objętość soli). Cena 1 tony jednorodnej mieszanki zawiera cenę załadunku.
 
A. Wymagania dla soli drogowej.
Sól drogowa powinna spełniać wymagania normy PN – 86/C-84081/02. Zalecany skład soli drogowej to 96% NaCl + 2,5%CaCl2 + 0,2% K4Fe(CN)6.
 
B. Wymagania dla kruszyw.
Kruszywo stosowane do mieszanki nie powinno być zbyt łamliwe i nie może zawierać zanieczyszczeń ilastych oraz gliniastych. Zawartość ziaren drobnych (<0,075 mm) powinna być minimalna (zaleca się, do 3%), ponieważ ziarna te mogą zwiększać możliwość poślizgu. Ziarna nie mogą być spłaszczone
i powinny mieć kształt regularny. Kruszywo powinno wykazywać dostateczną wytrzymałość na mechaniczne niszczenie ich przez ruch (nie mogą ulegać rozdrabnianiu). Nie powinny zawierać zanieczyszczeń mogących wzmagać korozję pojazdów i konstrukcji stalowych. Zamawiający dopuszcza do zastosowania w mieszance: piasek o uziarnieniu do 2 mm, wg PN–B–11113:1996; kruszywo naturalne o uziarnieniu do 4 mm, wg PN–B–11111:1996; kruszywo kamienne łamane o uziarnieniu do 4 mm, w PN–B– 112:1996; zastosowanie materiałów innych niż podane w SIWZ będzie dopuszczalne, ale tylko za zgodą Zamawiającego.
 
1.3 Wymagania dla soli drogowej:
Sól drogowa powinna spełniać wymagania normy PN – 86/C-84081/02. Zalecany skład soli drogowej to 96% NaCl + 2,5%CaCl2 + 0,2% K4Fe(CN)6. Cena 1 tony soli drogowej zawiera cenę załadunku.
 
1.4 Prowadzenie akcji zimowej.
Całością zadań dotyczących zimowego utrzymania dróg powiatowych kieruje Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi, zwany Zamawiającym. Wykonawca dostarcza sprzęt wraz z obsługą i materiałem, oddając go do dyspozycji Zamawiającego. Prowadzenie robót z zakresu zimowego utrzymania dróg będzie odbywać się według standardów uchwalonych przez Zarząd Powiatu Tucholskiego oraz potrzeb Zamawiającego. Kierowanie akcją zimową odbywa się z siedziby Zamawiającego przy ul. Przemysłowej 6 w Tucholi. Zamawiający wyznaczy imiennie osoby tzw. dyżurnych do kierowania akcją zimową. Dyżurny podejmuje decyzje dotyczące: zakresu robót zimowego utrzymania potrzebnych do wykonania na drogach danego obszaru, czasu trwania dyżuru operatorów sprzętu, ilości potrzebnego materiału, wezwania i zwolnienia Wykonawców, ilości potrzebnego sprzętu i czasu jego pracy, kontroli jakości wykonanej pracy przez Wykonawców. Sprzęt powinien być przystosowany w takim stopniu, aby mógł być gotowy do użycia w ciągu 1 godziny od chwili podjęcia decyzji o konieczności rozpoczęcia akcji na drodze. Wykonawca będzie wzywany do wykonywania robót z zakresu zimowego utrzymania dróg telefonicznie od godziny 000 do godziny 2400 przez dyżurnego, powołanego do kierowania akcją zimową na sieci dróg powiatowych. Operatorzy sprzętu, wyznaczeni do akcji zimowej muszą zgłosić się do dyżurnego przed rozpoczęciem pracy i po jej zakończeniu. Przed rozpoczęciem pracy operator sprzętu zgłasza się do dyżurnego, w wyznaczonym czasie, po szczegółowe wytyczne. Dyżurny określa, które z poniższych zadań zostaną zlecone do wykonania: pełnienie dyżuru – czas dyżuru będzie liczony od momentu stawienia się operatora sprzętu u dyżurnego; wyjazd na drogę – czas pracy sprzętu będzie liczony od momentu zgłoszenia dyżurnemu pojazdu, który jest gotowy do rozpoczęcia akcji. Każdy z operatorów musi posiadać sprawny telefon komórkowy. W przypadku wystąpienia awarii sprzętu podczas wykonywania robót z zakresu zimowego utrzymania dróg, operator musi niezwłocznie powiadomić o tym dyżurnego.
W tym momencie, czas pracy tego sprzętu zostanie przerwany, aż do chwili usunięcia awarii lub podstawienia innego, sprawnego sprzętu o podobnych parametrach. Ponowne przystąpienie do wykonywania powierzonych zadań również musi być zgłoszone dyżurnemu. Niezgłoszenie awarii sprzętu dyżurnemu, pociągnie za sobą naliczenie kar. W ekstremalnych warunkach Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pracę sprzętu przez całą dobę, co związane jest z zapewnieniem niezbędnej liczby operatorów, których praca obwarowana jest przepisami o czasie pracy kierowców. W bardzo sprzyjających warunkach atmosferycznych lub innych uzasadnionych okolicznościach istnieje możliwość czasowego zwolnienia sprzętu z gotowości do akcji zimowej, ale tylko po uzyskaniu zgody dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi.
 
1.5 Zakres kontroli
Zamawiający będzie sprawował kontrolę nad przebiegiem i jakością robót związanych z zimowym utrzymaniem dróg.
 
Dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zamówień uzupełniających, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 Prawa zamówień publicznych, do zrealizowania na sieci dróg zarządzanych przez Zamawiającego.
 
Termin wykonania zadania do:                     
CZĘŚĆ A od 10.11.2009 r. do 31.03.2010 r.
CZĘŚĆ B od 10.11.2009 r. do 31.03.2010 r.
CZĘŚĆ C od 10.11.2009 r. do 31.03.2010 r.
CZĘŚĆ D od 10.11.2009 r. do 31.03.2010 r.
CZĘŚĆ E od 10.11.2009 r. do 31.03.2010 r.
CZĘŚĆ F od 10.11.2009 r. do 31.03.2010 r.
                      
O dzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania zawarte w art. 22 ust.1 ustawy Pzp. Ocena spełniania warunków zostanie dokonana według formuły: spełnia/nie spełnia.

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest:
posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności;posiadanie niezbędnej wiedzy, doświadczenia, potencjału technicznego oraz dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;nie podleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w przypadkach wskazanych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W celu weryfikacji czy Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu każdy Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty:
1.       Oświadczenie wymagane zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych – wg wzoru stanowiącego załącznik do oferty (formularz Zamawiającego) – Załącznik nr 1;
2.       Odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej – Załącznik 2;  
3.       Doświadczenie zawodowe – Załącznik 3;
4.       Potencjał kadrowy – Załącznik 4.
5.       Ubezpieczenie – Załącznik nr 5
 
W postępowaniu wadium nie jest wymagane.
 
 
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 
 
KRYTERIUM I – cena – waga 100% dla każdej części zamówienia.

Ilość punktów zostanie przyznana zgodnie z poniższym wzorem:
 
             Najniższa cena jednostkowa               x 100 pkt. x       udział procentowy danej
∑          Proponowana cena jednostkowa                                  usługi w części zmówienia       
                                                                                    według poniższego zestawienia:
Dla części zamówienia  A, B, C, D: Stawka za 1 h pracy sprzętu: nośnik+piaskarka 30%; Stawka za 1 h pracy sprzętu: nośnik+pług 10%; Stawka za 1 h pracy sprzętu: nośnik+piaskarka+pług 10%; Stawka za 1 h dyżuru; 10% Stawka za 1 tonę jednorodnej mieszanki kruszywa i soli drogowej (nie mniej niż 30% soli) wraz z załadunkiem 30% Stawka za 1 tonę soli drogowej wraz z załadunkiem 10%. Dla części E: Stawka za 1 h pracy sprzętu: nośnik pod sprzęt Zamawiającego 100%. Dla części F: Stawka za 1 h pracy sprzętu: nośnik 50%; Stawka za 1 h pracy sprzętu: nośnik 50%.
 
∑ PUNKTÓW = LICZBA PUNKTÓW  KRYTERIUM I dla każdej części zamówienia.
Każda część zamówienia jest oceniana oddzielnie.
Oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów w danej części zostanie uznana za najkorzystniejszą.
Obliczenia zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.
 
Na kopercie powinien znaleźć się adres Wykonawcy w formie pieczątki, nadruku lub naklejki oraz telefon kontaktowy.
 
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i zaadresować następująco:
 
Adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
            ul. Przemysłowa 6, 89-500 Tuchola.
OFERTA NA:
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2009 – 2010  
oraz „Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert.

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.10.2009 r. do godz. 13.00 w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi (adres jak wyżej), w biurze nr 1.
 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.10.2009 r. o godz. 13:15 w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 5.
Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.
 
Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej – nie przewiduje się,
Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów – nie przewiduje się,
Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej – nie przewiduje się.
 
 
Umieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia: 23.10.2009 r. pod nr: 186509 – 2009
Umieszczono w BIP Powiatu Tucholskiego (strona internetowa) dnia: 23.10.2009 r.
Wywieszono na tablicy ogłoszeń Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi dnia: 23.10.2009 r.


metryczka


Opublikował: Magdalena Gocek (23 października 2009, 12:36:06)

Ostatnia zmiana: Magdalena Gocek-Kalkowska (1 grudnia 2009, 14:11:03)
Zmieniono: dodano termin zawarcia umowy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1751