Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2009

zamówienie na:

Dostawa aparatu ultrasonograficznego - echokardiografu szt. 1

zamawiający: Szpital Tucholski Spółka z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: NZOZ XII/18/09
wartość: poniżej progów okreslonych w art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 6 listopada 2009  11:00
wynik postępowania: wynik postepowania 
                                             OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 
                                          Tuchola, dnia  29.10.2009 r.


                        OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

             o wartości poniżej progów określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie 
                                art. 11  ust 8   ustawy Prawo zamówień publicznych
 

Zamawiający:

Szpital Tucholski Sp. z o.o.
Adres : 89-500 Tuchola
ul. Nowodworskiego 14-18

Regon  092965579      NIP  561-14-55-873

tel.: 052 336 05 03  tel./fax. : 052 336 05 07

ogłasza przetarg nieograniczony na :

”Dostawa  aparatu ultrasonograficznego – echokardiografu szt. 1”

• Adres strony internetowej na której będzie dostępna specyfikacja od dnia publikacji ogłoszenia w BZP: www.bippowiat.tuchola.pl .
 
I. Opis i zakres przedmiotu zamówienia.
 
1       Dostawa  aparatu ultrasonograficznego – echokardiografu szt. 1
 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
         33.11.23.40-0  echokardiografy
 
II.   Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
         Wykonawca zrealizuje dostawę echokardiografu do dnia 4.12.2009r.
 
III.  Opis warunków udziału w postępowaniu:
1.    Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
       jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2.    Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
3.    Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4.    Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
IV.   Dokumenty wymagane od wykonawców w celu  potwierdzenia  spełniania warunków udziału w postępowaniu:
 
1. Do formularza oferty (załącznika nr 3 do SIWZ) należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:
Opis oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzający spełnianie wymagań technicznych określonych w załączniku nr 1 do SIWZ
W formie oryginału
1) Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone
w art. 22 ust.1 ustawy – wzór stanowi załącznik nr 2 
2) posiadają     niezbędną     wiedzę     i    doświadczenie     w    realizacji    dostaw   sprzętu  medycznego   i   w  tym   zakresie  udokumentują  należyte  wykonanie  w okresie  ostatnich  3  lat,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności    jest    krótszy to, w tym  okresie  nie  mniej  niż   dwóch   dostaw   sprzętu stanowiącym przedmiot zamówienia o   wartości   minimum 180.000,00 zł brutto/każda wraz z pisemnym potwierdzeniem, że dostawy te zostały wykonane należycie;
oraz
W formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę (§ 4.1 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane).
3) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
Uwaga:
Odpis (zaświadczenie) musi zawierać aktualny wykaz osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy. Wykonawcy, którzy dokonali zmian w zakresie organów, które nie są uwidocznione w dokumencie rejestrowym winni złożyć dokumenty potwierdzające zmiany w składzie organu zarządzającego (np. uchwała w sprawie powołania określonej osoby).
4) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt  3 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.                                                           .
5)Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w niniejszym ustępie, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
2.Dokumenty i oświadczenia należy składać w formie pisemnej.
 
3. Dokumenty mogą być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę).
 
4. Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub oświadczeń, złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. nie poświadczone przez wykonawcę za zgodność z oryginałem odpisy lub kopie) spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania z mocy art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp po uprzednim wezwaniu wykonawcy na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do uzupełnienia w wyznaczonym terminie brakujących lub zawierających błędy oświadczeń i dokumentów.
 
5. Wszelkie dokumenty  oraz oświadczenia muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi. W przypadku reprezentacji Wykonawcy przez osobę, której uprawnienia nie wynikają z dokumentów rejestrowych, do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo dla tej osoby udzielone przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
 
 Pełnomocnictwo    powinno   zostać   złożone  w    formie  oryginału   lub   kopii        
     potwierdzonej za zgodność przez notariusza. 
 
6.Zamawiający oceniać będzie jedynie oferty ważne, spełniające wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych i warunki niniejszej specyfikacji.
7. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” na podstawie informacji zawartych w złożonych dokumentach.
8.  Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania z zastrzeżeniem art 26 ust 3 ustawy Pzp.
 
9. Zamawiający dokona oceny spełniania tych warunków na podstawie wymaganych dokumentów i oświadczeń złożonych przez wykonawców.
 
V. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

VI. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

VII.  Zamawiający   przewiduje   udzielenie  zamówień   uzupełniających  o   których
        mowa w art. 67 ust. 1 Pkt .6 Prawa zamówień publicznych.


VIII. Zamawiający   nie wymaga   wniesienia  wadium.       

IX. Osobami uprawnionymi przez zamawiającego do kontaktu z wykonawcami jest:
        Renata Remus
        w godz. 8:00 – 15:00 tel./fax.  (052)  33 60 507

X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
     Cena  100 %


XI.  Oferty   należy  składać  w  siedzibie  Zamawiającego 
w  Sekretariacie pokój nr 1, w terminie  do  dnia    6.11.2009 r. do godz. 11.00.  
Otwarcie ofert nastąpi dnia   6.11.2009 r. o godz. 11.15 w siedzibie Zamawiającego

XII. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

XIII. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

XIV. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

XV.  Zamawiający     w     celu     wyboru     oferty     najkorzystniejszej     nie  
      przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

XVI. Forma porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców
         Oświadczenia,   wnioski,   zawiadomienia   oraz   informacje   każda   ze   stron
         przekazuje pisemnie lub faksem na numer: (052) 336 05 07
.
XVII. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu   29.10.2009 roku
       pod  numerem    378204-2009
 
 
SIWZ (111kB) word wymagane parametry załącznik nr 1 (154kB) word Oświadczenie załącznik nr 2 (24kB) word formularz ofertowy załacznik nr 3 (25kB) word wzór umowy załącznik nr 4 (58kB) word wykaz wykonanych dostaw załacznik nr 5 (28kB) word

wynik postepowania (29kB) word


Opublikował: Renata Remus (29 października 2009, 11:41:42)

Ostatnia zmiana: Renata Remus (12 listopada 2009, 09:51:07)
Zmieniono: wynik postepowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1171

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij