zamówienie na:

Przygotowanie i dostawa posiłków dla pacjentów Szpitala w Tucholi

zamawiający: Szpital Tucholski Spółka z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: NZOZ XII/19/09
wartość: poniżej kwot określonych w art.11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 20 listopada 2009  11:00
przyczyna unieważnienia: Na podstawie art. 93 ust. 1 p. 7 Zamawiający unieważnił postępowanie. Przedmiotowe postępowanie obarczone jest wadą, błędem pisarskim dotyczącym terminu realizacji zadania. Zadanie i jego szacunkowa wartość została ustalona na 24 miesiące. Błąd pisarski spowodował, że termin realizacji zadania wynosi 36 miesięcy i skutkuje nieważnością zastosowanej procedury przetargowej, a zatem uniemożliwia zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
                                                     OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
                                                                                  Tuchola, dnia    05.11.2009 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamawiający:

Szpital Tucholski Sp. z o.o.
Adres : 89-500 Tuchola
ul. Nowodworskiego 14-18

Regon  092965579      NIP  561-14-55-873

tel.: 052 336 05 03  fax. : 052 336 05 04

ogłasza przetarg nieograniczony na :

Przygotowanie i dostawę posiłków dla pacjentów szpitala w Tucholi

• Adres strony internetowej na której będzie dostępna specyfikacja od dnia publikacji ogłoszenia w BZP: www.bippowiat.tuchola.pl


 
I.                   Opis i zakres przedmiotu zamówienia.
 

Przedmiotem zamówienia jest  świadczenie usług w zakresie przygotowania i             dostawy całodziennych posiłków dla pacjentów szpitala w Tucholi
           w ilościach:
           szacunkowa ilość posiłków( śniadanie, obiad, kolacja)   dziennie:  -  60
           w tym diet o zmienionej konsystencji –3
 
        oraz szacunkowa średnia ilość :  II śniadań 15, (20% ceny śniadania)
                                                                podwieczorków – 26, (30% ceny kolacji)
                                                                kolacji nocnych - 7, (20% ceny kolacji)
                           
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):     55.32.00.00-9
 
II.                 Termin realizacji przedmiotu zamówienia:. 01. 01. 2010 – 31. 12. 2012
 
III.                Opis warunków udziału w postępowaniu:
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
 
1.   posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
      ustawy nakładaną obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. nie   podlegają  wykluczeniu   z  postępowania   o   udzielenie   zamówienia   na    podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Pzp.
 
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formuła „spełnia – nie spełnia”.
Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.
 
IV.   Dokumenty wymagane od wykonawców w celu  potwierdzenia  spełniania warunków udziału w postępowaniu:
 
1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania  
    określonej działalności lub czynność oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie
    art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  – prawo Zamówień Publicznych,  
    Zamawiający wymaga złożenia w ofercie następujących dokumentów
    (oświadczeń, zaświadczeń, informacji):
   
a) oświadczenia, że Wykonawca spełnia  wszystkie wymagania zawarte w art. 22 ust 1 pkt od 1 do 4 oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania z mocy art. 24 ust1 pkt od 1 do 10 i ust 2 pkt od 1 do 4 ustawy Prawo zamówień publicznych   - załącznik nr 6 do SIWZ,
 
b) oświadczenia Wykonawcy, o spełnianiu warunków zgodnie z art. 44 ustaw Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 7 do SIWZ
 
c) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Dokument ten Wykonawca powinien dołączyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” i powinien być podpisany przez osobę/y uprawnioną/e lub upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy
 
d) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem  zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
 
e) aktualnej informacji z krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4 -8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
 
f) aktualnej informacji z krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie  zamówienia albo składania ofert.
 
g) W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego, warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający żąda następujących dokumentów :
 
- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w niniejszym ustępie, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego  lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
 
2. Dokumenty i oświadczenia należy składać w formie pisemnej.
 
3. Dokumenty mogą być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonych za 
    zgodność z oryginałem przez wykonawcę (dokumenty sporządzone w języku
    obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez
    wykonawcę).
 
4. Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub oświadczeń, złożenie  
    dokumentu w niewłaściwej formie (np. nie poświadczone przez wykonawcę za
    zgodność z oryginałem odpisy lub kopie) spowoduje wykluczenie wykonawcy z
    postępowania z mocy art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp po uprzednim wezwaniu
    wykonawcy na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do uzupełnienia w
    wyznaczonym terminie brakujących lub zawierających błędy oświadczeń i
    dokumentów.
 
3. Wszelkie dokumenty  oraz oświadczenia muszą być podpisane przez osobę 
    uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz zgodnie z aktem 
    rejestracyjnym i wymogami ustawowymi. W przypadku reprezentacji Wykonawcy
    przez osobę, której uprawnienia nie wynikają z dokumentów rejestrowych, do
    wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo dla tej osoby udzielone przez osobę lub
   osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
 
      Pełnomocnictwo    powinno   zostać   złożone  w    formie  oryginału   lub   kopii        
     potwierdzonej za zgodność przez notariusza. 
 
4. Zamawiający oceniać będzie jedynie oferty ważne, spełniające wymagania ustawy 
    Prawo zamówień publicznych i warunki niniejszej specyfikacji.
 
V. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.


VI. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.


VII.  Zamawiający   przewiduje   udzielenie  zamówień   uzupełniających  o   których
        mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Prawa zamówień publicznych.

VIII. Osobami uprawnionymi przez zamawiającego do kontaktu z wykonawcami są:
- w sprawach proceduralnych :  Renata Remus
- w sprawach przedmiotu zamówienia  -  Renata Słupikowska

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie sie kierował następującymi  kryteriami i ich znaczeniem:
 
Cena – 100 %

X.  Oferty   należy  składać  w  siedzibie  Zamawiającego  w  Sekretariacie, w terminie  do  dnia  20.11.2009 r. do godz. 11.00.  
Otwarcie ofert nastąpi dnia  20.11.2009 r. o godz. 11.15 w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 7.


XI. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.


XII. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.


XIII. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.


XIV.  Zamawiający     w     celu     wyboru     oferty     najkorzystniejszej     nie  
      przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.


XV. Forma porozumiewania się zamawiającego i wykonawców
Oświadczenia,   wnioski,   zawiadomienia   oraz   informacje   każda   ze   stron przekazuje pisemnie lub faksem na numer: (052) 336 05 04.


XVI. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu   05.11.2009 roku pod numerem   386006-2009

SIWZ (149kB) word wymagania minimalna gramatura (77kB) word zamówienie posiłków (87kB) word Protokół wadliwej dostawy (25kB) word Karta kontroli (37kB) word oświadczenie Wykonawcy (25kB) word Oświadczenie Wykonawcy (24kB) word projekt umowy (74kB) word formularz ofertowy (34kB) word

metryczka


Opublikował: Renata Remus (5 listopada 2009, 12:45:02)

Ostatnia zmiana: Renata Remus (20 listopada 2009, 13:10:01)
Zmieniono: unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2085