zamówienie na:

Dostawa materiałów opatrunkowych

zamawiający: Szpital Tucholski Spółka z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: NZOZ XII/20/09
wartość: poniżej kwot określonych w art 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 16 listopada 2009  11:00
wynik postępowania: ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej 

                                             OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 
                                                                                 Tuchola, dnia   06.11.2009 r.


                        OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

             o wartości poniżej progów określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie 
                                art. 11  ust 8   ustawy Prawo zamówień publicznych
 

Zamawiający:

Szpital Tucholski Sp. z o.o.
Adres : 89-500 Tuchola
ul. Nowodworskiego 14-18

Regon  092965579      NIP  561-14-55-873

tel.: 052 336 05 03  tel./fax. : 052 336 05 07

ogłasza przetarg nieograniczony na :

”Dostawa materiałów opatrunkowych”
• Adres strony internetowej na której będzie dostępna specyfikacja od dnia publikacji ogłoszenia w BZP: www.bippowiat.tuchola.pl .
 
I. Opis i zakres przedmiotu zamówienia.
 
1              Dostawa  materiałów opatrunkowych, zamówienie składa się z 3 pakietów
 
Kod CPV     33.14.11.10 – opatrunki
                     33.14.11.12 -  plastry
                     33.14.11.14 -  gaza medyczna
                     33.14.11.15 -  wata medyczna              
 
II.   Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
          12 miesięcy od podpisania umowy
 
III.  Opis warunków udziału w postępowaniu:
 
      1.  W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy :       
      1)   Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
            ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2)      Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
3)      Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4)      Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  
2.   Ocena spełniania warunków zostanie dokonana na podstawie przedstawionych
      przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów o których mowa w niniejszej SIWZ według
      formuły „spełnia/nie spełnia”.
3.   Nie spełnienie chociażby jednego a ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem
     Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przesłanki zawarte w
     art.  24 ustawy.
4.   Ofertę Wykonawcy wykluczonego uzna się za odrzucona zgodnie z treścią art.24 ust.4
      ustawy
 
IV.   Dokumenty wymagane od wykonawców w celu  potwierdzenia  spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1.  W celu potwierdzenia oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu  (art. 24 - 26
     ustawy, Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzaju dokumentów, jakich
     może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być
     składane, art. 36 ust. 1 pkt. 6)
2.  W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej
     działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy
     prawo  zamówień publicznych:
     a)   Koncesji, zezwolenia lub licencji, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
           koncesji,
b)      Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
      ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
      rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie
      wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku oferty
      składanej wspólnie przez kilku wykonawców, każdy wykonawca składa wyżej
      wymieniony dokument odrębnie, wspólnicy  spółki cywilnej składają zaświadczenie
      odrębnie.
     c)  aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego
         oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
         Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
         podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń,
          że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
          zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
          wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
          wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie za mówienia albo
          składania ofert.
c)      aktualnej informacji  z Krajowego Rejestru Karnego z zakresie określonym w art. 24
         ust 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
         składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
         zamówienia albo składania ofert.
3.  W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz
     dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
     Zamawiający żąda następujących dokumentów:
    a)  wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
         wykonywanych, dostaw (co najmniej 1 w każdej części) w okresie ostatnich trzech lat
         przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres
         prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim
         rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich
         wartości, przedmiotu, dat
         wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy te
         zostały wykonane należycie (wg załącznika Nr 7 do SIWZ) w przypadku oferty
         składanej przez podmioty występujące wspólnie z przedstawionych dokumentów musi
        wynikać, że warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione łącznie przez podmioty
        występujące wspólnie.
4.  Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 i
     nie podleganiu wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy (w przypadku oferty składanej
     wspólnie przez kilku Wykonawców, oświadczenie składa każdy wykonawca) - załącznik
     nr 4 do SIWZ.
5.  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast
    dokumentów, o których mowa w pkt. 2 Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć
     dokumenty potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
     Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
     miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2 można je
     zastąpić dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy złożone przed właściwym
     organem sądowym, administracyjnym, organem samorządu zawodowego lub
     gospodarczego albo przed notariuszem odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w
     którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
6.  Inne dokumenty :
    a) Wypełniony przez Wykonawcę Formularz ofertowy - załącznik Nr 5 do SIWZ.
    b) Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli
    osobą  podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego w
    pkt. 2 w oryginale lub poświadczone notarialnie lub opatrzone adnotacją -za zgodność z
    oryginałem-  pieczęcią wykonawcy, imienną pieczątką osoby upoważniającej na podstawie
    dokumentu wymienionego w pkt. 2 oraz jej podpisem.
   c) wypełniony  Formularz cenowy - załącznik nr 1,2,3,  (w zależności od części
       zamówienia, w  której Wykonawca składa ofertę),
   d) wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć
       podwykonawcom (jeżeli są przewidywani)
   e) zobowiązanie Wykonawcy o sukcesywnym dostarczaniu zamawianych asortymentów na
       własny koszt, odpowiednio opakowanych, o najwyższej jakości, z terminem ważności
       min. 12 miesięcy.
   f) oświadczenie Wykonawcy, że zaoferowany asortyment spełnia wymagania zgodnie z
       ustawą o wyrobach medycznych i posiada aktualne świadectwa potwierdzające
       spełnienie  wymogów dopuszczenia do obrotu i stosowania w szpitalnictwie na terenie
       kraju wraz z zobowiązaniem dostarczenia każdorazowo (na każdym etapie postępowania
        i realizacji umowy) na pisemne wezwanie Zamawiającego odpowiednich dokumentów
       (deklaracji CE, zgłoszenia wyrobu do rejestru wyrobów medycznych) potwierdzających
       Spełnienie wymogów dopuszczenia do obrotu i stosowania, zaoferowanego przedmiotu  
        zamówienia –  na Formularzu Ofertowym - Załączniku Nr 5 do SIWZ,
   g)  próbki (po 1 szt.) każdego z oferowanych asortymentów.  
8.  Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z
     oryginałem przez wykonawcę.
    1) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
        dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest
         nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości;
     2) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
          polski za wyjątkiem prospektów i folderów), poświadczonym przez wykonawcę.
9.  Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli
      wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art.
      25 ust. 1, lub  którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez
      zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające
      błędy lub którzy  złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym
      terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
      konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego
      oświadczenia i dokumenty powinny  potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków
      udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty
      budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w
      którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
      albo termin składania ofert (art. 26 ust. 3 ustawy Pzp).
10. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania
      ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
      sprawie zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika
      powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
      wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego
      pełnomocnika oraz zakres jego umocowania także oświadczenie o przyjęciu wspólnej
      solidarnej odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
      Podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie
      publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania
      oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji
      działalności gospodarczej. Dokument pełnomocnika należy przedstawić w formie
      oryginału. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z
      podmiotem występującym jako pełnomocnik.
11. Jeżeli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, zamawiający
      zażąda  przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej
      współpracę tych wykonawców
 
V. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

VI. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

VII.  Zamawiający   przewiduje   udzielenie  zamówień   uzupełniających  o   których
        mowa w art. 67 ust. 1 Pkt .6 Prawa zamówień publicznych.


VIII. Zamawiający   nie wymaga   wniesienia  wadium.       

IX. Osobami uprawnionymi przez zamawiającego do kontaktu z wykonawcami jest:
        Renata Remus
        w godz. 8:00 – 15:00 tel./fax.  (052)  33 60 507

X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
     Cena  100 %


XI.  Oferty   należy  składać  w  siedzibie  Zamawiającego 
w  Sekretariacie pokój nr 1, w terminie  do  dnia      16.11.2009 r. do godz. 11.00.  
Otwarcie ofert nastąpi dnia     16.11.2009 r. o godz. 11.15 w siedzibie Zamawiającego

XII. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

XIII. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

XIV. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

XV.  Zamawiający     w     celu     wyboru     oferty     najkorzystniejszej     nie  
      przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

XVI. Forma porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców
         Oświadczenia,   wnioski,   zawiadomienia   oraz   informacje   każda   ze   stron
         przekazuje pisemnie lub faksem na numer: (052) 336 05 07
.
XVII. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu    06.11.2009 roku
       pod  numerem      387378 -2009
 
 
SIWZ (134kB) word pakiet nr 1 (88kB) word pakiet nr 2 (95kB) word pakiet nr 3 (41kB) word oświadczenie (41kB) word formularz ofertowy (35kB) word wzór umowy (44kB) word wykaz wykonanych dostaw (38kB) word

Tuchola , dnia 12.11.2009

odpowiedź na pytania (29kB) word

Tuchola, dnia 26.11.2009

ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej (34kB) word

metryczka


Opublikował: Renata Remus (6 listopada 2009, 11:03:11)

Ostatnia zmiana: Renata Remus (26 listopada 2009, 09:16:35)
Zmieniono: dodano ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1139