zamówienie na:

Udzielenie i obsługę inwestycyjnego kredytu bankowego lub kredytu ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego

zamawiający: Szpital Tucholski Spółka z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: NZOZ XII/21/09
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 18 grudnia 2009  11:00
wynik postępowania: ogłoszenie o wyborze oferty 

                                             OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 
                                                                             Tuchola, dnia    06.11.2009

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej równowartości
       206 000 euro na „Udzielenie i obsługę inwestycyjnego kredytu bankowego lub kredytu
       ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego ” 
 
                                                       Zamawiający
                                               Szpital Tucholski Sp. z o.o.
                                                 Adres : 89-500 Tuchola
                                              ul. Nowodworskiego 14-18
                                       Regon  092965579      NIP  561-14-55-873
                  Zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000033036

tel.: 052 336 05 03  tel./fax. : 052 336 05 04

ogłasza przetarg nieograniczony na :

” Udzielenie i obsługę inwestycyjnego kredytu bankowego lub kredytu ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego ”

Wspólny Słownik zamówień: (CPV): 66.11.30.00-5 Usługi Udzielania Kredytu

• Adres strony internetowej na której będzie dostępna specyfikacja od dnia publikacji ogłoszenia w BZP: www.bippowiat.tuchola.pl .
 
I. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie poniższego zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z póżn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.
Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą oraz akty wykonawcze do niej, a w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawy towarzyszące: Prawo bankowe (Dz. U. Z 2002 Nr 72, poz. 665 z późniejszymi zmianami, ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DZ. U. z 2005 Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)


II. Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na udzieleniu i obsłudze inwestycyjnego złotowego kredytu (zwanego dalej także kredytem) bankowego lub złotowego kredytu ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego dla Szpitala Tucholskiego Sp. z o.o. w wysokości 3.000.000,00zł. (słownie: trzy miliony złotych) na okres od stycznia 2010 do grudnia 2019r .  Wspólny Słownik zamówień: (CPV): 66.11.30.00-5 Usługi Udzielania kredytu.
 
2. Kredyt winien być postawiony do dyspozycji Zamawiającego na dzień 01.02.2010r.  01.02.2010r. (transza 2.000.000,00 zł), 01.05.2010 (transza 1.000.000,00 zł),  
 
3. Planowana spłata kredytu w okresie od stycznia 2011 r. do grudnia 2019 r., w równych ratach miesięcznych, płatnych w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca, z uwzględnieniem karencji w spłacie w okresie do 30.01.2011.
 
4. Oprocentowanie kredytu zmienne – w oparciu o stopę referencyjną WIBOR 3M plus marża Banku (dodatnia lub ujemna) lub stawka Europejskiego Banku Inwestycyjnego w przypadku kredytu ze środków EBI. O każdej zmianie oprocentowania wynikającej ze zmiany stopy referencyjnej WIBOR 3M bank zawiadomi Zamawiającego w formie pisemnej z podaniem terminu, od którego zmiana ta będzie obowiązywała (tzn. zmiana ta nie może obowiązywać przed doręczeniem Zamawiającemu w/w zawiadomienia).
Prosimy o przyjęcie stawki WIBOR 3M z dnia 31.08.2009r.
 
5. Zabezpieczenie kredytu: poręczenie Powiatu Tucholskiego na całość zaciągniętego kredytu.
 
6. Kredyt nie może być obciążony innymi kosztami niż wymienione w SIWZ. Wykonawcy nie przysługuje prawo naliczania i pobierania jakichkolwiek dodatkowych opłat i prowizji, za wyjątkiem opłat i prowizji, które będą ustalone w umowie.
 
7. Zamawiający informuje, że do obliczenia wysokości rat kapitałowych należy przyjąć, iż w równej wysokości spłacane będą raty kapitałowe w liczbie 107, natomiast ostatnia rata kapitałowa – nr 108, będzie ratą wyrównującą.
 
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty kredytu oraz prawo niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów, w postaci prowizji dla banku. Koszt ten Wykonawca winien uwzględnić w cenie oferty. Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z dalszego wykorzystania kredytu.
Zamawiającemu przysługuje prawo do przedterminowej spłaty całości lub części kredytu w terminie przez niego wskazanym, pod warunkiem uprzedniego pisemnego powiadomienia Wykonawcy, które zostanie doręczone osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksem nie później niż na 7 dni przed datą wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu.
W przypadku dokonania wcześniejszej spłaty części kredytu lub jego całości Wykonawca dokona rekalkulacji odsetek za okres obrachunkowy, w którym nastąpiła spłata i poinformuje pisemnie Zamawiającego o wysokości odsetek za bieżący okres obrachunkowy w ciągu dwóch dni od daty otrzymania przez Wykonawcę pisemnego powiadomienia o wcześniejszej spłacie.
W przypadku dokonania przez Zamawiającego przedterminowej spłaty części kredytu, Strony ustalą nowy harmonogram spłaty kredytu w formie aneksu do umowy.
 
9. Kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie realizacji następujących inwestycji Zamawiającego:
„ Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie Szpitala Tucholskiego w Tucholi”
 
10. Karencja w spłacie kredytu : do 30.01.2011r.
 
11. Spłata kredytu po upływie karencji, dokonywana będzie w 108 ratach, w następujących okresach:
W każdym roku budżetowym od roku 2011 do roku 2017, spłaty kapitału w okresach:
2011r. : 31styczeń, 28 luty, 31 marzec, 30 kwiecień, 31 maj, 30 czerwiec, 31 lipiec, 31 sierpień, 30 wrzesień, 31 październik, 30 listopad, 31grudzień
2012r. : 31styczeń, 28 luty, 31 marzec, 30 kwiecień, 31 maj, 30 czerwiec, 31 lipiec, 31 sierpień, 30 wrzesień, 31 październik, 30 listopad, 31grudzień
2013r. : 31styczeń, 28 luty, 31 marzec, 30 kwiecień, 31 maj, 30 czerwiec, 31 lipiec, 31 sierpień, 30 wrzesień, 31 październik, 30 listopad, 31grudzień
2014r. : 31styczeń, 28 luty, 31 marzec, 30 kwiecień, 31 maj, 30 czerwiec, 31 lipiec, 31 sierpień, 30 wrzesień, 31 październik, 30 listopad, 31grudzień
2015r. : 31styczeń, 28 luty, 31 marzec, 30 kwiecień, 31 maj, 30 czerwiec, 31 lipiec, 31 sierpień, 30 wrzesień, 31 październik, 30 listopad, 31grudzień
2016r. : 31styczeń, 28 luty, 31 marzec, 30 kwiecień, 31 maj, 30 czerwiec, 31 lipiec, 31 sierpień, 30 wrzesień, 31 październik, 30 listopad, 31grudzień
2017r. : 31styczeń, 28 luty, 31 marzec, 30 kwiecień, 31 maj, 30 czerwiec, 31 lipiec, 31 sierpień, 30 wrzesień, 31 październik, 30 listopad, 31grudzień
2018r. : 31styczeń, 28 luty, 31 marzec, 30 kwiecień, 31 maj, 30 czerwiec, 31 lipiec, 31 sierpień, 30 wrzesień, 31 październik, 30 listopad, 31grudzień
2019r. : 31styczeń, 28 luty, 31 marzec, 30 kwiecień, 31 maj, 30 czerwiec, 31 lipiec, 31 sierpień, 30 wrzesień, 31 październik, 30 listopad, 31 grudnia.
12. Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych. Odsetki naliczane będą tylko od uruchomionej kwoty kredytu według stanu na ostatni dzień miesiąca. Wykonawca każdorazowo powiadomi na piśmie Zamawiającego najpóźniej na 3 dni robocze przed datą spłaty odsetek.
13. Do obliczenia ceny udzielenia kredytu, Wykonawcy przyjmą rzeczywistą liczbę dni występujących w poszczególnych latach (365/366).
14. W okresie dostępności kredytu Zamawiający zapłaci, na wskazany przez wybranego w drodze niniejszego postępowania Wykonawcy rachunek bankowy, prowizję proporcjonalną do kwoty uruchamianej transzy kredytu, płatną w terminie do 3 (trzech) dni roboczych po uruchomieniu danej transzy kredytu, liczonych od dnia następnego po dniu wpływu środków kredytu na rachunek kredytowy Zamawiającego.
15. Oprocentowanie kredytu ustala się w wysokości odpowiadającej stawce WIBOR 3M na dzień 31.08.2009r, powiększonej o marżę Wykonawcy w stosunku rocznym na bazie 365/366 dni.
16. Forma kredytu – kredyt udostępniony poprzez przelanie jego kwoty na rachunek Zamawiającego.
17. Szczegółowy zakres i sposób realizacji zamówienia określi umowa kredytowa zawarta według wzorca zamieszczonego w załączniku nr 3.
  III. Termin realizacji:
Postawienie kredytu do dyspozycji Zamawiającego musi nastąpić w następujących  terminach:
- w dniu 01.02.2010 r. – postawienie do dyspozycji Zamawiającego kwoty 2.000.000 zł
- w dniu 01.05.2010 r. – postawienie do dyspozycji Zamawiającego kwoty 1.000.000 zł
 
2. Okres spłaty kredytu przez Zamawiającego: od 31.01.2011r. do dnia 31 grudnia   2019 r.
1IV. Kryteria oceny Ofert:
Najniższa cena

V. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni.

VI. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.

VII. Warunki uczestnictwa w postępowaniu – wymagane dokumenty
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wszyscy Wykonawcy, o których mowa w Art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:
1) posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; Warunek ten będzie przez Wykonawcę spełniony, gdy z załączonego do oferty odpisu właściwego rejestru lub z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wynikać będzie, że jest uprawniony do prowadzenia działalności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;
2) posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub Wykonawcy, którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, gdy wykaże, że posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2002 r., Nr 72 poz. 665 z późniejszymi zmianami), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe.
3) znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, posiadający środki finansowe lub zdolność kredytową wystarczające do zapewnienia realizacji przedmiotu zamówienia; Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, gdy przedstawi aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert oraz aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert oraz nie wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający oceni spełnienie warunków wg kryteriów „spełnia” lub „nie spełnia”.

VIII. Udział w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
● Zgodnie z art. 141 Pzp Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
● W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, zgodnie z art. 23 Pzp, Wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
● Wykonawcy występujący wspólnie każdy oddzielnie, nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 Pzp, a także muszą spełniać wymogi, o których mowa w art. 22 ust.1 Pzp.
● W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, każdy podmiot musi złożyć oddzielnie dokumenty wskazane w pkt IX ppkt 2a), 2b), 2c), 2d), 2e) 2f) i 4, natomiast łącznie dokumenty wskazane w pkt IX ppkt 1, 3 i 5 niniejszej SIWZ.

IX. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

X. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.

XI. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

XII. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów

XIII. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień dodatkowych

XIV. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

XV. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
 Szpital Tucholski Sp. z o.o.
ul. Nowodworskiego 14-18
89-500 Tuchola
w terminie do dnia 23.11.2009 roku do godz. 11.00 w Sekretariacie Szpitala Tucholskiego Sp. z o.o., ul. Nowodworskiego 14-18, 89-500 Tuchola.

XVI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
23.11.2009 r. godz. 11.10, w siedzibie Zamawiającego:
Szpital Tucholski  Sp. z o.o.
ul.  Nowodworskiego 14-18
89-500 Tuchola
Sekretariat

XVII. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać na stronie internetowej  www.bippowiat.tuchola.pl w oraz w siedzibie Zamawiającego.

XVIII. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 06.11.2009 roku pod numerem  387768-2009
 
SIWZ, formularz ofertowy, oświadczenie, wzór umowy (213kB) word

Tuchola 23.11.2009

przesunięcie terminu składania ofert (21kB) word

Dodumenty niezbędne przy analizie kredytowej

bilans (1974kB) pdf prognozy (1426kB) pdf KRS (2201kB) pdf NIP (1536kB) pdf REGON (245kB) pdf Rachunek zysku i strat (1580kB) pdf Uchwała Zarządu (171kB) pdf źrółda finansowania (536kB) pdf

odpowiedź na pytania (36kB) word

odpowiedź na pytania (21kB) word

odpowiedź na pytanie (22kB) word

odpowiedź na prosbę (21kB) word
uchwała (268kB) jpg
uchwała (228kB) jpg

ogłoszenie o wyborze oferty (32kB) word

metryczka


Opublikował: Renata Remus (6 listopada 2009, 12:33:03)

Ostatnia zmiana: Renata Remus (21 grudnia 2009, 10:24:59)
Zmieniono: ogłoszenie o wyborze oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1638