zamówienie na:

Dostawa materiałów szewnych

zamawiający: Szpital Tucholski Spółka z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: NZOZ XII/22/09
wartość: poniżej kwot określionych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 7 grudnia 2009  11:00
wynik postępowania: Wynik postepowania w załączonym pliku 

                                             OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 
                                                                                 Tuchola, dnia   26.11.2009 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamawiający:

Szpital Tucholski Sp. z o.o.
Adres : 89-500 Tuchola
ul. Nowodworskiego 14-18

Regon  092965579      NIP  561-14-55-873

tel.: 052 336 05 03  tel./fax. : 052 336 05 07

ogłasza przetarg nieograniczony na :

”Dostawa   materiałów szewnych”

• Adres strony internetowej na której będzie dostępna specyfikacja od dnia publikacji ogłoszenia w BZP: www.bippowiat.tuchola.pl .
 
I. Opis i zakres przedmiotu zamówienia.
 
 Przedmiotem zamówienia jest :  „Dostawa materiałów szewnych” 
 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
                          33.14.11.21-4  szwy chirurgiczne
33.14.11.22-1    klamry chirurgiczne
       33.14.11.27-6  hemostatyki wchłaniane
 
Przedmiot zamówienia podzielony jest na : 15  pakietów i realizowany będzie przez Szpital Tucholski Spółkę z o.o. w Tucholi i przez Szpital Powiatowy Spółkę z o.o. w Chełmży. Zamówione  materiały szewne będą fakturowane na odpowiednią jednostkę zamawiającą.
1. Bezwzględnie wymagane cechy użytkowe dotyczące przedmiotu zamówienia  zawarte
    zostały w pakietach od nr 1 do nr 15 stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji
     istotnych warunków zamówienia – zwanej dalej „SIWZ”.
2.  Każda saszetka dostarczana Zamawiającemu musi zawierać ; nazwę handlowa, kod
     towaru, informacje dotycząca igły(jej krzywizn, przekroju, długości) oraz nitki(grubość i
     długość), termin przydatności do użycia, a także znak CE. Każda saszetka to system
     opakowania podwójnego typu DDP, który zabezpiecza materiał szewny umożliwiając
     powtórne jego użycie bez konieczności  jego sterylizacji. 
3. Wyroby medyczne musza mieć oznakowanie w języku polskim.
4.  Dostarczane materiały szewne muszą posiadać termin ważności minimum 3  lata.
5.  Określone przez Zamawiającego ilości mogą ulec zmniejszeniu, w zależności od
     zapotrzebowania Zamawiającego.
6. Dopuszczalne odchylenia w długości igły i nici +/- 10%
7. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty :
           - Aktualny oryginalny katalog producenta oferowanego asortymentu w celu
              umożliwienia identyfikacji i weryfikacji z wymogami  SIWZ.
           -  Partie próbną z pakietu w celu oceny jakościowej:
              Pakiet 5 pozycja nr 3, 8 – po 3 sztuki.
Pakiet 6 pozycja nr 15 – po 3 sztuki.
Pakiet 7 pozycja nr 1, 2, 3 – po 2 sztuki.
Pakiet 8 może być w pojedynczych pozycjach.
Pakiet 9 pozycja nr 1, 3, 4  – po 2 sztuki.
Pakiet 10 pozycja nr 1 – po 3 sztuki.
Pakiet 11 pozycja nr 1, 2, 3 – po 2 sztuki.
Pakiet 12 pozycja nr 1, 2 – po 2 sztuki.
Pakiet 13 pozycja nr 1 – po 2 sztuki.
Pakiet 14 pozycja nr 1 – po 2 sztuki.
Pakiet 15 pozycja nr 1, 5, 6, 7, 8 – po 3 sztuce.
 
II.   Termin realizacji przedmiotu zamówienia:  12 miesięcy od podpisania umowy.
 
III.               Opis warunków udziału w postępowaniu:
1.  W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy :       
       1)   Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
            ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2)      Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
3)      Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4)      Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  
2.   Ocena spełniania warunków zostanie dokonana na podstawie przedstawionych
      przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów o których mowa w niniejszej SIWZ według
      formuły „spełnia/nie spełnia”.
3.   Nie spełnienie chociażby jednego a ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem
     Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przesłanki zawarte w 
     art. 24 ustawy.     
4.   Ofertę Wykonawcy wykluczonego uzna się za odrzucona zgodnie z treścią art.24 ust.4
      ustawy
 
IV.              Dokumenty wymagane od wykonawców w celu  potwierdzenia  spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Do formularza oferty  (załącznik nr 2) do SIWZ należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia :
Opis oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzający spełnianie wymagań technicznych określonych w załącznikach od nr 3 do nr 17 stanowiące załączniki do SIWZ (Pakiety).
 
W formie oryginału :
1. Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone
     w art. 22 ust.1 ustawy – wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ 
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji dostaw materiałów szewnych w
    tym zakresie udokumentują należyte wykonanie w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli  okres 
    prowadzenia  działalności jest krótszy to, w tym okresie nie mniej  niż  trzech dostaw
    stanowiącym przedmiot zamówienia wraz z pisemnym potwierdzeniem, że dostawy te
    zostały wykonane należycie;
    oraz
    w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez
    Wykonawcę (§ 4.1 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
    Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane).
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
    działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
      zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6
      miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
      Uwaga:
      Odpis (zaświadczenie) musi zawierać aktualny wykaz osób uprawnionych do
      reprezentowania Wykonawcy. Wykonawcy, którzy dokonali zmian w zakresie organów,
      które nie są uwidocznione w dokumencie rejestrowym winni złożyć dokumenty
      potwierdzające zmiany w składzie organu zarządzającego (np. uchwała w sprawie
      powołania określonej osoby).
4.      Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 3 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w niniejszym ustępie, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
5.      W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ, Zamawiający wymaga dołączenia do oferty :
1)  Oświadczenia, że oferowany asortyment  spełnia wymagania zgodnie z ustawa o                  
     wyrobach medycznych i posiada aktualne świadectwa potwierdzające spełnienie
     wymogów dopuszczenia do obrotu i stosowania w szpitalnictwie na terenie kraju  oraz
     zobowiązanie, ze dokumenty te (deklaracje CE, zgłoszenia wyrobu do rejestru
     wyrobów medycznych ) Wykonawca dostarczy każdorazowo (na każdym etapie
     postępowania i realizacji umowy) Zamawiającemu na jego pisemne wezwanie.
      2)  Wypełniony formularz asortymentowo- cenowy ( wzór stanowią załącznik od nr 3 do
            nr 17 do SIWZ, ( w zależności od części zamówienia, w której Wykonawca składa
           ofertę)
     3)   Aktualnego katalogu oferowanego asortymentu
6.  Zamawiający wymaga dołączenia do oferty :
     1)  wypełnionego druku oferty, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ,
     2)  pełnomocnictwa dla osoby składającej ofertę w przypadku działania Wykonawcy przez
          pełnomocnika,
     3)  pełnomocnictwa dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie
          ubiegających się o udzielenie zamówienia, do reprezentowania ich w postępowaniu o
          udzielenie zamówienia albo reprezentowania  w postępowaniu i zawarcia umowy  w
          sprawie zamówienia publicznego.
7.  Dokumenty i oświadczenia należy składać w formie pisemnej.
    1)  Dokumenty mogą być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonych za
         zgodność z oryginałem przez wykonawcę (dokumenty sporządzone w języku obcym są
         składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę).
    2)  Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub oświadczeń, złożenie
         dokumentu w niewłaściwej formie (np. nie poświadczone przez wykonawcę za
         zgodność z oryginałem odpisy lub kopie) spowoduje wykluczenie wykonawcy z
         postępowania z mocy art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp po uprzednim wezwaniu
         wykonawcy na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do uzupełnienia w wyznaczonym
         terminie brakujących lub zawierających błędy oświadczeń i dokumentów.
    3) Wszelkie dokumenty  oraz oświadczenia muszą być podpisane przez osobę uprawnioną
        do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz zgodnie z aktem rejestracyjnym i
        wymogami ustawowymi. W przypadku reprezentacji Wykonawcy przez osobę, której
        uprawnienia nie wynikają z dokumentów rejestrowych, do wniosku należy dołączyć
        pełnomocnictwo dla tej osoby udzielone przez osobę lub osoby uprawnione do
        reprezentowania Wykonawcy.
 
8. Pełnomocnictwo    powinno   zostać   złożone  w    formie  oryginału   lub   kopii        
     potwierdzonej za zgodność przez notariusza. 
 
9. Zamawiający oceniać będzie jedynie oferty ważne, spełniające wymagania ustawy Prawo
    zamówień publicznych i warunki niniejszej specyfikacji.
1)      Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg 
      formuły (spełnia – nie spełnia) na podstawie informacji zawartych w złożonych 
     dokumentach.
    2)  Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem
         Wykonawcy z postępowania z zastrzeżeniem art 26 ust 3 ustawy Pzp.
2)      Zamawiający dokona oceny spełniania tych warunków na podstawie wymaganych
     dokumentów i oświadczeń złożonych przez wykonawców.
 
V. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

VI. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

VII.  Zamawiający   przewiduje   udzielenie  zamówień   uzupełniających  o   których
        mowa w art. 67 ust. 1 Pkt .6 Prawa zamówień publicznych.


VIII. Zamawiający   nie wymaga   wniesienia  wadium.       

IX. Osobami uprawnionymi przez zamawiającego do kontaktu z wykonawcami jest:
        Renata Remus
        w godz. 8:00 – 15:00 tel./fax.  (052)  33 60 507

X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
     Cena  100 %


XI.  Oferty   należy  składać  w  siedzibie  Zamawiającego  w  Sekretariacie pokój nr 1, w terminie  do  dnia    07.12.2009r. do godz. 11.00.  
Otwarcie ofert nastąpi dnia    07.12.2009r. o godz. 11.15 w siedzibie Zamawiającego

XII. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

XIII. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

XIV. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

XV.  Zamawiający     w     celu     wyboru     oferty     najkorzystniejszej     nie  
      przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

XVI. Forma porozumiewania się zamawiającego i wykonawców
         Oświadczenia,   wnioski,   zawiadomienia   oraz   informacje   każda   ze   stron
         przekazuje pisemnie lub faksem na numer: (052) 336 05 07
.
XVII. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu   26.11.2009 roku pod
           numerem     407824-2009
 
 
SIWZ (143kB) word
Oświadczenie (41kB) word
Formularz ofertowy (53kB) word
Pakiety 1-15 formularze cenowe zał. od nr 3 do nr 17 (316kB) word
projekt umowy zał nr 18 (69kB) word
wykaz wykonanych dostaw zał. nr 19 (39kB) word

Tuchola 30.11.2009

odpowiedź na pytania (26kB) word
odpowiedź na pytania (23kB) word
odpowiedź na pytania (25kB) word
odpowiedź na pytania (25kB) word
 

odpowiedź na pytania (21kB) word
odpowiedź na pytania (24kB) word

odpowiedź na pytania (36kB) word
odpowiedź na pytania (32kB) word
odpowiedź na pytania (37kB) word
odpowiedź na pytania (22kB) word

poprawienie błedu (22kB) word

Tuchola 29.12.2009

wynik postępowania (87kB) word

metryczka


Opublikował: Renata Remus (26 listopada 2009, 12:24:58)

Ostatnia zmiana: Renata Remus (29 grudnia 2009, 13:02:50)
Zmieniono: wynik postepowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1544