zamówienie na:

Dostawę zbiornika emulsji

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP3450-20/2009
wartość: pomiędzy 14000 euro a progami unijnymi
termin składania ofert: 8 grudnia 2009  14:00
wynik postępowania: W przeprowadzonym postępowaniu wpłynęły 2 oferty: (1) Przedsiębiorstwa Wielobranżowego SAR-POL Sp. z o.o., Maszyny budowlane i drogowe, ul. kopanina 29, 60-105 Poznań - oferta otrzymała 94,77 punktów; (2) Przedsiębiorstwa Wielobranżowego PROMAD, ul. Kolista 24/9, 54-152 Wrocław, Oddział: ul. Poznańska 7, 55-140 Żmigród - oferta otrzymała 100,00 punktów. Kryterium - cena 100%. Jako najkorzystniejszą i spełniającą wszystkie wymogi formalne Zamawiającego wybrano OFERTĘ NR 2 złożoną przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PROMAD oferującą wykonanie przedmiotu zamówienia za 95 160,00 zł (brutto).  
Z wyłonionym Wykonawcą została zawarta umowa nr ZDP3450-20/2009 w dniu 18.12.2009 roku.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI "Środki ochrony prawnej" ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).
OGŁOSZENIE
 
 
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TUCHOLI

ogłasza przetarg nieograniczony

o wartości zamówienia pomiędzy 14.000 euro a progami unijnymi określonymi
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na:
 
 
Dostawę zbiornika emulsji
 
Postępowanie nr:       ZDP 3450 – 20/2009
Kod CPV:                  44.61.10.00 – 6 Zbiorniki  
 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zostaje udostępniona nieodpłatnie na stronie internetowej Powiatu Tucholskiego: www.bippowiat.tuchola.pl, w zakładce „Zamówienia publiczne”.

UWAGA: ZMIANA SIWZ!

SIWZ_ZM1_ZDP3450_20_2009 (1296kB) word

SIWZ_ZDP3450_20_2009 (1295kB) word
 
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnego zbiornika na emulsję drogową o pojemności 20 000 litrów, w skład którego wchodzi:
zbiornik izolowany,bateria grzewcza,mieszadło z napędem elektrycznym,zabezpieczenie antykorozyjne,obudowa zbiornika,podest na zbiorniku,króćce przyłączeniowe,odstojnik ze spustem,palnik olejowy sterowany automatycznie,zbiornik paliwa dla palnika,instalacja elektryczna zasilająca urządzenie,podgrzewanie pompy elektrycznej,pompa do pompowania emulsji ze zbiornika do remontera.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:
a) dostarczył zbiornik do siedziby Zamawiającego tj. pod adres: ul. Przemysłowa 6,
89 – 500 Tuchola,
b) zamontował przedmiot zamówienia na placu Zamawiającego,
c) uruchomił urządzenie,
d) przeszkolił z zakresu obsługi pracowników Zamawiającego.
Wykonawca udzieli Zamawiającemu na dostarczone urządzenie min. 2 lata gwarancji. Niespełnienie tego warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2.
 
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje możliwość dokonania zamówień uzupełniających.
 
Termin wykonania zadania do: 22.12.2009 r.
                      
O dzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania zawarte w art. 22 ust.1 ustawy Pzp. Ocena spełniania warunków zostanie dokonana według formuły: spełnia/nie spełnia.
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest:
a)      posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności;
b)      posiadanie niezbędnej wiedzy, doświadczenia, potencjału technicznego oraz dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c)       znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d)      nie podleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w przypadkach wskazanych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W celu weryfikacji czy Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu każdy Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty:
1.       Oświadczenie wymagane zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych – wg wzoru stanowiącego załącznik do oferty (formularz Zamawiającego) – Załącznik nr 1;
2.       Odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej – Załącznik 2;  
3.       Deklaracja zgodności – Załącznik 3;
 
W postępowaniu wadium nie jest wymagane.
 
 
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 
 
KRYTERIUM I – cena – waga 100%
Ilość punktów zostanie przyznana zgodnie z poniższym wzorem:

Najniższa cena całkowita            x 100 pkt. x 100%
Proponowana cena całkowita    

LICZBA PUNKTÓW = LICZBA PUNKTÓW  KRYTERIUM I
Oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.
Obliczenia zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.
Na kopercie powinien znaleźć się adres Wykonawcy w formie pieczątki, nadruku lub naklejki oraz telefon kontaktowy.
 
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i zaadresować następująco:
 
Adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
            ul. Przemysłowa 6, 89-500 Tuchola.

OFERTA NA:
Dostawę zbiornika emulsji
oraz „Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert.

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.12.2009 r. do godz. 14.00 w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi (adres jak wyżej), w biurze nr 1.
 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.12.2009 r. o godz. 14:15 w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 5.
Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.
 
Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej – nie przewiduje się,
Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów – nie przewiduje się,
Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej – nie przewiduje się.
 
 
Umieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia: 01.12.2009 r. pod nr: 227577 – 2009
Umieszczono w BIP Powiatu Tucholskiego (strona internetowa) dnia: 01.12.2009 r.
Wywieszono na tablicy ogłoszeń Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi dnia: 01.12.2009 r.
 

metryczka


Opublikował: Magdalena Gocek-Kalkowska (1 grudnia 2009, 14:08:38)

Ostatnia zmiana: Magdalena Gocek-Kalkowska (8 stycznia 2010, 08:26:32)
Zmieniono: dodano termin podpisania umowy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1502