Strona główna  >  Przetargi  >  Unieważnione  >  2011

zamówienie na:

Przebudowę drogi powiatowej nr 1019C Przymuszewo – Droździenica

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP3450-7/2011
wartość: pomiędzy 14000 euro a progiem unijnym
termin składania ofert: 25 lipca 2011  12:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 4 ZAMAWIAJĄCY:
Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
ul. Przemysłowa 6, 89-500 Tuchola
NIP: 561–13–30–172, REGON: 092361628
tel./fax: (52) 55 90 112, (52) 52 46 573
e-mail: zdp@tuchola.pl
strona: www.bippowiat.tuchola.pl
Postępowanie nr: ZDP 3450 – 7/2011
 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

WYNIK_ZDP3450_7_2011 (1763kB) pdf

 

OGŁOSZENIE

UWAGA: zmiana treści ogłoszenia
 

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TUCHOLI

ogłasza przetarg nieograniczony


o wartości zamówienia pomiędzy 14.000 euro a progami unijnymi określonymi
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
                                                    
 
Tuchola: Przebudowa drogi powiatowej nr 1019C Przymuszewo - Droździenica

Numer ogłoszenia: 188181 - 2011; data zamieszczenia: 08.07.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi, ul. Przemysłowa 6, 89-500 Tuchola, woj. kujawsko-pomorskie,
tel. 052 5590112, faks 052 5590112.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej nr 1019C Przymuszewo – Droździenica.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 1019C Przymuszewo - Droździenica polegająca na wykonaniu warstwy nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej układanej na gorąco. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarze robót oraz szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiących załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Z dokumentacja techniczna można zapoznać się na stronie internetowej www.bippowiat.tuchola.pl lub w siedzibie Zamawiającego.
ZAKRES ROBÓT:
a) roboty pomiarowe i przygotowawcze,
b) wzmocnienie nawierzchni geosiatką,
c) regulacja pionowa studzienek,
d) frezowanie nawierzchni bitumicznej,
e) ułożenie warstwy z mieszanki mineralno - bitumicznej,
f) uformowanie poboczy.
PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU PO PRZEBUDOWIE:
a) nr drogi: 1019C;
b) kategoria drogi: powiatowa;
c) szerokość jezdni: śr. 5,00 m;
d) długość odcinka: 1,98 km.
MATERIAŁY:
1. Nazwy handlowe materiałów zawartych w dokumentacji technicznej nie są obowiązujące.
2. Zamawiający dopuszcza użycie materiałów równoważnych do materiałów wymienionych
w dokumentacji.
OBOWIAZKI WYKONAWCY:
Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) Wykonanie robót budowlanych zgodnie z specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, z obowiązującymi przepisami, normami oraz sztuka budowlana.
2) Wykonawca jest zobowiązany do właściwego oznakowania miejsca prowadzenia robót.
3) Zapewnienie obsługi geodezyjnej inwestycji w zakresie pomiarów oraz wykonania inwentaryzacji powykonawczej.
4) Zapewnienie kierownictwa o wymaganych kwalifikacjach i nadzoru nad realizowanym przedmiotem umowy.
5) Opracowanie i uzgodnienie harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia oraz dostarczenie go do Zamawiającego.
6) Pokrycie wszelkich opłat i kar nałożonych na Wykonawcę przez właściwe podmioty, organy i instytucje za złamanie prawa, przekroczenie norm i przepisów w trakcie realizacji umowy oraz zawinione zaniedbania.
7) Terminowe wykonanie robót budowlanych.
8) Terminowe usuniecie wad, zgodnie z harmonogramem i ze wskazaniami Zamawiającego.
9) Uzyskanie protokołu odbioru wykonanych robót budowlanych.
10) Udzielenie gwarancji na wykonane roboty i wykonywanie rocznych przeglądów gwarancyjnych.
DODATKOWE UWARUNKOWANIA: Zamawiający zastrzega, że gwarancja na wykonane roboty musi wynosić co najmniej 36 miesięcy. W przypadku niespełnienia tego warunku, oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
II.1.4) Czy przewiduje sie udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających:
Zamawiający przewiduje możliwości dokonania zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, polegających na wykonaniu warstwy nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej układanej na gorąco na drogach powiatowych zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.
II.1.6) Czy dopuszcza sie złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza sie złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 02.09.2011.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM
I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje sie udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie wynikające z art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie min. 1 roboty budowlanej w branży drogowej, w zakresie budowy, rozbudowy lub przebudowy dróg w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (referencje, protokoły odbioru, zaświadczenia).
III.3.3) Potencjał techniczny.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie wynikające z art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie: osoba kierownika robót, który posiada:
a) co najmniej uprawnienia w specjalności drogowej do kierowania robotami budowlanymi
z ograniczeniami zgodnie z ustawa Prawo budowlane (tj. Dz.U.10.243.1623) lub
b) inne, równoważne uprawnienia zezwalające na wykonywanie tych samych czynności.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie wynikające z art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

III.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
- wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrole jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Kosztorys ofertowy.

III.7) Czy ogranicza sie możliwość ubiegania sie o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
1 - Cena - 85
2 - Gwarancja - 15
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje sie istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgoda obu Stron wyrażona na piśmie w formie aneksu, pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian zawartej umowy w następujących przypadkach:
a) jeżeli zmianie ulegnie urzędowa stawka VAT na roboty objęte umową dopuszcza się zmianę ceny za realizacje przedmiotu zamówienia według zasady, że do wartości netto przedmiotu zamówienia doliczona zostanie nowa wartość podatku VAT;
b) jeżeli z przyczyn losowych lub organizacyjnych zajdzie potrzeba zmiany osób wymienionych w niniejszej umowie, dopuszcza sie wprowadzenie zmian pod warunkiem, że nowe osoby będą posiadały wymagane w SIWZ kwalifikacje;
c) jeżeli wystąpi działanie siły wyższej lub okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy dopuszcza sie zmianę terminu i ceny realizacji przedmiotu zamówienia;
d) jeżeli wystąpią okoliczności powodujące nieistotne zmiany w treści oferty lub umowy, dopuszcza sie wprowadzenie tych zmian;
e) jeżeli zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego, dopuszcza sie wprowadzenie tych zmian.
3. Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego lub Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej.
4. Zmiana umowy może nastąpić do terminu określonego w § 2 niniejszej umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bippowiat.tuchola.pl
Specyfikacje istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi, ul. Przemysłowa 6, 89-500 Tuchola.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.07.2011 godzina 12:00,
miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi, ul. Przemysłowa 6, 89-500 Tuchola, biuro nr 1.
IV.4.5) Termin związania oferta: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje sie unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie.

 

DO POBRANIA:

UWAGA zmiana 11.07.2011: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

  SIWZ_ZDP3450_7_2011 (750kB) word  

Załącznik nr 1 do SIWZ - druk oferty:

  SIWZ_Z1_ZDP3450_7_2011 (88kB) word  

Załącznik nr 2 do SIWZ - I oświadczenie:

  SIWZ_Z2_ZDP3450_7_2011 (73kB) word  

 Załącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych:

  SIWZ_Z3_ZDP3450_7_2011 (76kB) word

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:

  SIWZ_Z4_ZDP3450_7_2011 (77kB) word  

Załącznik nr 5 do SIWZ - II oświadczenie:

  SIWZ_Z5_ZDP3450_7_2011 (81kB) word  

Załącznik nr 6 do SIWZ - III oświadczenie:

  SIWZ_Z6_ZDP3450_7_2011 (72kB) word  

UWAGA zmiana 11.07.2011: Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy:

  SIWZ_Z7_ZDP3450_7_2011 (682kB) word  

Załącznik nr 8 do SIWZ - wzór karty gwarancyjnej:

  SIWZ_Z8_ZDP3450_7_2011 (33kB) word  

Załącznik nr 9 do SIWZ - kosztorys ofertowy:

  SIWZ_Z9_ZDP3450_7_2011 (49kB) pdf  

UWAGA zmiana 11.07.2011: Załącznik nr 10 do SIWZ - dokumentacja techniczna:

  D1_ZDP3450_7_2011 (113kB) pdf    D2_ZDP3450_7_2011 (51kB) pdf

D3_ZDP3450_7_2011 (380kB) pdf


 
Umieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia: 08.07.2011 r. pod nr  188181 - 2011  
Umieszczono w BIP Powiatu Tucholskiego (strona internetowa) dnia: 08.07.2011 r.
Wywieszono na tablicy ogłoszeń Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi dnia: 08.07.2011 r.


Opublikował: Magdalena Gocek-Kalkowska (8 lipca 2011, 15:00:46)

Ostatnia zmiana: Magdalena Gocek-Kalkowska (25 lipca 2011, 14:09:05)
Zmieniono: dodano unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1599

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij