Strona główna  >  Przetargi  >  Unieważnione  >  2011

zamówienie na:

Przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu tucholskiego obejmująca wykonanie mikrodywaników z mieszanki mineralno - bitumicznej na zimno typu slurry seal

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP3450-10/2011
wartość: pomiędzy 14000 euro a progiem unijnym
termin składania ofert: 16 sierpnia 2011  12:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 4  ZAMAWIAJĄCY:
Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
ul. Przemysłowa 6, 89-500 Tuchola
NIP: 561–13–30–172, REGON: 092361628
tel./fax: (52) 55 90 112, (52) 52 46 573
e-mail: zdp@tuchola.pl
strona: www.bippowiat.tuchola.pl

Postępowanie nr: ZDP3450 – 10/2011
 
 
 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

WYNIK_ZDP3450_10_2011 (1321kB) pdf

OGŁOSZENIE

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TUCHOLI


ogłasza przetarg nieograniczony


o wartości zamówienia pomiędzy 14.000 euro a progami unijnymi określonymi
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
                                                    
 
Tuchola: Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu tucholskiego obejmująca wykonanie mikrodywaników z mieszanki mineralno - bitumicznej na zimno typu slurry seal

Numer ogłoszenia: 206479 - 2011; data zamieszczenia: 29.07.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi , ul. Przemysłowa 6, 89-500 Tuchola, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 5590112, faks 052 5590112.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu tucholskiego obejmująca wykonanie mikrodywaników z mieszanki mineralno - bitumicznej na zimno typu slurry seal.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu tucholskiego obejmująca wykonanie mikrodywaników z mieszanki mineralno - bitumicznej na zimno typu slurry seal. Szczegółowy opis wykonania przedmiotu zamówienia zawarty jest w szczegółowych specyfikacjach technicznej wykonania i odbioru robót stanowiących załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Z SST można zapoznać się na stronie internetowej www.bippowiat.tuchola.pl lub w siedzibie Zamawiającego. ZAKRES ROBÓT: Zadanie obejmuje 7 odcinków dróg powiatowych o łącznej długości 7,058 km i powierzchni szacunkowej 35 485 m2: a) ODCINEK NR 1: Droga powiatowa nr 1006C Szlachta - Rosochatka - Śliwice (odcinek Rosochatka - Śliwice) od km 7+397 do km 9+600 - dł.2,203 km/ szacunkowo 11 015 m2; b) ODCINEK NR 2: Droga powiatowa nr 1010C Wielka Komorza - Żalno - Droździenica (odcinek w m. Mała Komorza) od km 1+330 do km 1+748 dł.0,418 km/ szacunkowo 2 300 m2; c) ODCINEK NR 3: Droga powiatowa nr 1027C Trzebciny - Zielonka - Wrzosowisko (odcinek Zdroje - Wrzosowisko) od km 4+626 do km 6+580 dl. 1,954 km/szacunkowo 9 770 m2; d) ODCINEK NR 4: Droga powiatowa nr 1027C Trzebciny - Zielonka - Wrzosowisko (odcinek Zdroje - Wrzosowisko) od km 6+830 do km 7+405 dl. 0,578 km/szacunkowo 2 875 m2; e) ODCINEK NR 5: Droga powiatowa nr 1027C Trzebciny - Zielonka - Wrzosowisko (odcinek Zdroje - Wrzosowisko) od km 7+405 do km 8+290 dl. 0,885 km/szacunkowo 4 425 m2; f) ODCINEK NR 6: Droga powiatowa nr 1112C Trzciany - Wałdowo - Gostycyn (odcinek Wielka Klonia - Gostycyn) od km 4+658 do km 5+658 dł. 0,420 km/szacunkowo 2 100 m2; g) ODCINEK NR 7: Droga powiatowa nr 1112C Trzciany - Wałdowo - Gostycyn (odcinek Wielka Klonia - Gostycyn) od km 5+748 do km 6+748 dł. 0,600 km/szacunkowo 3 000 m2. MATERIAŁY: 1. Nazwy handlowe materiałów zawartych w dokumentacji technicznej nie są obowiązujące. 2. Zamawiający dopuszcza użycie materiałów równoważnych do materiałów wymienionych w dokumentacji. OBOWIĄZKI WYKONAWCY: Do obowiązków Wykonawcy należy: 1) Wykonanie robót budowlanych zgodnie z specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, z obowiązującymi przepisami, normami oraz sztuką budowlaną. 2) Wykonawca jest zobowiązany do właściwego oznakowania miejsca prowadzenia robót. 3) Zapewnienie obsługi geodezyjnej inwestycji w zakresie pomiarów oraz wykonania inwentaryzacji powykonawczej. 4) Zapewnienie kierownictwa o wymaganych kwalifikacjach i nadzoru nad realizowanym przedmiotem umowy. 5) Opracowanie i uzgodnienie harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia oraz dostarczenie go do Zamawiającego. 6) Pokrycie wszelkich opłat i kar nałożonych na Wykonawcę przez właściwe podmioty, organy i instytucje za złamanie prawa, przekroczenie norm i przepisów w trakcie realizacji umowy oraz zawinione zaniedbania. 7) Terminowe wykonanie robót budowlanych. 8) Terminowe usunięcie wad, zgodnie z harmonogramem i ze wskazaniami Zamawiającego. 9) Uzyskanie protokołu odbioru wykonanych robót budowlanych. 10) Udzielenie gwarancji na wykonane roboty i wykonywanie rocznych przeglądów gwarancyjnych. DODATKOWE UWARUNKOWANIA: Zamawiający zastrzega, że gwarancja na wykonane roboty musi wynosić co najmniej 36 miesięcy. W przypadku niespełnienia tego warunku, oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających:
Zamawiający przewiduje możliwości dokonania zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, polegających na wykonaniu mikrodywaników z mieszanki mineralno - bitumicznej na zimno typu slurry seal na drogach powiatowych zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi do 50% wartości zamówienia podstawowego.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 17.10.2011.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie wynikające z art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 
III.3.2) Wiedza i doświadczenie.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie min. 1 roboty budowlanej w branży drogowej, w zakresie budowy, rozbudowy lub przebudowy dróg w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (referencje, protokoły odbioru, zaświadczenia).

III.3.3) Potencjał techniczny.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie wynikające z art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie: osobą kierownika robót, który posiada: a) co najmniej uprawnienia w specjalności drogowej do kierowania robotami budowlanymi z ograniczeniami zgodnie z ustawą Prawo budowlane (tj. Dz.U.10.243.1623) lub b) inne, równoważne uprawnienia zezwalające na wykonywanie tych samych czynności.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie wynikające z art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
- wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych.
 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
1 - Cena - 85
2 - Gwarancja - 15
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu, pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian zawartej umowy w następujących przypadkach: a) jeżeli zmianie ulegnie urzędowa stawka VAT na roboty objęte umową dopuszcza się zmianę ceny za realizację przedmiotu zamówienia według zasady, że do wartości netto przedmiotu zamówienia doliczona zostanie nowa wartość podatku VAT; b) jeżeli z przyczyn losowych lub organizacyjnych zajdzie potrzeba zmiany osób wymienionych w niniejszej umowie, dopuszcza się wprowadzenie zmian pod warunkiem, że nowe osoby będą posiadały wymagane w SIWZ kwalifikacje; c) jeżeli wystąpi działanie siły wyższej lub okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy dopuszcza się zmianę terminu i ceny realizacji przedmiotu zamówienia; d) jeżeli wystąpią okoliczności powodujące nieistotne zmiany w treści oferty lub umowy, dopuszcza się wprowadzenie tych zmian; e) jeżeli zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego, dopuszcza się wprowadzenie tych zmian. 3. Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego lub Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej. 4. Zmiana umowy może nastąpić do terminu określonego w § 2 niniejszej umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bippowiat.tuchola.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi, ul. Przemysłowa 6, 89-500 Tuchola.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.08.2011 godzina 12:00, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi, ul. Przemysłowa 6, 89-500 Tuchola, biuro nr 1.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:  nie
 
 
 PYTANIA I ODPOWIEDZI:

ODP_ZDP3450_10_2011 (1566kB) pdf

DO POBRANIA:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

SIWZ_ZDP3450_10_2011 (752kB) word

Załącznik nr 1 do SIWZ - druk oferty:

SIWZ_Z1_ZDP3450_10_2011 (89kB) word

Załącznik nr 2 do SIWZ - I oświadczenie:

SIWZ_Z2_ZDP3450_10_2011 (73kB) word

 Załącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych:

SIWZ_Z3_ZDP3450_10_2011 (76kB) word

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:

SIWZ_Z4_ZDP3450_10_2011 (77kB) word

Załącznik nr 5 do SIWZ - II oświadczenie:

SIWZ_Z5_ZDP3450_10_2011 (83kB) word

Załącznik nr 6 do SIWZ - III oświadczenie:

  SIWZ_Z6_ZDP3450_10_2011 (72kB) word

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy:

SIWZ_Z7_ZDP3450_10_2011 (668kB) word

Załącznik nr 8 do SIWZ - wzór karty gwarancyjnej:

SIWZ_Z8_ZDP3450_10_2011 (33kB) word

UWAGA! Zmiana załącznika nr 9 do SIWZ - SST:

D1_ZDP3450_10_2011 (338kB) pdfUmieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia: 29.07.2011 r. pod nr  206479 – 2011
Umieszczono w BIP Powiatu Tucholskiego (strona internetowa) dnia: 29.07.2011 r.
Wywieszono na tablicy ogłoszeń Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi dnia: 29.07.2011 r.


Opublikował: Magdalena Gocek-Kalkowska (29 lipca 2011, 13:54:13)

Ostatnia zmiana: Magdalena Gocek-Kalkowska (18 sierpnia 2011, 09:29:54)
Zmieniono: unieważniono postępowanie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1804

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij