zamówienie na:

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3.300.000,00 zł

zamawiający: Powiat Tucholski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.1.5.2012
wartość: powyżej kwot określonych w przepisach wyd. na pod. art.11 ust. 8
termin składania ofert: 8 czerwca 2012  11:00
wynik postępowania: zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (355kB) pdf


Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację usługi "Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3.300.000,00 zł" zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 3 maja 2012 r. pod numerem 2012/S 85-140244, wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 4 maja 2012 r.
treść ogłoszenia:
ogłoszenie o zamówieniu (1425kB) pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (461kB) word

Załączniki do SIWZ:
Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy (79kB) word  
Załącznik Nr 2 druk Oświadczenia na podstawie art. 22 ust. 1 (66kB) word
Załącznik Nr 3 druk Oświadczenia na podstawie art. 24 (76kB) word
Załącznik Nr 4 Istotne postanowienia umowy (46kB) word
Załącznik Nr 5 druk Informacja o podwykonawcach (66kB) word  
Załącznik Nr 6 Uchwała Nr XVI/136/2012 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykupu obligacji (164kB) pdf
Załącznik Nr 7 –  Uchwała Nr XIII/94/2011 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2012 (256kB) pdf
Załącznik Nr 8 –  Uchwała Nr XVI/134/2012 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2012 (275kB) pdf
Załącznik Nr 9 - Uchwała Nr 16/P/2011 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 12 grudnia 2011 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Tucholskiego na 2012 rok (431kB) pdf
Załącznik Nr 10 –  Uchwała Nr 16/WPF/2011 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 12 grudnia 2011 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2012-2024 (346kB) pdf
Załącznik Nr 11 –  Uchwała Nr XIII/93/2011 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2012-2024 (1217kB) pdf
Załącznik Nr 12 –  Uchwała Nr XVI/135/2012 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2012-2024 (181kB) pdf
Załącznik Nr 13 - Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (372kB) pdf
Załącznik Nr 14 Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie (172kB) pdf
Załącznik Nr 15 Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (370kB) pdf
Załącznik Nr 16 - Uchwała nr 3/K/2012 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu planowanego do zaciągnięcia przez Powiat Tucholski w 2012 roku (337kB) pdf
 
 

metryczka


Opublikował: Anna Piłat (4 maja 2012, 09:09:32)

Ostatnia zmiana: Anna Piłat (19 czerwca 2012, 08:36:16)
Zmieniono: zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1828