zamówienie na:

„Prace konserwatorsko – restauratorskie budynku Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej – I etap”

zamawiający: Powiat Tucholski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.1.6.2012
wartość: poniżej kwot określonych w przepisach wyd. na pod. art.11 ust. 8
termin składania ofert: 20 czerwca 2012  11:00
wynik postępowania: zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 
Sprostowanie do zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty
Sprostowanie do zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (310kB) pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (603kB) pdf

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu na realizację dostawy pn. „Prace konserwatorsko – restauratorskie budynku Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej – I etap” zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 5 czerwca 2012 r. pod numerem 187414-2012, wywieszono na tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu 5 czerwca 2012 r.
ogłoszenie o zamówieniu (1112kB) pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (486kB) word

Załączniki do SIWZ:
Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy (71kB) word
Załącznik Nr 2 druk Oświadczenia na podstawie aer. 22 ust. 1 (59kB) word
Załącznik Nr 3 druk Oświadczenia na podstawie art. 24 (67kB) word
Załącznik Nr 4 Wykaz robót budowlanych (282kB) word
Załącznik Nr 5 Wykaz osób, które bedą uczestniczyć w realizacji zamówienia (64kB) word
Załącznik Nr 6 Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (58kB) word
Załącznik Nr 7 druk Informacja o podwykonawcach (59kB) word
Załącznik Nr 8 Dokumentacja projektowa
Cz. I opis(1) (2603kB) pdf plan usytuowania budynku (376kB) pdf opis (2) (1792kB) pdf rysunki (1) (1045kB) pdf rysunki (2) (2575kB) pdf
Cz. II opis (638kB) pdf rysunki(1) (2136kB) pdf rysunki (2) (2627kB) pdf plan usytuowania budynku (348kB) pdf
Załącznik Nr 9 Przedmiar robót (162kB) pdf
Załącznik Nr 10 1 (2259kB) pdf 2 (2297kB) pdf 3 (2426kB) pdf 4 (2381kB) pdf 5 (2258kB) pdf 6 (2398kB) pdf
Załącznik Nr 11 Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji (71kB) word
Załącznik Nr 12 Projekt umowy (163kB) word
Załącznik Nr 13 Decyzja Starosty Tucholskiego nr Tuch/144/09 z dnia 29 września 2009 r., decyzja  nr Tuch/137/10 z dnia 28 czerwca 2010 r. oraz decyzja nr Tuch.232.2011 z dnia 9 grudnia 2011 r. zał 13 (951kB) pdf
Załącznik Nr 14 Decyzja Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu UAB nr 205/11 z dnia 15.11.2011 r., decyzja WZN- nr 240/11 z dnia 8.12.2011 r.
zał 14 (363kB) pdf
 

metryczka


Opublikował: Anna Piłat (5 czerwca 2012, 09:14:35)

Ostatnia zmiana: Anna Piłat (26 czerwca 2012, 11:11:35)
Zmieniono: sprostowanie do zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1255