zamówienie na:

Dostawa kruszywa granitowego

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP272-ZPU-6-2012
wartość: pomiędzy 14000 euro a progiem unijnym
termin składania ofert: 27 czerwca 2012  10:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 
ZAMAWIAJĄCY:
Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
ul. Przemysłowa 6, 89-500 Tuchola
NIP: 561–13–30–172, REGON: 092361628
tel./fax: (52) 55 90 112, (52) 52 46 573
e-mail: zdp@tuchola.pl
strona: www.bippowiat.tuchola.pl

Postępowanie nr: ZDP272-ZPU-6-2012

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA:

  WYNIK_ZDP272_ZPU_6_2012 (135kB) pdf

 

Z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta umowa nr ZDP273-ZPU-6-2012 do dnia 25.08.2012 roku.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI "Środki ochrony prawnej" ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (T. Jedn. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

 

OGŁOSZENIE

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TUCHOLI

ogłasza przetarg nieograniczony


o wartości zamówienia pomiędzy 14.000 euro a progami unijnymi określonymi
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.


Tuchola: Dostawa kruszywa granitowego

Numer ogłoszenia: 131369 - 2012; data zamieszczenia: 15.06.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi , ul. Przemysłowa 6, 89-500 Tuchola, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 5590112, faks 052 5590112.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa kruszywa granitowego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa granitowego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi, zgodnie z wymaganiami: WARUNKI DOSTAWY: a) Dostawa obejmuje kruszywo granitowe o uziarnieniu 2 - 8 mm i 8 - 16 mm; b) Dostawy będą odbywać się zgodnie z potrzebami Zamawiającego; c) Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na ul. Przemysłową 6, 89 - 500 Tuchola, w godzinach 7.00 - 15.00, w wyjątkowych sytuacjach dostawy mogą odbyć się w innych godzinach. d) Dostawa powinna być zrealizowana w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania na przedmiot zamówienia lub w innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym. OBOWIĄZKI WYKONAWCY: 1. Do obowiązków Wykonawcy należy: a) zapewnienie dostaw zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego; b) zapewnienie transportu dostaw do siedziby Zamawiającego; c) pokrycie wszelkich opłat i kar nałożonych na Wykonawcę przez właściwe podmioty, organy i instytucje za złamanie prawa, przekroczenie norm i przepisów w trakcie realizacji umowy oraz zawinione zaniedbania. d) terminowe wykonanie dostaw; e) wystawienie faktury za wykonaną dostawę. 2. Wykonawca zobowiązuje się do współdziałania z Zamawiającym w każdej fazie realizacji przedmiotu zamówienia w celu zapewnienia niezakłóconego przebiegu realizacji umowy.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.23.20-9.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 2 000,00 (słownie: dwa tysiące złotych i 00/100). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego: Bank Millennium 79 1160 2202 0000 0002 0404 1598. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało sie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie.

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie wynikające z art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie wynikające z art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
III.3.3) Potencjał techniczny.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie wynikające z art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie wynikające z art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie wynikające z art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie.
 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak.
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu, pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian zawartej umowy w następujących przypadkach: a) jeżeli zmianie ulegnie urzędowa stawka VAT na przedmiot zamówienia dopuszcza się zmianę ceny za realizację przedmiotu zamówienia według zasady, że do wartości netto przedmiotu zamówienia doliczona zostanie nowa wartość podatku VAT; b) jeżeli wystąpią okoliczności powodujące nieistotne zmiany w treści oferty lub umowy, dopuszcza się wprowadzenie tych zmian; c) jeżeli zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego, dopuszcza się wprowadzenie tej zmiany. 3. Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego lub Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bippowiat.tuchola.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi, ul. Przemysłowa 6, 89-500 Tuchola.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

27.06.2012 godzina 10:00, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi, ul. Przemysłowa 6, 89-500 Tuchola, biuro nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: NIE DOTYCZY.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:  nie.
 

DO POBRANIA:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

SIWZ_ZDP272_ZPU_6_2012 (746kB) word

Załącznik nr 1 do SIWZ - druk oferty:

SIWZ_Z1_ZDP272_ZPU_6_2012 (90kB) word

Załącznik nr 2 do SIWZ - I oświadczenie:

SIWZ_Z2_ZDP272_ZPU_6_2012 (74kB) word

Załącznik nr 3 do SIWZ - II oświadczenie:

SIWZ_Z3_ZDP272_ZPU_6_2012 (84kB) word

Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór umowy:

SIWZ_Z4_ZDP272_ZPU_6_2012 (655kB) word


 
OGŁOSZENIE:
Umieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia: 15.06.2012 r. pod nr 131369 - 2012  
Umieszczono w BIP Powiatu Tucholskiego (strona internetowa) dnia: 15.06.2012 r.
Wywieszono na tablicy ogłoszeń Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi dnia: 15.06.2012 r.

metryczka


Opublikował: Magdalena Gocek-Kalkowska (15 czerwca 2012, 14:14:55)

Ostatnia zmiana: Magdalena Gocek-Kalkowska (16 sierpnia 2012, 14:58:26)
Zmieniono: dodano wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1183