zamówienie na:

„Dostawy oleju opałowego lekkiego"

zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Wysokiej
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/W/OL-2/2012
wartość: poniżej kwot określonych w przepisach wyd. na pod. art.11 ust. 8
termin składania ofert: 25 czerwca 2012  10:00
wynik postępowania: zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (149kB) pdf

Ogłoszenie o zamówieniu:


Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie: „Dostawy oleju opałowego lekkiego"
zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 15.06.2012 pod numerem 205786, wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 15.06.2012.

Treść ogłoszenia:
ogłoszenie o zamówieniu (449kB) pdf


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (188kB) word

Załączniki do SIWZ:

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (32kB) word
Załącznik nr 2  Oświadczenie na podstawie art. 22 ust. 1 (25kB) word
Załącznik nr 3  Oświadczenie na podstawie art. 24 (34kB) word
Załącznik nr 4  Projekt umowy (38kB) word
Załącznik nr 5  Wykaz podwykonawców (26kB) word
metryczka


Opublikował: Wioletta Pastwa (15 czerwca 2012, 15:32:58)

Ostatnia zmiana: Wioletta Pastwa (27 czerwca 2012, 10:28:32)
Zmieniono: zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1109