zamówienie na:

„Przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych oraz uzupełnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali dla gminy Kęsowo”

zamawiający: Powiat Tucholski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.1.8.2012
wartość: poniżej kwot określonych w przepisach wyd. na pod. art.11 ust. 8
termin składania ofert: 27 czerwca 2012  11:00
wynik postępowania: zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (641kB) pdf

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków  w zakresie aktualizacji użytków gruntowych oraz uzupełnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali dla gminy Kęsowo” zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19 czerwca 2012 r. pod numerem 208630-2012, wywieszono na tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu 19 czerwca 2012 r.
ogłoszenie o zamówieniu (539kB) pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (399kB) word

Załączniki do SIWZ:
Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy (37kB) word
Załącznik Nr 2 druk Oświadczenia na podstawie aer. 22 ust. 1 (59kB) word
Załącznik Nr 3 druk Oświadczenia na podstawie art. 24 (68kB) word
Załącznik Nr 4 druk Informacja o podwykonawcach (59kB) word
Załącznik Nr 5 Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (58kB) word
Załącznik Nr 6 Wykaz osób, które bedą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (64kB) word
Załącznik Nr 7 Wykaz usług (66kB) word
Załącznik Nr 8 Warunki techniczne (123kB) word wraz z załącznikami
1. Mapa gminy Kęsowo (55kB) pdf
2. Karta ewidencyjna budynków wzór (112kB) plik
3. Karta lokalowa wzór (89kB) pdf
Załącznik Nr 9 Projekt umowy (70kB) word
 

metryczka


Opublikował: Anna Piłat (19 czerwca 2012, 10:14:18)

Ostatnia zmiana: Anna Piłat (28 czerwca 2012, 08:57:45)
Zmieniono: zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1667