zamówienie na:

Przeprowadzenie kursów dla osób niepełnosprawnych, młodzieży opuszczającej placówkę opiekuńczo – wychowawczą jako uczestników projektu systemowego pt. „Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwanego dalej „projektem systemowym” na lata 2012-2013

zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PC.3630.1.2012
wartość: poniżej kwot określonych w przepisach wyd. na pod. art.11 ust. 8
termin składania ofert: 29 czerwca 2012  14:00
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU (773kB) pdf


UWAGA Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 26.06.2012 r.
Wyjaśnienia SIWZ (180kB) pdf

UWAGA Sprostowanie do wyjaśnień treści SIWZ z dnia 26.06.2012 r. 
Sprostowanie do wyjaśnień treści SIWZ (167kB) pdf

UWAGA Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Wyjaśnienia SIWZ (227kB) pdf


UWAGA ZMIANA DOTYCZĄCA OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Z DNIA 22.06.2012 R.
PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 29.06.2012 R. GODZ. 14:00

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (444kB) pdf

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przedłużenie terminu składania ofert

zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (1090kB) pdf

Nowe brzmienie załącznika nr 1 Formularz ofertowy
AKTUALNY ZAŁĄCZNIK NR 1 Formularz ofertowy (198kB) word

Nowe brzmienie załącznika nr 7 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
AKTUALNY ZAŁĄCZNIK NR 7 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (182kB) word


UWAGA
Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

wyjaśnienia SIWZ (257kB) pdf

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.  Przeprowadzenie kursów dla osób niepełnosprawnych, młodzieży opuszczającej placówkę opiekuńczo – wychowawczą jako uczestników projektu systemowego pt. „Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwanego dalej „projektem systemowym” na lata 2012-2013 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20 czerwca 2012 r. pod numerem 210792-2012, wywieszono na tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu 20 czerwca 2012 r.
ogłoszenie o zamówieniu (1689kB) pdf


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (361kB) word

Załączniki do SIWZ:
Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy (197kB) word NIEAKTUALNY
Załącznik Nr 2 druk Oświadczenia na podstawie aer. 22 ust. 1 (159kB) word
Załącznik Nr 3 druk Oświadczenia na podstawie art. 24 (166kB) word
Załącznik Nr 4 druk Oświadczenia (dotyczy osób fizycznych) (155kB) word
Załącznik Nr 5 druk Informacja o podwykonawcach (158kB) word
Załącznik Nr 6 Projekt umowy (432kB) word
Załącznik Nr 7 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (185kB) word NIEAKTUALNY
Załącznik Nr 8 Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (171kB) word
Załącznik Nr 9 druk Wykaz osób, które bedą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (66kB) word
 

metryczka


Opublikował: Alina Kowalska (20 czerwca 2012, 10:04:36)

Ostatnia zmiana: Alina Kowalska (13 lipca 2012, 13:36:12)
Zmieniono: ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2060