zamówienie na:

Przebudowę drogi powiatowej nr 1005C relacji Śliwice – Łążek – Tleń w km 1+840 ÷ 2+100 i 2+905 ÷ 3+155

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP272-ZPU-7-2012
wartość: pomiędzy 14000 euro a progami unijnymi
termin składania ofert: 29 sierpnia 2012  12:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 
ZAMAWIAJĄCY:
Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
ul. Przemysłowa 6, 89-500 Tuchola
NIP: 561–13–30–172, REGON: 092361628
tel./fax: (52) 55 90 112, (52) 52 46 573
e-mail: zdp@tuchola.pl
strona: www.bippowiat.tuchola.pl

Postępowanie nr: ZDP272-ZPU-7-2012

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA:

  WYNIK_ZDP272_ZPU_7_2012 (121kB) pdf

 

Z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta umowa nr ZDP273-ZPU-7-2012 do dnia 07.09.2012 roku.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI "Środki ochrony prawnej" ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (T. Jedn. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

 

OGŁOSZENIE

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TUCHOLI

ogłasza przetarg nieograniczony


o wartości zamówienia pomiędzy 14.000 euro a progami unijnymi określonymi na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.


 
Tuchola: Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C relacji Śliwice - Łążek - Tleń w km 1+840 ÷ 2+100 i 2+905 ÷ 3+155

Numer ogłoszenia: 175669 - 2012; data zamieszczenia: 14.08.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

UWAGA: Zmiana nazwy zadania!
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi , ul. Przemysłowa 6, 89-500 Tuchola, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 5590112, faks 052 5590112.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

II. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C relacji Śliwice - Łążek - Tleń w km 1+840 ÷ 2+100 i 2+905 ÷ 3+155.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowe ukończenie, przebudowy drogi powiatowej nr 1005C relacji (Czersk) - granica województwa - Śliwice - Łążek - Tleń w km 1+840 ÷ 2+100 i 2+905 ÷ 3+155 na odcinku Mosna - Śliwice. Szczegółowy opis wykonania przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna, z którą można zapoznać się na stronie internetowej www.bippowiat.tuchola.pl lub w siedzibie Zamawiającego. ZAKRES ROBÓT: a) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, b) roboty rozbiórkowe, c) wykonanie 2 szt. przepustów, d) wykonanie podbudowy nawierzchni, e) wykonanie nawierzchni mineralno - bitumicznej, f) montaż barier ochronnych, g) profilowanie oraz zagęszczanie pobocza i skarp, h) inwentaryzacja powykonawcza. PARAMETRY TECHNICZNE: a) nr drogi: 1005C; b) kategoria drogi: powiatowa; c) teren niezabudowany; d) długość I odcinka od km 1+840 ÷ 2+100: 0,260 km; e) długość II odcinka od km 2+905 ÷ 3+155: 0,250 km; f) długość I i II odcinka: 0,510 km; g) łączna powierzchnia nawierzchni jezdni: 3 162 m2; h) I przepust: 1+871,8 km; i) średnica I przepustu: 1000 mm; j) długość I przepustu: 12,00 m; k) powierzchnia nawierzchni jezdni na I przepuście: 35 m2; l) II przepust: 3+084 km; m) średnica I przepustu: 1000 mm; n) długość I przepustu: 13,00 m; o) powierzchnia nawierzchni jezdni na I przepuście: 35 m2; p) bariery ochronne stalowe - 64 m. OBOWIĄZKI WYKONAWCY: Do obowiązków Wykonawcy należy: 1) Wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, z obowiązującymi przepisami, normami oraz sztuką budowlaną. 2) Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu oraz oznakowanie miejsca robót i objazdów 3) Zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej inwestycji w zakresie pomiarów i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej. 4) Opracowanie planu BIOZ stosując w czasie realizacji zamówienia wszelkie obowiązujące przepisy z zakresu prawa budowlanego, BHP, ochrony środowiska, ustawy o odpadach, ppoż. oraz zapewnienia stałego nadzoru technicznego i bezpieczeństwa pracy. 5) Zapewnienie kierownictwa o wymaganych kwalifikacjach i nadzoru nad realizowanym przedmiotem umowy. 6) Opracowanie i uzgodnienie harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia oraz dostarczenie go do Zamawiającego. 7) Pokrycie wszelkich opłat i kar nałożonych na Wykonawcę przez właściwe podmioty, organy i instytucje za złamanie prawa, przekroczenie norm i przepisów w trakcie realizacji umowy oraz zawinione zaniedbania. 8) Terminowe wykonanie robót budowlanych. 9) Terminowe usunięcie wad, zgodnie z harmonogramem i ze wskazaniami Zamawiającego. 10) Uzyskanie protokołów odbioru wykonanych robót budowlanych. 11) Udzielenie gwarancji na wykonane roboty i wykonywanie rocznych przeglądów gwarancyjnych. DODATKOWE INFORMACJE: Podany w Specyfikacji termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia jest bardzo istotny dla Zamawiającego, w związku z czym, nie przewiduje się jego przedłużenia.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.51-8, 45.11.13.00-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2012.
 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 22 000,00 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych i 00/100). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego: Bank Millennium 79 1160 2202 0000 0002 0404 1598. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało sie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie wynikające z art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Wykonawca jest zobowiązany do posiadania doświadczenia obejmującego wykonanie min. 1 roboty budowlanej w branży drogowej, w zakresie budowy, rozbudowy lub przebudowy dróg w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie wynikające z art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
III.3.3) Potencjał techniczny.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie całym sprzętem stanowiącym przedmiot zamówienia.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Wykonawca jest zobowiązany do dysponowania osobą kierownika robót, który posiada: a) co najmniej uprawnienia w specjalności drogowej do kierowania robotami budowlanymi z ograniczeniami zgodnie z ustawą Prawo budowlane (tj. Dz.U.10.243.1623) lub b) inne, równoważne uprawnienia zezwalające na wykonywanie tych samych czynności. Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie wynikające z art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
-           oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
-         nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
-           Kosztorys ofertowy z wykazem cen jednostkowych.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak.
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu, pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian zawartej umowy w następujących przypadkach: a) jeżeli zmianie ulegnie urzędowa stawka VAT na roboty objęte umową dopuszcza się zmianę ceny za realizację przedmiotu zamówienia według zasady, że do wartości netto przedmiotu zamówienia doliczona zostanie nowa wartość podatku VAT; b) jeżeli z przyczyn losowych lub organizacyjnych zajdzie potrzeba zmiany osób wymienionych w niniejszej umowie, dopuszcza się wprowadzenie zmian pod warunkiem, że nowe osoby będą posiadały wymagane w SIWZ kwalifikacje; c) jeżeli wystąpi działanie siły wyższej lub okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy dopuszcza się zmianę terminu i ceny realizacji przedmiotu zamówienia; d) jeżeli wystąpią okoliczności powodujące nieistotne zmiany w treści oferty lub umowy, dopuszcza się wprowadzenie tych zmian; e) jeżeli zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego i w szczególności dotyczyć będzie: - zmiany technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej w dokumentacji projektowej, - zamiany materiałów przewidzianych do wykonania robót w stosunku do materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, - innych niewymienionych powyżej zmian korzystnych dla Zamawiającego. 3. Za zgodą stron bez konieczności sporządzania aneksu do umowy dopuszcza się wcześniejsze zakończenie realizacji robót oraz aktualizację harmonogramu rzeczowego, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, pod warunkiem, że nie dojdzie do zmiany terminu zakończenia realizacji inwestycji zawartego w § 2 niniejszej umowy. 4. Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego lub Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej. 5. Zmiana umowy może nastąpić do terminu określonego w § 2 niniejszej umowy. 6. Propozycja zmiany powinna zawierać: opis i uzasadnienie zmiany, wpływ na koszt i czas trwania realizacji przedmiotu zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bippowiat.tuchola.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi, ul. Przemysłowa 6, 89-500 Tuchola.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
29.08.2012 godzina 12:00,
miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi, ul. Przemysłowa 6, 89-500 Tuchola, biuro nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie posiada dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:  nie.

 

DO POBRANIA:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

SIWZ_ZDP272_ZPU_7_2012_ZM1 (761kB) word    

Załącznik nr 1 do SIWZ - druk oferty:

SIWZ_ZDP272_ZPU_7_2012_ZM1_Z1 (88kB) word    

Załącznik nr 2 do SIWZ - I oświadczenie:

SIWZ_ZDP272_ZPU_7_2012_Z2 (74kB) word    

Załącznik nr 3 do SIWZ - II oświadczenie:

SIWZ_ZDP272_ZPU_7_2012_Z3 (72kB) word    

Załącznik nr 4 do SIWZ - III oświadczenie

SIWZ_ZDP272_ZPU_7_2012_Z4 (86kB) word    

Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy:

SIWZ_ZDP272_ZPU_7_2012_ZM1_Z5 (697kB) word    

Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór karty gwarancyjnej:

SIWZ_ZDP272_ZPU_7_2012_ZM1_Z6 (35kB) word    

Załącznik nr 7 do SIWZ - kosztorys ofertowy:

SIWZ_ZDP272_ZPU_7_2012_Z7 (170kB) pdf    

Załącznik nr 8 do SIWZ - dokumentacja techniczna:

D1_ZDP272_ZPU_7_2012 (94kB) pdf   D2_ZDP272_ZPU_7_2012 (915kB) pdf

D3_ZDP272_ZPU_7_2012 (494kB) pdf   D4_ZDP272_ZPU_7_2012 (270kB) pdf

D5_ZDP272_ZPU_7_2012 (268kB) pdf   D6_ZDP272_ZPU_7_2012 (403kB) pdf

D7_ZDP272_ZPU_7_2012 (257kB) pdf   D8_ZDP272_ZPU_7_2012 (350kB) pdf

D9_ZDP272_ZPU_7_2012 (60kB) pdf D10_ZDP272_ZPU_7_2012 (38kB) pdf  

D11_ZDP272_ZPU_7_2012 (40kB) pdf   D12_ZDP272_ZPU_7_2012 (70kB) pdf

D13_ZDP272_ZPU_7_2012 (34kB) pdf   D14_ZDP272_ZPU_7_2012 (46kB) pdf

D15_ZDP272_ZPU_7_2012 (102kB) pdf   D16_ZDP272_ZPU_7_2012 (59kB) pdf  

D17_ZDP272_ZPU_7_2012 (60kB) pdf   D18_ZDP272_ZPU_7_2012 (59kB) pdf  

D19_ZDP272_ZPU_7_2012 (58kB) pdf   D20_ZDP272_ZPU_7_2012 (64kB) pdf  

D21_ZDP272_ZPU_7_2012 (59kB) pdf   D22_ZDP272_ZPU_7_2012 (56kB) pdf  

D23_ZDP272_ZPU_7_2012 (55kB) pdf   D24_ZDP272_ZPU_7_2012 (58kB) pdf  

D25_ZDP272_ZPU_7_2012 (63kB) pdf   D26_ZDP272_ZPU_7_2012 (73kB) pdf  

D27_ZDP272_ZPU_7_2012 (138kB) pdf   D28_ZDP272_ZPU_7_2012 (3163kB) pdf  

D29_ZDP272_ZPU_7_2012 (212kB) pdf  

 

OGŁOSZENIE:

Umieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia: 14.08.2012 r. pod nr 175669 - 2012  

Umieszczono w BIP Powiatu Tucholskiego (strona internetowa) dnia: 14.08.2012 r.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi dnia: 14.08.2012 r.

Zmiana ogłoszenia: 21.08.2012 r.

metryczka


Opublikował: Magdalena Gocek-Kalkowska (14 sierpnia 2012, 15:17:11)

Ostatnia zmiana: Magdalena Gocek-Kalkowska (30 sierpnia 2012, 11:36:55)
Zmieniono: dodano wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1180