Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2012

zamówienie na:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2012 - 2013

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP272-ZPU-8-2012
wartość: pomiędzy 14 000 euro a progiem unijnym
termin składania ofert: 25 września 2012  12:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty ZAMAWIAJĄCY:
Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
ul. Przemysłowa 6, 89-500 Tuchola
NIP: 561–13–30–172, REGON: 092361628
tel./fax: (52) 55 90 112, (52) 52 46 573
e-mail: zdp@tuchola.pl  
strona: www.bippowiat.tuchola.pl

Postępowanie nr: ZDP272-ZPU-8-2012

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA:

   WYNIK_ZDP272_ZPU_8_2012 (134kB) pdf

Z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta umowa nr ZDP273-ZPU-8-2012 do dnia 24.10.2012 roku.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI "Środki ochrony prawnej" ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (T. Jedn. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).
 

 

OGŁOSZENIE

 ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TUCHOLI

ogłasza przetarg nieograniczony

o wartości zamówienia pomiędzy 14.000 euro a progami unijnymi określonymi
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.


Tuchola: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2012 - 2013

Numer ogłoszenia: 198253 - 2012; data zamieszczenia: 14.09.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi , ul. Przemysłowa 6, 89-500 Tuchola, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 5590112, faks 052 5590112.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp-tuchola.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2012 - 2013.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych, którymi zarządza w imieniu Zarządu Powiatu Tucholskiego, Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi. Do zimowego utrzymania przewidziano 396,527 km dróg powiatowych, które przebiegają przez 6 gmin: Cekcyn, Gostycyn, Kęsowo, Lubiewo, Tucholę i Śliwice, z czego 2,2 km występuje na terenie miasta Tuchola. WYMAGANIA DLA SPRZĘTU: A. Wymagania dotyczące sprzętu do usuwania śliskości zimowej (CZĘŚĆ 1 i 3 ZAMÓWIENIA). Rozsypywarki (piaskarki, solarki) środków chemicznych i materiałów uszorstniających muszą zapewniać płynną regulację ilości rozsypywanych środków do usuwania śliskości zimowej oraz równomierny wydatek jednostkowy (g/m²), bez względu na prędkość ruchu piaskarki. Piaskarki powinny mieć możliwości zmiany szerokości (symetrycznie i asymetrycznie) rozsypywania podczas jazdy, a także mogą być dodatkowo wyposażone w zbiorniki na solankę. Sprzęt musi mieć zamontowane kraty na skrzyniach do materiału, w celu zabezpieczenia przed dostaniem się do zasobnika zbrylonej mieszanki. Sprzęt musi być również wyposażony w taśmy gumowe ze zabierakami zapewniającymi równomierne podawanie mieszanki do leja zasypowego. Sprzęt używany do robót związanych z zimowym utrzymaniem dróg musi być wyposażony w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej, zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym. Operatorem sprzętu może być osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia, np. wymaganą kategorię prawa jazdy, znajomość techniczną obsługiwanego sprzętu i przeszkolenie do pracy przy zimowym utrzymaniu dróg. Za posiadanie odpowiednich uprawnień operatora sprzętu odpowiada dostawca sprzętu. Zamawiający może dokonać sprawdzenia dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych uprawnień przez osoby uczestniczące w akcji zimowej. Dostawca sprzętu musi zapewnić wymianę obsługi w razie przedłużania się akcji zimowej, aby czas pracy kierowcy był zgodny z obowiązującymi przepisami. Przed rozpoczęciem pracy operator ma obowiązek dokonania sprawdzenia stanu technicznego nośnika i sprzętu, a w czasie pracy powinien: a) wykonywać wyłącznie czynności związane z obsługą sprzętu i prowadzenia nośnika, b) obserwować w sposób ciągły sprzęt roboczy i zwracać baczną uwagę na bezpieczeństwo osób i pojazdów znajdujących się w pobliżu, c) przestrzegać obowiązujących zasad Kodeksu drogowego. Wszelkie uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu użytkowników dróg oraz obsługiwanego sprzętu należy niezwłocznie usunąć i zgłosić dyżurnemu. B. Wymagania dotyczące sprzętu do odśnieżania (CZĘŚĆ 1, 2 i 3 ZAMÓWIENIA). Nośnikami pługów odśnieżnych mogą być samochody ciężarowe z napędem na wszystkie koła. Układ napędowy nośnika powinien zapewniać długotrwałą pracę na niskich przełożeniach skrzyni biegów, przy pełnym obciążeniu silnika. Ponadto, podnoszenie i opuszczanie pługa musi odbywać się z kabiny kierowcy. Nośniki sprzętu muszą być wyposażone w łańcuchy przeciwśnieżne, liny holownicze i łopaty. Konstrukcja płyty czołowej (czołownicy) oraz jej mocowania muszą być dostatecznie sztywne. Połączenie pługa z nośnikiem powinno umożliwiać regulację wysokości ostrza lemiesza nad powierzchnią jezdni. Konstrukcja czołownicy powinna umożliwiać szybki montaż i demontaż zespołu do odśnieżania. Odkładnice powinny być wykonane z blachy stalowej lub tworzywa sztucznego o dostatecznej wytrzymałości i elastyczności. W zależności od pracy, jaką mają wykonywać, lemiesze powinny być wykonane z gumy lub tworzywa sztucznego. Nie dopuszczalne jest używanie w codziennej eksploatacji lemieszy stalowych. O konieczności wymiany lemieszy decyduje Zamawiający, w związku z tym Wykonawca jest zobowiązany do posiadania zapasu lemieszy gumowych w celu ich szybkiej wymiany. Podstawienie sprzętu z nadmiernie zużytym lemieszem każdorazowo traktowane będzie, jako nie zrealizowanie zamówienia. Do zrywania naboju śnieżnego można używać specjalnych lemieszy wykonanych z bardzo twardej stali odpornej na ścieranie. Za każdym razem do takiej pracy wymagana jest indywidualna zgoda kierującego akcją zimową. Sprzęt używany do robót związanych z zimowym utrzymaniem dróg musi być wyposażony w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej, zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym. Operatorem sprzętu może być osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia, np. wymaganą kategorię prawa jazdy, znajomość techniczną obsługiwanego sprzętu i przeszkolenie do pracy przy zimowym utrzymaniu dróg. Za posiadanie odpowiednich uprawnień operatora sprzętu odpowiada dostawca sprzętu. Zamawiający może dokonać sprawdzenia dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych uprawnień przez osoby uczestniczące w akcji zimowej. Dostawca sprzętu musi zapewnić wymianę obsługi w razie przedłużania się akcji zimowej, aby czas pracy kierowcy był zgodny z obowiązującymi przepisami. Przed rozpoczęciem pracy operator ma obowiązek dokonać sprawdzenia stanu technicznego nośnika i sprzętu, a w czasie pracy powinien: a) wykonywać wyłącznie czynności związane z obsługą sprzętu i prowadzenia nośnika, b) obserwować w sposób ciągły sprzęt roboczy i zwracać baczną uwagę na bezpieczeństwo osób i pojazdów znajdujących się w pobliżu, c) przestrzegać obowiązujących zasad Kodeksu drogowego. Wszelkie uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu użytkowników dróg oraz obsługiwanego sprzętu należy niezwłocznie usunąć i zgłosić dyżurnemu. WYMAGANIA AKCJI ZIMOWEJ: A. Zamawiający dysponować będzie sprzętem i obsługą zgodnie ze swoimi potrzebami, dotyczącymi zimowego utrzymania dróg powiatowych. B. Podstawiony sprzęt wraz z operatorem w czasie akcji zimowej otrzymuje polecenia tylko i wyłącznie od dyżurnego Zamawiającego. C. Prowadzenie akcji zimowej: Całością zadań dotyczących zimowego utrzymania dróg powiatowych kieruje Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi, zwany Zamawiającym. Wykonawca dostarcza sprzęt wraz z obsługą do siedziby Zamawiającego (CZĘŚĆ 1 i 2) po podpisaniu umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany podstawić sprzęt wymieniony w CZĘŚCI 3 na wezwanie Zamawiającego. Zamawiający zapewnia materiał wraz z załadunkiem do zwalczania śliskości zimowej na drogach powiatowych. Prowadzenie robót z zakresu zimowego utrzymania dróg będzie odbywać się według standardów uchwalonych przez Zarząd Powiatu Tucholskiego oraz potrzeb Zamawiającego. Kierowanie akcją zimową odbywa się z siedziby Zamawiającego przy ul. Przemysłowej 6 w Tucholi. Zamawiający wyznaczy imiennie osoby tzw. dyżurnych do kierowania akcją zimową. Dyżurny do kontaktów z operatorami sprzętu używać będzie telefonu o nr 696 050 438. Dyżurny podejmuje decyzje dotyczące: zakresu robót zimowego utrzymania potrzebnych do wykonania na drogach powiatowych, czasu trwania dyżuru operatorów sprzętu, ilości potrzebnego materiału, wezwania i zwolnienia Wykonawców, ilości potrzebnego sprzętu i czasu jego pracy, kontroli jakości wykonanej pracy przez Wykonawców. Na terenie miejscowości zabrania się wykonywania zadań z zakresu akcji zimowej w sposób uniemożliwiający lub utrudniający korzystanie z chodników (nie wolno zasypywać śniegiem chodników). Sprzęt powinien być przystosowany w takim stopniu, aby mógł być gotowy do użycia w ciągu 1 godziny od chwili podjęcia decyzji o konieczności rozpoczęcia akcji na drodze. Wykonawca będzie wzywany do wykonywania robót z zakresu zimowego utrzymania dróg telefonicznie od godziny 000 do godziny 2400 przez dyżurnego, powołanego do kierowania akcją zimową na sieci dróg powiatowych. Operatorzy sprzętu, wyznaczeni do akcji zimowej muszą zgłosić się do dyżurnego przed rozpoczęciem pracy i po jej zakończeniu. Przed rozpoczęciem pracy operator sprzętu zgłasza się do dyżurnego, w wyznaczonym czasie, po szczegółowe wytyczne, dotyczące akcji zimowej. Dyżurny określa zadanie: a) pełnienie dyżuru - czas dyżuru będzie liczony od momentu stawienia się operatora sprzętu u dyżurnego do momentu odwołania dyżuru lub wyjazdu na drogę, b) wyjazd na drogę - czas pracy sprzętu rozpoczyna się od momentu opuszczenia bazy ZDP przez pojazd skierowany do akcji zimowej. Każdy z operatorów musi posiadać sprawny telefon komórkowy. Operator zgłoszony do obsługi sprzętu na dany dzień ma obowiązek być dostępny pod telefonem przez całą dobę. W przypadku wystąpienia awarii sprzętu podczas wykonywania robót z zakresu zimowego utrzymania dróg, operator musi niezwłocznie powiadomić o tym dyżurnego. W tym momencie, czas pracy tego sprzętu zostanie przerwany, aż do chwili usunięcia awarii lub podstawienia innego, sprawnego sprzętu o podobnych parametrach. Ponowne przystąpienie do wykonywania powierzonych zadań również musi być zgłoszone dyżurnemu. Niezgłoszenie awarii sprzętu dyżurnemu, pociągnie za sobą naliczenie kar. W ekstremalnych warunkach Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pracę sprzętu przez całą dobę, co związane jest z zapewnieniem niezbędnej liczby operatorów, których praca obwarowana jest przepisami o czasie pracy kierowców. W bardzo sprzyjających warunkach atmosferycznych lub innych uzasadnionych okolicznościach istnieje możliwość czasowego zwolnienia sprzętu z gotowości do akcji zimowej, ale tylko po uzyskaniu zgody dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi. D. Zakres kontroli Zamawiający będzie sprawował kontrolę nad przebiegiem i jakością robót związanych z zimowym utrzymaniem dróg. Zakres kontroli obejmie: ilość rozsypywanych środków, miejsca sypania, szerokość i długość sypania, miejsca odśnieżania, szerokość odśnieżania, grubość warstwy pozostawionego na jezdni śniegu, czas wykonania zadania. OBOWIĄZKI WYKONAWCY: Do obowiązków Wykonawcy należy: a) dostarczenie sprawnego sprzętu wraz z obsługą; b) zapewnienie osób z odpowiednimi kwalifikacjami do obsługi sprzętu; c) zgłoszenie Zamawiającemu podwykonawców; d) terminowe wstawianie się na wezwanie Zamawiającego; e) terminowe wykonanie zadań związanych z akcją zimową; f) terminowe usunięcie wad, zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających:
Zamawiający przewiduje możliwości dokonania zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2, 90.61.10.00-3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2013.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: CZĘŚĆ 1: 9 750,00 zł słownie: dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych i 00/100; CZĘŚĆ 2: 3 000,00 zł słownie: trzy tysiące złotych i 00/100; CZĘŚĆ 3: 2 250,00 zł słownie: dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych i 00/100. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego: Bank Millennium 79 1160 2202 0000 0002 0404 1598. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało sie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie wynikające z art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie wynikające z art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
III.3.3) Potencjał techniczny.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Wykonawca jest zobowiązany do dysponowania sprzętem wymienionym w opisie przedmiotu zamówienia danej części. Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie wynikające z art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Wykonawca jest zobowiązany dysponowanie osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania i obsługi sprzętu wymienionym w opisie danej części zamówienia. Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie iż osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, pozwalające zrealizować przedmiot zamówienia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie wynikające z art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY.
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
-         oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
-         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:  –
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
-         nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak.
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:
DOPUSZCZALNE ZMIANY UMOWY § 14 1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu, pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian zawartej umowy w następujących przypadkach: a) jeżeli wystąpią niekorzystne warunki pogodowe, dopuszcza się przedłużenie terminu realizacji zamówienia; b) jeżeli zmianie ulegnie urzędowa stawka VAT na usługi objęte umową dopuszcza się zmianę ceny za realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z zasadą, że do ceny netto zostanie doliczona aktualna stawka podatku VAT; c) jeżeli wystąpią okoliczności niemożliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy dopuszcza się zmianę terminu i ceny realizacji przedmiotu zamówienia; d) jeżeli wystąpią okoliczności powodujące nieistotne zmiany w treści oferty lub umowy, dopuszcza się wprowadzenie tych zmian w umowie; e) jeżeli zmiana jest korzystna dla Zamawiającego, dopuszcza się wprowadzenie tych zmian w umowie. 3. Za zgodą stron bez konieczności sporządzania aneksu do umowy dopuszcza się wcześniejsze zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia. 4. Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego lub Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej. 5. Zmiana umowy może nastąpić do terminu określonego w § 2 umowy. 6. Propozycja zmiany powinna zawierać: opis i uzasadnienie zmiany, wpływ na koszt i czas trwania realizacji przedmiotu zamówienia.
 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bippowiat.tuchola.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi, ul. Przemysłowa 6, 89 - 500 Tuchola.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

25.09.2012 godzina 12:00,
miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi, ul. Przemysłowa 6, 89 - 500 Tuchola, biuro nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:  nie.


 
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: PIASKARKI.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Nośnik z piaskarką o ładowności nie mniejszej niż 9 m3 i pługiem o parametrach nie mniejszych niż PO - 64 wraz z obsługą - szt. 3 2. Nośnik z piaskarką o ładowności nie mniejszej niż 6 m3 i pługiem o parametrach nie mniejszych niż PO - 64 wraz z obsługą - szt. 2. 3. Nośnik z piaskarką rezerwowy na wypadek awarii pozostałego sprzętu - 1 szt. Sprzęt będzie używany do usuwania śniegu i śliskości zimowej na drogach powiatowych.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: PŁUGI.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Nośnik z napędem na wszystkie osie (4x4 lub 6x6) i pługiem typu średniego - 2 szt. wraz z obsługą. Sprzęt będzie używany do usuwania śniegu na drogach powiatowych.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: SPRZĘT SPECJALNY.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. samochód samowyładowczy 6 - 12 Mg - 4 szt.; 2. samochód samowyładowczy powyżej 12 Mg - 4 szt.; 3. Koparka kołowa (łyżka od 0,8 m³ do 1 m³) - 2 szt.; 4. Ładowarka (łyżka 1 m³ do 3 m³) - 2 szt.; 5. Równiarka - 2 szt.; 6. Koparko - ładowarka - 2 szt. 7. Mini ciągnik z osprzętem (pług i rozsypywarka mieszanki) do utrzymania ścieżki rowerowej - 1 szt. 8. Zamiatarka uliczna - 2 szt. Wykonawca dostarcza sprzęt wraz z obsługą. Sprzęt będzie używany do usuwania zalegającego śniegu i lodu z dróg powiatowych oraz sprzątania po akcji zimowej.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2, 90.61.10.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

DO POBRANIA:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

SIWZ_ZDP272_ZPU_8_2012 (801kB) word    

Załącznik nr 1 do SIWZ - druk oferty:

SIWZ_ZDP272_ZPU_8_2012_Z1 (101kB) word

Załącznik nr 2 do SIWZ - I oświadczenie:

SIWZ_ZDP272_ZPU_8_2012_Z2 (74kB) word  

Załącznik nr 3 do SIWZ - II oświadczenie:

SIWZ_ZDP272_ZPU_8_2012 (72kB) word

Załącznik nr 4 do SIWZ - III oświadczenie

SIWZ_ZDP272_ZPU_8_2012_Z4 (86kB) word

Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy:

SIWZ_ZDP272_ZPU_8_2012_Z5 (673kB) word      

Załącznik nr 6 do SIWZ - Standardy zimowego utrzymania:

SIWZ_ZDP272_ZPU_8_2012_Z6 (2207kB) pdf
 


OGŁOSZENIE:
Umieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia: 14.09.2012 r. pod nr 198253 - 2012  
Umieszczono w BIP Powiatu Tucholskiego (strona internetowa) dnia: 14.09.2012 r.
Wywieszono na tablicy ogłoszeń Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi dnia: 14.09.2012 r.


Opublikował: Magdalena Gocek-Kalkowska (14 września 2012, 12:58:54)

Ostatnia zmiana: Magdalena Gocek-Kalkowska (26 września 2012, 09:47:53)
Zmieniono: dodano wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1675

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij