zamówienie na:

Dostawa miału węglowego

zamawiający: Szpital Tucholski Spółka z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: N ZOZ XII /11/2012
wartość: o wartości szacunkowej poniżej kwot okr. na podst. art. 11 ust 8
termin składania ofert: 9 października 2012  09:00
wynik postępowania: ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej 
                             Ogłoszenie o zamówieniu

 

ogłoszenie o zamówieniu (16kB) html

Ogłoszenie o zamówieniu na "Dostawę miału weglowego" zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 01.10.2012 r. pod numerem 372932 - 2012

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ (214kB) word

 

Załączniki do SIWZ

załącznik nr 1 wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (24kB) word
załącznik nr 2 wzór formularza ofertowego (załącznik nr 1 do umowy) (37kB) word
załącznik nr 2a formularz cenowy (załącznik nr 2 do umowy) (29kB) word
załącznik nr 2b wymagane parametry jakościowe (załącznik nr 3 do umowy) (39kB) word
załącznik nr 3 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (40kB) word
załącznik nr 4 projekt umowy (85kB) word
załącznik nr 5 wykaz wykonanych dostaw (34kB) word
załącznik nr 6 wykaz osób które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia (31kB) word
załącznik nr 7 oświadczenie o spełnianiu wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia (23kB) word
załącznik nr 8 protokół pobierania próbki (załącznik nr 4 do umowy) (22kB) word

ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej (41kB) word

ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - poprawiono błąd pisarski

ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - poprawiono błąd pisarski (41kB) word

metryczka


Opublikował: Renata Remus (1 października 2012, 11:26:25)

Ostatnia zmiana: Renata Remus (19 października 2012, 08:30:51)
Zmieniono: ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej poprawiono bład pisarski

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1200