zamówienie na:

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1010C w miejscowości Żalno (I etap) - cz. 2

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP272-ZPU-6-2013
wartość: pomiędzy 14000 euro a progiem unijnym
termin składania ofert: 30 kwietnia 2013  12:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA:

       WYNIK_ZDP272_ZPU_6_2013 (104kB) pdf  

Z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta umowa nr ZDP273-ZPU-6-2013 do dnia 29.05.2013 roku.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI "Środki ochrony prawnej" ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (T. Jedn. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

 

OGŁOSZENIE
 
 
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TUCHOLI

ogłasza przetarg nieograniczony

o wartości zamówienia pomiędzy 14.000 euro a progami unijnymi określonymi
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
 

Tuchola: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1010C w miejscowości Żalno (I etap) - cz. 2

Numer ogłoszenia: 14332 - 2013; data zamieszczenia: 11.04.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


 

DO POBRANIA:

Ogłoszenie o zamówieniu:

OGLOSZENIE_BZP_ZDP272_ZPU_6_2013 (86kB) pdf    

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu:

OGLOSZENIE_BZP_ZDP272_ZPU_6_2013_ZM1 (51kB) pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

SIWZ_ZDP272_ZPU_6_2013 (770kB) word       

Załącznik nr 1 do SIWZ - druk oferty:

SIWZ_ZDP272_ZPU_6_2013_Z1 (88kB) word          

Załącznik nr 2 do SIWZ - I oświadczenie:

SIWZ_ZDP272_ZPU_6_2013_Z2 (74kB) word          

Załącznik nr 3 do SIWZ - II oświadczenie:

SIWZ_ZDP272_ZPU_6_2013_Z3 (72kB) word          

Załącznik nr 4 do SIWZ - III oświadczenie:

SIWZ_ZDP272_ZPU_6_2013_Z4 (87kB) word    

Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy:

SIWZ_ZDP272_ZPU_6_2013_Z5 (694kB) word       

Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy cesji:

SIWZ_ZDP272_ZPU_6_2013_Z6 (78kB) word       

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór karty gwarancyjnej:

SIWZ_ZDP272_ZPU_6_2013_Z7 (35kB) word    

Załącznik nr 8 do SIWZ - kosztorys ofertowy:

SIWZ_ZDP272_ZPU_6_2013_Z8a (187kB) pdf    

SIWZ_ZDP272_ZPU_6_2013_Z8b (50kB) pdf    

Załącznik nr 9 do SIWZ - dokumentacja techniczna:

D1_ZDP272_ZPU_6_2013 (3034kB) pdf D2_ZDP272_ZPU_6_2013 (222kB) pdf       

D3_ZDP272_ZPU_6_2013 (89kB) pdf D4_ZDP272_ZPU_6_2013 (103kB) pdf      

D5_ZDP272_ZPU_6_2013 (894kB) pdf D6_ZDP272_ZPU_6_2013 (2279kB) pdf  

D7_ZDP272_ZPU_6_2013 (235kB) pdf D8_ZDP272_ZPU_6_2013 (36kB) pdf     

D9_ZDP272_ZPU_6_2013 (991kB) pdf D10_ZDP272_ZPU_6_2013 (299kB) pdf     

D11_ZDP272_zPU_6_2013 (221kB) pdf D12_ZDP272_ZPU_6_2013 (898kB) pdf    

D13_ZDP272_ZPU_6_2013 (267kB) pdf D14_ZDP272_ZPU_6_2013 (562kB) pdf    

D15_ZDP272_ZPU_6_2013 (204kB) pdf D16_ZDP272_ZPU_6_2013 (302kB) pdf  

D17_ZDP272_ZU_6_2013 (1132kB) pdf   D17a_ZDP272_ZPU_6_2013 (208kB) pdf

D17b_ZDP272_ZPU_6_2013 (210kB) pdf   D18_ZDP272_ZPU_6_2013 (403kB) pdf     

D19_ZDP272_ZPU_6_2013 (768kB) pdf   D20_ZDP272_ZPU_6_2013 (357kB) pdf    

 

OGŁOSZENIE:

Umieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia: 11.04.2013 r. pod nr 143332 - 2013 

Umieszczono w BIP Powiatu Tucholskiego (strona internetowa) dnia: 11.04.2013 r.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi dnia: 11.04.2013 r.

metryczka


Opublikował: Magdalena Gocek-Kalkowska (11 kwietnia 2013, 16:03:14)

Ostatnia zmiana: Magdalena Gocek-Kalkowska (24 maja 2013, 09:49:12)
Zmieniono: dodano wynik postępowania - usunięcie omyłki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1493