zamówienie na:

Uzupełnienie wyposażenia budynku Szpitala Tucholskiego w System Sygnalizacji Pożaru (SSP)w Tucholi, przy ul. Nowodworskiego 14-18

zamawiający: Szpital Tucholski Spółka z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: NZOZ XII/4/2013
wartość: o wartości szacunkowej poniżej kwot okr. na podst. art. 11 ust.
termin składania ofert: 30 lipca 2013  09:00
wynik postępowania: ogloszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej  
                                 Ogłoszenie o zamówieniu

ogłoszenie o zamówieniu (16kB) html

Ogłoszenie o zamówieniu na "Uzupełnienie wyposażenia budynku Szpitala Tucholskiego w System Sygnalizacji Pożaru (SSP) w Tucholi, przy ul. Nowodworskiego 14-18" zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.07.2013 r. pod numerem 144475 - 2013

 

           Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (214kB) word

 

Załączniki do SIWZ

załącznik nr 1 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (28kB) word
załącznik nr 2 Formularz ofertowy (32kB) word
załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (24kB) word
Załącznik nr 3a Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 24 ust. 2 pkt 5 (24kB) word
załącznik nr 4 Wykaz zrealizowanych robót budowlanych (29kB) word
załącznik nr 5 Wykaz osób którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca (29kB) word
załącznik nr 5a Oświadczenie Wykonawcy (24kB) word
załącznik nr 6 Projekt umowy (184kB) word
załącznik nr 7 Opis techniczny (136kB) pdf
załącznik nr 8 Rysunek nr 1 (1749kB) pdf
załącznik nr 9 Rysunek nr 2 (1747kB) pdf
załącznik nr 10 Rysunek nr 3 (1875kB) pdf
załącznik nr 11 Rysunek nr 4 (1505kB) pdf
załącznik nr 12 Rysunek nr 5 (1640kB) pdf
załącznik nr 13 Rysunek nr 6 (360kB) pdf
załącznik nr 14 Rysunek nr 7 (598kB) pdf
załącznik nr 15 Rysunek nr 8 (179kB) pdf
załącznik nr 16 Specyfikacja Techniczna (126kB) pdf
załącznik nr 17 Kosztorys ślepy (181kB) pdf

 

 

uaktualniony przedmiar robót i kosztorys ślepy (101kB) pdf
odpowiedź na pytania (53kB) word

 

Zmiana terminu składania ofert
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2kB) html

  odpowiedzi na pytania (35kB) word

Wyjaśnienie

Wyjaśnienie (21kB) word

Zmiana terminu składania ofert

zmiana terminu składania ofert (2kB) html

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

ogloszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej (52kB) word

metryczka


Opublikował: Renata Remus (16 lipca 2013, 12:52:03)

Ostatnia zmiana: Renata Remus (13 sierpnia 2013, 13:43:39)
Zmieniono: ogloszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1937