zamówienie na:

Dostawa masy mineralno-asfaltowej układanej na zimno

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP272-ZPU-11-2013
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 26 listopada 2013  12:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (714kB) pdf

Uwaga

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Zmiana treści SIWZ z dnia 25.11.2013 r. (431kB) pdf

Uwaga
Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 20.11.2013 r. (364kB) pdf

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania „Dostawa masy mineralno-asfaltowej układanej na zimno” zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych  w dniu 18 listopada 2013 r. pod numerem 468870-2013, wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 18 listopada 2013 r.
 treść ogłoszenia:
ogłoszenie o zamówieniu (594kB) pdf
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (741kB) word
Załączniki do SIWZ:
Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy (49kB) word
Załącznik Nr 2 druk Oświadczenia na podstawie art. 22 ust. 1 (25kB) word
Załącznik Nr 3 druk Oświadczenia na podstawie art. 24 (25kB) word
Załącznik Nr 4 druk Oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp (27kB) word
Załącznik Nr 5 Projekt umowy (655kB) word


metryczka


Opublikował: Anna Piłat (18 listopada 2013, 12:20:10)

Ostatnia zmiana: Anna Piłat (3 grudnia 2013, 14:44:33)
Zmieniono: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1331