zamówienie na:

Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1005C na odcinku Śliwice-Śliwiczki

zamawiający: Powiat Tucholski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.1.2.2016
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust.8
termin składania ofert: 21 grudnia 2016  08:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp 
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (190kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert (192kB) pdf

Uwaga

Przedłużenie terminu składania ofert do dnia 21.12.2016 r. do godz. 08:00
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 366267 z dnia 14.12.2016 r. (1181kB) pdf
Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 14.12.2016 r. (830kB) pdf

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1005C na odcinku Śliwice-Śliwiczki” zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 1 grudnia 2016 r. pod numerem 356419-2016, wywieszono
na tablicy ogłoszeń w dniu 1 grudnia 2016 r.
 treść ogłoszenia:
ogłoszenie o zamówieniu (4111kB) pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (475kB) word
Załączniki do SIWZ:
Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy (69kB) word
Załącznik Nr 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (23kB) word
Załącznik Nr 3 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (51kB) word
Załącznik Nr 4 Wykaz robót budowlanych (53kB) word
Załącznik Nr 5 Wykaz osób (53kB) word
Załącznik Nr 6 Projekt umowy (218kB) pdf
Karta gwarancji jakości wykonanych robót budowlanych (37kB) word
Załącznik Nr 7 Program funkcjonalno-użytkowy (2961kB) zip
 

metryczka


Opublikował: Anna Piłat (1 grudnia 2016, 13:39:54)

Ostatnia zmiana: Anna Piłat (27 grudnia 2016, 10:22:37)
Zmieniono: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 636