Konkurs


                              DYREKTOR  DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W WYSOKIEJ               
                                                                        ogłasza nabór
                                              na stanowisko – GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
                                                               w wymiarze pełnego  etatu

1.      Do konkursu może przystąpić kandydat, który spełnia następujące wymagania:

 Wymagania niezbędne:
- posiada obywatelstwo polskie,
- ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
- nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności        instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za  przestępstwo karne skarbowe.
- znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej;
- znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych;
- znajomość przepisów samorządowych;
- znajomość przepisów podatkowych,
- znajomość przepisów płacowych, przepisów ZUS;
- znajomość obsługi programów komputerowych, w tym finansowo – księgowych, płacowych, „Płatnik”.
Wykształcenie :
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe , uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie  lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości;
b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę   w księgowości;
c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;
d) posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub  certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 2. Zakres obowiązków na stanowisku obejmuje m.in.:
- organizowanie i realizowanie całości prac finansowo – księgowych Domu Pomocy Społecznej  w  Wysokiej;
- prowadzenie rachunkowości jednostki budżetowej oraz wykonywanie;
- realizację zadań w zakresie rachunkowości podatkowej, ewidencji i sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- sporządzanie planów i sprawozdań finansowych wyżej wymienionej jednostki;
- opracowanie i aktualizacja „Polityki rachunkowości” w jednostce;
- prowadzenie rozrachunków z ZUS-em i Urzędem Skarbowym.
 
3. Wymagane dokumenty:
- życiorys;
- list motywacyjny;
- kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, kopie dokumentów o ukończonych kursach podnoszących kwalifikacje oraz kopie dokumentów     potwierdzających staż pracy;
- kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata;
- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
- oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.);
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
- oświadczenie kandydata o stanie zdrowia, umożliwiające pełnienie obowiązków na stanowisku, którego dotyczy rekrutacja;
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

4. Wymagane dokumenty należy składać lub przesyłać w terminie do: 24 listopada 2009r. do godz. 10.00
pod adres:
Dom Pomocy Społecznej
Wysoka 16 , 89-502 Raciąż
w zamkniętej kopercie z podanym adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem „Nabór kandydatów na stanowisko: główny księgowy”.
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej.  O terminie postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Wymagane dokumenty : list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą  z dn. 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz 1458)”.
 
Uwaga:
Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania kwalifikacyjne oraz informacja o wynikach naboru będą umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej (www.bippowiat.tuchola.pl)
  
 
Tuchola, dnia  10 listopada 2009r.                              /-/ Andrzej Bąkowski  

                                                                                                                                                                                                                      Dyrektor
 

Wytworzył: Wioletta Pastwa (10 listopada 2009)
Opublikował: Wioleta Pastwa (10 listopada 2009, 06:58:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2209

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij