STATUT SOW

Załącznik
do Uchwały Nr XXXVII/284/2010
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 21 maja 2010r.


S T A T U T
SPECJALISTYCZNEGO OŚRODKA WSPARCIA
DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
W TUCHOLI


Rozdział I
Postanowienia ogólne

1. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi, zwany dalej Ośrodkiem, jako jednostka organizacyjna został powołany do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat wynikających z przepisów prawa regulujących problematykę przemocy w rodzinie.
2. Ośrodek posiada siedzibę w Tucholi, ul. Przemysłowa 6.
3. Ośrodek został powołany na podstawie uchwały Rady Powiatu Tucholskiego nr XXXVIII/262/2006 z dnia 25 października 2006r.
4. Ośrodek działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, dotyczące w szczególności przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
5. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Zarząd Powiatu Tucholskiego.


Rozdział II
Zakres zadań jednostki

Do zadań Ośrodka należy realizowanie zadań wskazanych w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493) i Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, a także szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych (Dz. U. Nr 127, poz. 890 z późniejszymi zmianami), a w szczególności:
1. interwencji kryzysowej i wsparcia,
2. poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego i socjalnego,
3. ochrony przed dalszym krzywdzeniem, poprzez zapewnienie schronienia ofiarom przemocy w rodzinie, bez skierowania i bez względu na dochód, na okres do trzech miesięcy,
4. opracowanie diagnozy rodziny i indywidualnego planu pomocy ofierze przemocy w rodzinie.Rozdział III
Zarządzanie i organizacja

1. Ośrodkiem kieruje kierownik zatrudniony przez Zarząd Powiatu.
2. Kierownik zarządza mieniem Ośrodka.
3. Kierownik ponosi odpowiedzialność za samodzielne podejmowane decyzje, a także czynności wynikające z udzielonego pełnomocnictwa.
4. Pracownicy Ośrodka podlegają bezpośrednio kierownikowi Ośrodka.
5. Zwierzchnikiem służbowym kierownika Ośrodka jest Starosta.
6.W przypadku nieobecności kierownika Ośrodka jego obowiązki pełni wyznaczony przez niego pracownik.
7. Szczegółową organizację i działanie Ośrodka określa regulamin organizacyjny przyjęty przez Zarząd Powiatu Tucholskiego.Rozdział IV
Gospodarka finansowa

1. Ośrodek jest jednostką budżetową nie posiadającą osobowości prawnej, której gospodarka finansowa prowadzona jest na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.
2. Ośrodek prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami.Rozdział V
Postanowienia końcowe

Zmiany niniejszego statutu następują w trybie przewidzianym dla jego nadania.

metryczka


Wytworzył: Rada Powiatu Tucholskiego (21 maja 2010)
Opublikował: Aleksandra Myszka (9 lutego 2011, 16:16:43)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Myszka (9 lutego 2011, 16:44:02)
Zmieniono: zmiana osoby, która wytworzyła informację

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5067