REGULAMIN ORGANIZACYJNY SOW

Załącznik do uchwały nr 51/128/2016 
Zarządu Powiatu Tucholskiego                                                                                            z dnia 27.01.2016r. 
oraz do uchwały nr 67/174/2016
 z dnia 24.05.2016

 
REGULAMIN ORGANIZACYJNY
SPECJALISTYCZNEGO OŚRODKA WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W TUCHOLI 
  
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1 
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi, zwany dalej "Ośrodkiem" jest samodzielną jednostką organizacyjną Powiatu Tucholskiego powołaną do wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat wynikających z przepisów prawa regulujących problematykę przemocy w rodzinie.
§ 2 
1. Siedziba Ośrodka mieści się w Tucholi, przy ul. Przemysłowej 6.
2. Ośrodek swoim zasięgiem działania obejmuje teren całego kraju.
§ 3 
Nazwa Ośrodka w brzmieniu „Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi” używana jest na tablicy urzędowej, na pieczęciach, wywieszkach, formularzach i ogłoszeniach.
§ 4 
1. Ośrodkiem kieruje Kierownik  zatrudniony przez Zarząd Powiatu.
2. W przypadku nieobecności Kierownika Ośrodka jego obowiązki pełni wyznaczony przez niego pracownik.
3.Kierownik Ośrodka kieruje Ośrodkiem i odpowiada za realizację jego zadań statutowych, a zwłaszcza za:
1) określenie i wdrożenie odpowiedniej struktury organizacyjnej,
2) dobór kadr i podział zadań,
3) sporządzenie planów pracy oraz nadzór nad ich realizacją,
4) współpraca z podmiotami, o których mowa w § 7 ust.1,

§ 5 
1. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi  jest czynny całodobowo.
2. Harmonogram pracy pracowników ustala Kierownik biorąc pod uwagę potrzeby osób korzystających z usług Ośrodka oraz możliwości finansowe jednostki.
§ 6 
ZAKRES DZIAŁANIA OŚRODKA
 Do zadań Ośrodka należy w szczególności:
  1.  w zakresie usług interwencyjnych:
1)     zapewnienie schronienia ofiarom przemocy w rodzinie - bez skierowania, bez dochodu, na okres do 3 miesięcy (z możliwością przedłużenia w szczególnych przypadkach);
2)     zapewnienie natychmiastowej pomocy psychologicznej, medycznej i wsparcia;
3)     rozpoznanie sytuacji ofiar i opracowanie planu pomocy;
4)     wspieranie w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowej związanej z przemocą w rodzinie.
 
2.  w zakresie usług bytowych:
               1) osobom przyjętym na całodobowy pobyt Ośrodek zapewnia:
- pomieszczenie do spania – max dla 4 osób w jednym pomieszczeniu (10 miejsc w Ośrodku);
- pokój dzienny;
- miejsce zabaw dla dzieci;
- pomieszczenie do nauki;
- ogólnodostępną łazienkę (2 pomieszczenia);
- ogólnodostępna kuchnię;
- pomieszczenie do prania i suszenia.
2) Ośrodek zapewnia również – wyżywienie, odzież, obuwie, środki higieny osobistej, środki do utrzymania czystości w w/w pomieszczeniach.
 
3. w zakresie terapeutyczno – wspomagającym:
1.      opracowanie diagnozy rodziny i indywidualnego planu pomocy ofiarom przemocy w rodzinie (z uwzględnieniem potrzeb, celów, metod, czasu pracy);
2.      udzielanie poradnictwa: medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego;
3.      prowadzenie grup wsparcia i grup terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie;
4.      prowadzenie terapii indywidualnej ukierunkowanej na:
        - wsparcie ofiary przemocy,
        - nabycie przez nią umiejętności ochrony przed osobą stosującą    przemoc w rodzinie;
5.      zapewnienie dostępu do pomocy medycznej;
6.      przeprowadzenie diagnozy sytuacji dzieci i udzielenie wsparcia psychicznego oraz udzielenie specjalistycznej pomocy socjoterapeutycznej i terapeutycznej;
7.      udzielanie konsultacji wychowawczych;
 
§ 7 
1.  Przy realizacji swych zadań Ośrodek współpracuje z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi, kościołami i związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami prawnymi i fizycznymi. ( m. in. sądy, policja, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, szkoły, przedszkola, ośrodki profilaktyki i terapii).
2. Ośrodek prowadzi działania monitorujące i ewaluacyjne efektów swojej działalności.

§ 8 
1. Ośrodek finansowany jest ze środków budżetu państwa.
2. Obsługa finansowo - księgowa Ośrodka prowadzona jest przez głównego księgowego zatrudnionego w SOW.
§ 9 
Regulamin pobytu mieszkańców w Hostelu Ośrodka zatwierdza Kierownik Ośrodka.
                                                               § 10
W Ośrodku prowadzona jest dokumentacja związana z działalnością merytoryczną, zgodnie z przyjętym rzeczowym wykazem akt.

SCHEMAT ORGANIZACYJNY 
SPECJALISTYCZNEGO OŚRODKA WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W TUCHOLI 
                                                              § 11

W skład zespołu specjalistów SOW wchodzą:
1. kierownik 
2. główny 
3. księgowy 
4. pracownik socjalny 
5. pedagog psycholog 
6. prawnik psychiatra 
7. terapeuta 
8. superwizor 
9. pracownik pełniący dyżury w hostelu SOW.


 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (28 czerwca 2010)
Opublikował: Aleksandra Myszka (9 lutego 2011, 18:03:56)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Myszka (14 czerwca 2016, 07:52:09)
Zmieniono: aktualizacja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3361