Lokalny program wspierania edukcji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów oraz placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Tucholski

Regulamin przyznawania stypendium naukowego  Starosty Tucholskiego oraz jednorazowego stypendium  Starosty Tucholskiego za wybitne osiągnięcia  uczniom szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów oraz placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Tucholski
 
I. Postanowienia ogólne
 
§1. Regulamin określa zasady  i tryb przyznawania stypendium  naukowego Starosty Tucholskiego oraz jednorazowego stypendium Starosty Tucholskiego za wybitne osiągnięcia.
§2.  Stypendium ma charakter motywacyjny.

II. Tryb i zasady przyznawania stypendium naukowego Starosty Tucholskiego

§ 3 1. Stypendium za wyniki w nauce może otrzymać uczeń, który łącznie spełnia następujące kryteria:
1) uczy się w szkole ponadgimnazjalnej,  gimnazjum lub placówce oświatowej, dla których organem prowadzącym jest Powiat Tucholski (z wyłączeniem szkół dla dorosłych);
2) średnia ocen ucznia za ostatni semestr wynosi co najmniej:
a.  w gimnazjum -5,1,
b.  w liceum ogólnokształcącym – 4,9,
c.   w technikum i zasadniczej szkole zawodowej – 4,7;
3) ocena z zachowania jest co najmniej bardzo dobra.
2. O udzielenie uczniom stypendium za wyniki w nauce wnioskuje uczeń  lub rodzic ucznia niepełnoletniego na wniosku o przyznanie stypendium według wzoru stanowiącego  załącznik nr 1 do regulaminu. wniosek (316kB) pdf
3. Wysokość oraz ilość przyznanych stypendiów za wyniki w nauce zależy od wielkości środków finansowych przeznaczonych na stypendia i liczby uczniów spełniających kryteria do jego otrzymania.
4. Stypendium przekazywane będzie w formie gotówkowej na okres jednego semestru.
5. Stypendium powinno być przeznaczone przez uczniów wyłącznie na cele edukacyjne.
§ 4.1. Wnioski należy składać do Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia
w Starostwie Powiatowym w Tucholi, ul. Pocztowa 7, w dwóch terminach:
  1) od 1 do 31 lipca każdego roku za wyniki końcowo roczne,
  2) w okresie ferii zimowych za wyniki semestralne.
2. Bez rozpatrzenia pozostają wnioski niekompletne i złożone po wyznaczonym
w regulaminie terminie.
3. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Starosta Tucholski i przekazuje dyrektorowi szkoły imienną listę uczniów, którym przyznano stypendium.
4.  Decyzja Starosty Tucholskiego jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
§ 5.Uczeń otrzymujący stypendium za wyniki w nauce traci prawo do pomocy stypendialnej od następnego miesiąca po wystąpieniu następujących zdarzeń:
1)  przerwanie nauki,
2)  skreślenie z listy uczniów (w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych),
3) powzięcia informacji o złożeniu nieprawdziwych danych,
4)  naruszenie w sposób rażący obowiązków ucznia lub wejście w konflikt  z prawem.
 
III.  Tryb  i zasady przyznawania jednorazowego  stypendium  Starosty Tucholskiego za wybitne osiągnięcia
 
§ 6.1. Starosta w miarę posiadanych środków może przyznać również jednorazowe  stypendium za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne:
1) laureatom i finalistom olimpiad i konkursów przedmiotowych na szczeblu centralnym,
2) laureatom olimpiad i konkursów przedmiotowych co najmniej na szczeblu wojewódzkim,
3)  medalistom w zawodach sportowych, co najmniej na szczeblu centralnym,
4) zwycięzcom (1, 2, 3 miejsce) konkursów plastycznych, muzycznych i innych artystycznych na szczeblu ogólnopolskim.
2. Wnioski o stypendia mogą składać:
1) dyrektorzy szkół;
2) samorządy szkolne, po zatwierdzeniu wniosku przez dyrektora szkoły.
3. Wnioski o przyznanie stypendium składa się do Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Tucholi, ul. Pocztowa 7, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do regulaminu, {wniosek2} w terminie do dnia 15 września każdego roku. W uzasadnionych przypadkach wnioski można składać w innym terminie, będą one rozpatrzone na bieżąco.

IV. Postanowienia końcowe

§7. Stypendia są finansowane z dochodów własnych Powiatu Tucholskiego. Ich liczba i wysokość jest corocznie ustalana przez Zarząd Powiatu Tucholskiego w zależności od środków zaplanowanych na ten cel w budżecie powiatu i ilości złożonych wniosków.
§8. Wypłata środków finansowych przeznaczonych na stypendia będzie dokonywana przez Powiatowy Zakład Obsługi w Tucholi.

wniosek (316kB) pdf


Wytworzył: Danuta Wytrążek (4 sierpnia 2011)
Opublikował: Danuta Wytrążek (4 sierpnia 2011, 08:14:18)

Ostatnia zmiana: Danuta Wytrążek (14 czerwca 2019, 12:07:36)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 12064

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij