zamówienie na:

„Winda dla Starostwa Powiatowego w Tucholi - etap I”

zamawiający: Powiat Tucholski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.1.2.2019
wartość: poniżej kwot okr. w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 19 marca 2019  12:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp 
Informacja o unieważnieniu postępowania
Informacja o unieważnieniu postępowania (458kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert (377kB) pdf

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 14 marca 2019 r. (442kB) pdf

Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 13.03.2019 r. (854kB) pdf
Załączniki do wyjaśnień i zmiany treści SIWZ (192kB) zip

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540047820-N-2019 z dnia 13.03.2019 r. (66kB) pdf

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 8 marca 2019 r. (907kB) pdf

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania „Winda dla Starostwa Powiatowego w Tucholi - etap I” zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych  w dniu 28 lutego 2019 r. pod numerem 519515-2019, wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 28 lutego 2019 r.
 treść ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu (2155kB) pdf
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (541kB) pdf
 
Załączniki do SIWZ:
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (75kB) word
Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (19kB) word  
Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (17kB) word  
Załącznik nr 4 Wykaz robót budowlanych (54kB) word  
Załącznik nr 5 Wykaz osób (53kB) word
Załącznik nr 6 Projekt umowy (338kB) pdf
Załącznik nr 7 Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa
Decyzja nr TUCH.42.2018 (801kB) pdf  
Zakres realizacji etapu I (229kB) zip
Załącznik nr 8 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (523kB) pdf
Załącznik nr 9 Przedmiar robót (225kB) pdf  

metryczka


Opublikował: Anna Piłat (28 lutego 2019, 15:04:12)

Ostatnia zmiana: Anna Piłat (20 marca 2019, 13:27:58)
Zmieniono: Informacja o unieważnieniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 481