ZAŚWIADCZENIA O LASACH DO AKTÓW NOTARIALNYCH

Wydanie zaświadczenia dla nieruchomości o objęciu uproszczonym planem urządzania lasu oraz wydaniu decyzji określającej zadania z zakresu gospodarki leśnej na podstawie inwentaryzacji stanu lasów (dalej jako zaświadczenie o lasach):


UWAGA! Wniosek może być złożony:
- w formie papierowej osobiście w okienku podawczym urzędu lub przesłany pocztą,
- w formie elektronicznej przy pomocy platformy e-puap.
 

Wnioskodawcą może być osoba fizyczna lub osoba prawna mająca interes faktyczny albo prawny.


We wniosku należy podać:
-        imię, nazwisko lub nazwę, adres Wnioskodawcy,
-        numer działki, powierzchnię, obręb, miejscowość.

We wniosku podaje się dane osoby składającej podpis na wniosku. W przypadku współwłasności, wniosek może złożyć jeden współwłaściciel na całą nieruchomość. Wniosek podpisuje się na pierwszej i drugiej stronie. Pełnomocnik dołącza do wniosku swoje pełnomocnictwo.

Za wydanie zaświadczenia pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 zł zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku. Opłata skarbowa powinna zostać wpłacona z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.

Opłata skarbowa może być dokonana w kasie Starostwa lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Tucholi:
96 8174 0004 0000 2163 2000 0002
TYTUŁ PRZELEWU: opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia dot. uproszczonego planu urządzania lasów…… (nr działki, obręb)
KWOTA PRZELEWU: 17,00 zł

Pośrednicy w obrocie nieruchomościami wykonujący swoje zawodowe czynności w związku z zawartą umową pośrednictwa mają prawo wglądu do publicznych rejestrów i ewidencji związanych z nieruchomością objętą umową na podstawie art. 181a ustawy o gospodarce nieruchomościami. Nie wymaga się załączania kopii umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Pośrednicy nie uiszczają opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.

Pełnomocnikiem może być tylko osoba fizyczna (spokrewniona lub niespokrewniona) posiadająca zdolność do czynności prawnych.

Za pełnomocnictwo pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 zł zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Opłata skarbowa może być dokonana w kasie Starostwa lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Tucholi:
96 8174 0004 0000 2163 2000 0002
TYTUŁ PRZELEWU: opłata skarbowa za pełnomocnictwo
KWOTA PRZELEWU: 17,00 zł

Z opłaty skarbowej za złożone pełnomocnictwo zwolniony jest:
-        małżonek
-        wstępni (rodzicie, dziadkowie)
-        zstępni (dzieci, wnuki)
-        rodzeństwo
-        osoba ujawniona jako pełnomocnik w CEIDG.
 

Kontakt w sprawie wydawanych zaświadczeń o lasach:

Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zasobami Przyrody Starostwa Powiatowego w Tucholi

tel. (52) 55 90 732
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Gocek-Kalkowska (10 marca 2020)
Opublikował: Magdalena Gocek-Kalkowska (10 marca 2020, 12:47:28)

Ostatnia zmiana: Magdalena Gocek-Kalkowska (29 maja 2020, 09:53:57)
Zmieniono: aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 199