Regulamin organizacyjny

 Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi  
  
§ 1
 
 Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi zwany dalej w skrócie „Zarządem” działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz.U 01.142.1592/,
2. Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych/Dz.U. 02.113.984/
3. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 grudnia 1998 roku w sprawie dostosowania organizacji dyrekcji okręgowych dróg publicznych do organizacji administracji publicznej.
 
§ 2
 
Siedziba Zarządu mieści się w Tucholi przy ulicy Przemysłowej 6 i obejmuje swoim zakresem działania wszystkie drogi kategorii powiatowej w granicach administracyjnych powiatu tucholskiego. Szczegółowy wykaz dróg zawiera załącznik nr 1 do regulaminu.
 
 § 3

Zarząd jest jednostką organizacyjną Powiatu Tucholskiego.
 
§ 4
 
1. Na czele zarządu stoi Dyrektor powołany na drodze konkursu.
2. Dyrektor podlega Zarządowi Powiatu.
3. Funkcję pracodawcy dla dyrektora sprawuje Starosta Tucholski.
4. Dyrektor kieruje całokształtem prac Zarządu i ponosi odpowiedzialność za wyniki tej pracy.
5. Dyrektor odpowiada za właściwą, zgodną z przepisami organizację pracy Zarządu, ze szczególnym uwzględnieniem spraw bezpieczeństwa pracy i przepisów ppoż.
6. Dyrektora w razie nieobecności zastępuje kierownik działu administracyjno-technicznego lub inna wskazana przez niego osoba.
 
§ 5
 
1. W skład Zarządu wchodzą :
    a/ Dział administracyjno-techniczny,
-         Specjalista ds. administracyjnych,
-         Specjalista ds. drogowo-mostowych,
-         Brygada patrolowa
-         Specjalista ds. administracyjno-technicznych
-         Brygada liniowa.
  
2. Wewnętrzna strukturę organizacyjną Zarządu przedstawia schemat
         stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. Załącznik zawiera
         również wykaz etatów w poszczególnych komórkach
 
§ 6
 
Do zakresu działania Zarządu należą w szczególności następujące sprawy:
1. opiniowanie  planów rozwoju sieci drogowej,
2. opracowywanie planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych,
3. przygotowuje i składa wnioski na finansowanie inwestycji drogowych z funduszy zewnętrznych,
4. pełnienia funkcji inwestora w zakresie zadań własnych jak również realizowanych w imieniu Zarządu Powiatu,
5. utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
6. realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
7. przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
8. koordynacja robót w pasie drogowym,
9. wydawanie pozwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
10. prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,
11. prowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,
12. wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
13. przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
14. przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
15. wprowadzenie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
16. dokonywanie okresowych pomiarów ruch drogowego,
17. sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym poza obszarami zabudowanymi,
18. prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie organu zarządzającego drogą,
19. przygotowanie decyzji dotyczących organizacji ruchu drogowego na drogach powiatowych i gminnych,
20. opiniowanie wniosków o likwidację linii kolejowych, lub jej części na której zawieszono przewozy,
21. nieodpłatne przejmowanie zbędnego mienia PKP,
22. wykonuje inne zadania zlecone przez Zarząd Powiatu.    
          
 § 7
 
Do podstawowych zadań brygady liniowej należy:
1.  utrzymanie przejezdności dróg,
2. wykonywanie prac interwencyjnych związanych z likwidacją zagrożenia bezpieczeństwa ruchu,
3. wykonanie robót utrzymaniowych i konserwacyjnych zapewniających bezpieczeństwo ruchu, trwałość obiektu oraz estetykę pasa drogowego,
4.  wykonywanie prac związanych z utrzymaniem pasa drogowego, nawierzchni drogi oraz zieleni w pasie drogowym,
 
 § 8
 
 Do podstawowych zadań brygady patrolowej należy;
1. systematyczne patrolowanie sieci drogowej,
2. naprawa i wymiana oznakowania dróg,
3.wykonywanie drobnych robót utrzymaniowych obiektów mostowych oraz robót o charakterze awaryjnym,
4. przygotowanie i oznakowanie dróg powiatowych do zimowego utrzymania.
 
 § 9
 
Obsługę finansowo-księgową i część spraw pracowniczych wykonuje Starostwo Powiatowe w Tucholi.
 
 § 10
 
Regulamin podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Powiatu.
 
 § 11
 
Niniejszy regulamin Zarządu obowiązuje od dnia 1.04.2003 roku.

Wytworzył: Zenon Poturalski (8 lipca 2003)
Opublikował: (8 lipca 2003, 15:40:03)

Ostatnia zmiana: Magdalena Gocek-Kalkowska (11 lipca 2012, 10:52:08)
Zmieniono: przeniesienie informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6617

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij