-

Tryb podejmowania uchwał Rady Powiatu
określa Statut Powiatu Tucholskiego
przyjęty Uchwałą Nr V/29/2003 z dnia 27 marca 2003.

Z inicjatywą podjęcia uchwały mogą wystąpić: co najmniej 4 Radnych, Przewodniczący Rady, Kluby Radnych, Komisje Rady lub Zarząd Powiatu. Projekty uchwał powinny być zaopiniowane przez właściwe Komisje Rady.

W debacie nad uchwałą w pierwszej kolejności głos zabierają Przewodniczący Komisji opiniujących projekt. Poprawki do projektu uchwały Radny przedstawia Przewodniczącemu w formie pisemnej lub ustnej. Wnioskodawca uchwały ma prawo zabrania głosu na zakończenie debaty.Głosowanie projektu uchwały poprzedzone jest głosowaniem poprawek wg kolejności zgłoszeń. W uzasadnionym przypadku Przewodniczący Rady może w pierwszej kolejności poddać pod głosowanie poprawki najdalej idące. Projekt uchwały wraz z przyjętymi poprawkami poddawany jest w całości pod głosowanie.

Uchwały Rady Powiatu podpisuje Przewodniczący Rady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Powiatu, uchwały podpisuje Wiceprzewodniczący Rady prowadzący sesję.

Podjętym uchwałom nadaje się kolejne numery, podając cyframi rzymskimi numer sesji, cyframi arabskimi numer uchwały oraz rok podjęcia uchwały. Uchwałę opatruje się datą posiedzenia, na którym została przyjęta.

Uchwały Rady Powiatu są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu jawnym, chyba że przepisy stanowią inaczej. W sytuacji, która zgodnie z ust. 1 przewiduje przeprowadzenie głosowania jawnego Rada Powiatu przeprowadza głosowanie imienne wówczas, gdy został zgłoszony wniosek Przewodniczącego Rady lub 4 Radnych, a Rada Powiatu podjęła stosowną uchwałę. Odrzucenie w głosowaniu uchwały o udzieleniu absolutorium jest równoznaczne z przyjęciem uchwały o nieudzieleniu Zarządowi absolutorium.

W głosowaniu jawnym Radni głosują przez podniesienie ręki. Głosowanie jawne przeprowadza i oblicza wszystkie głosy Przewodniczący Rady Powiatu przy pomocy Wiceprzewodniczących. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Powiatu. Wyniki głosowania jawnego odnotowuje się w protokole sesji.

W głosowaniu tajnym Radni głosują na kartkach opatrzonych pieczęcią Rady Powiatu. Głosowanie tajne przeprowadza Komisja Skrutacyjna wybrana przez Radę Powiatu spośród Radnych. Komisja Skrutacyjna wybiera Przewodniczącego Komisji. Kart do głosowania nie może być więcej niż Radnych obecnych na sesji. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania tajnego niezwłocznie po ich ustaleniu. Z głosowania tajnego Komisja Skrutacyjna sporządza protokół, który stanowi załącznik do protokołu sesji.

 

 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Błaszczyk (15 października 2004)
Opublikował: Elżbieta Błaszczyk (15 października 2004, 12:19:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 9722