Kompetencje Starosty

Starosta jest kierownikiem Starostwa, zwierzchnikiem służbowym pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży.

1.    Starosta kieruje Starostwem w szczególności poprzez wydawanie zarządzeń, pism okólnych i poleceń służbowych.
2.    Starosta nadzoruje pracę Wicestarosty, Członków Zarządu, Sekretarza, Skarbnika i Pełnomocników.
3.    Dla realizacji zadań o szczególnym znaczeniu dla powiatu wymagających współpracy pracowników różnych wydziałów, referatów, komórek, samodzielnych stanowisk i jednostek organizacyjnych, powołuje się zespoły zadaniowe.
4.    Do kompetencji Starosty należy w szczególności:
1) organizowanie pracy Starostwa,
2) zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Zarządu,
3) kierowanie bieżącymi sprawami Powiatu, podejmowanie działań zapewniających prawidłową realizację zadań Powiatu,
4) reprezentowanie Starostwa na zewnątrz,
5) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości Powiatu, chyba że przepisy szczególne przewidują wydawanie decyzji przez Zarząd,
6) ustalanie polityki kadrowej i płacowej Starostwa,
7) zatwierdzanie zakresów czynności, obowiązków i odpowiedzialności pracowników Starostwa lub upoważnienie do tych działań innych osób,
8) wydawanie zarządzeń wewnętrznych Starostwa,
9) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między Wydziałami Starostwa,
10) wykonywanie zadań wynikających dla Starosty z ustawy o samorządzie powiatowym i innych ustaw, jak również zastrzeżonych w uchwałach Rady i Zarządu oraz postanowień Statutu Powiatu,
11) upoważnianie Wicestarosty, poszczególnych Członków Zarządu i pracowników Starostwa do wydawania w jego imieniu decyzji, o których mowa w pkt 5; każde upoważnienie winno określać zakres spraw objętych upoważnieniem;
12) nadzór nad wykonywaniem zadań w zakresie obronności Państwa, obrony cywilnej, zarządzania i reagowania kryzysowego,
13) dokonywanie okresowych ocen pracowników, dla których Starosta jest bezpośrednim przełożonym,
14) okresowe powierzanie pracownikom Starostwa innych zadań do realizacji aniżeli zadania określone niniejszym Regulaminem i zakresem czynności,
15) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec Członków Zarządu na etacie i pracowników Starostwa z zakresu prawa pracy.
5.    Starosta bezpośrednio nadzoruje działalność:
1) Pełnomocnika ds. Zarządzania Jakością,
2) Powiatowego Rzecznika Konsumentów,
3) Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych – Pionu Ochrony Informacji Niejawnych,
4) Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
5) Inspektora ds. Ochrony Przeciwpożarowej.
6. Starosta sprawuje bezpośredni nadzór nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz jednostkami organizacyjnymi.
7.  Zarządzenia Starosty są podstawą wprowadzenia:
1)  Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Tucholi,
2)  Regulaminu Wynagradzania Starostwa Powiatowego w Tucholi,
3)  Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Tucholi,
4)  Regulaminu pracy komisji przetargowych,
5)  Instrukcji, których podstawą jest ustawa o finansach publicznych i ustawa o rachunkowości,
6)  Regulaminów wydanych na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych.
8.  Starosta Zarządzeniem powołuje komisje przedmiotowe, o ile przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej, a w szczególności:
1) komisje przetargowe,
2) komisje w sprawie przeprowadzenia kontroli,
3) komisje do oceny przydatności składników majątku ruchomego Starostwa do dalszego użytkowania.

metryczka


Wytworzył: JAcek Lorczak (30 czerwca 2003)
Opublikował: Administrator (30 czerwca 2003, 18:24:53)

Ostatnia zmiana: Jacek Lorczak (14 czerwca 2012, 12:51:20)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 11606