Informacje podstawowe


Sekretarz Powiatu 

Maciej Korda
1. Do podstawowych zadań Sekretarza Powiatu należy:

1)    czuwanie nad przebiegiem i terminowością wykonywanych zadań w Starostwie,
2)    koordynowanie prac związanych z opracowaniem projektów aktów regulujących struktury i   zasady działania Starostwa i jego komórek wewnętrznych,
3)    nadzorowanie procesu przygotowywania projektów uchwał Zarządu oraz związanych z organizacją posiedzeń Zarządu,
4)    koordynowanie prac dotyczących przygotowywania i wnoszenia pod obrady Rady projektów uchwał i innych materiałów przedstawianych przez Zarząd,
5)    przygotowywanie projektów procedur wynikających z ustawy o pracownikach samorządowych,
6)    nadzorowanie zakupów środków trwałych, remontów oraz gospodarki powierzchnią użytkową budynków zajmowanych przez Starostwo,
7)    nadzorowanie realizacji planu podnoszenia kwalifikacji i szkoleń pracowników Starostwa,
8)    koordynacja pracy pomiędzy Wydziałami,
9)    nadzór nad organizacją pracy Starostwa, w tym inicjowanie usprawnień organizacyjnych i technicznych,
10)    zapewnienie sprawnej obsługi interesantów,
11)    ustalanie form i metod pracy Wydziałów Starostwa,
12)    nadzór nad wykonywaniem bieżących zadań przez Wydziały Starostwa,
13)    nadzór nad prawidłowym realizowaniem ustawy o zamówieniach publicznych,
14)    wdrażanie postępu informatycznego,
15)    zapewnienie merytorycznej i techniczno-organizacyjnej obsługi Rady i Zarządu,
16)    uczestniczenie w posiedzeniach organów kolegialnych Powiatu,
17)    nadzór nad realizacją uchwał Rady i Zarządu,
18)    przygotowywanie odpowiedzi na złożone skargi i wnioski,
19)    współpraca z mediami,
20)    wykonywanie innych zadań zleconych przez Starostę.
2.    Sekretarz podlega bezpośrednio Staroście.
3.    Sekretarz pełni jednocześnie funkcję Naczelnika Wydziału Organizacyjnego.
4.    Sekretarz sprawuje bezpośredni nadzór nad Wydziałem Administracyjno - Gospodarczym.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Błaszczyk (30 czerwca 2003)
Opublikował: Ela Błaszczyk (30 czerwca 2003, 16:54:22)

Ostatnia zmiana: Jacek Lorczak (4 kwietnia 2015, 23:09:27)
Zmieniono: Aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 13136