Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Marek Wolski

ul. Pocztowa 7
I piętro, pokój nr 107
tel. 52 559 07 33
fax 52 559 07 01
rzecznik@tuchola.pl

Powiatowy Rzecznik Konsumentów przyjmuje interesantów w następujące dni tygodnia:


  • wtorek w godz. 10:00 - 15:30
  • środa w godz.  07:30 - 12:30Do zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy w szczególności:
1)     zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów,
2)     występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
3)     w uzasadnionych przypadkach wytaczanie powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumenta,
4)     składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
5)     współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organizacjami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
6)     wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach szczególnych,
7)     występowanie z żądaniem wszczęcia postępowania antymonopolowego,
8)     występowanie w sprawach przeciwko czynom nieuczciwej konkurencji,
9)     składanie rocznego sprawozdania z działalności w roku poprzednim,
10)archiwizacja dokumentacji realizowanych zadań.
2.        Powiatowy Rzecznik Konsumentów podlega bezpośrednio Staroście.

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1− 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 - dalej RODO informujemy, że:

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Tucholski z siedzibą w Tucholi przy ul. Pocztowej 7 , 89-500 Tuchola;

2.       W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych telefonicznie: 52 559 07 00, poprzez adres e-mail: iod@tucholski.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1;

3.       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia spraw z zakresu ochrony praw konsumentów wynikających z przepisów prawa -  ustawy z dnia 16 lutego 2017 r. o ochronie konkurencji i konsumentów; na podstawie:

art.6 ust.1 pkt a, RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych;

art. 6 ust. 1 lit c RODO  - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

art. 6 ust. 1 lit c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

4.       Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz przedsiębiorca, którego dotyczy wszczęte postępowanie;

5.       Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;

6.     Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych;

7.     Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8.     W razie niezgodnego z prawem przetwarzania danych konsument mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2);

9.     Podanie danych osobowych jest niezbędne do udzielenia przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów pisemnej porady lub wszczęcia postępowania celem polubownego  załatwienia sprawy;

10. Pani/pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.


Współadministrowanie danymi osobowymi z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów

metryczka


Wytworzył: Jacek Lorczak (14 czerwca 2012)
Opublikował: Jacek Lorczak (14 czerwca 2012, 11:15:36)

Ostatnia zmiana: Jacek Lorczak (7 maja 2021, 10:47:03)
Zmieniono: dodanie informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 11705