System Wykrywania i AlarmowaniaZASADY ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA SYSTEMU WYKRYWANIA
I ALARMOWANIA NA TERENIE POWIATU TUCHOLSKIEGO


W celu uzyskania informacji niezbędnych do organizowania ochrony ludności przed zagrożeniami związanymi ze stosowaniem środków rażenia, klęskami żywiołowymi, awariami obiektów technicznych, skażeniami i zakażeniami, intensywnymi opadami, pożarami lub innymi podobnymi zdarzeniami – tworzy się System Wykrywania i Alarmowania zwanego dalej „SWA” na bazie dotychczas istniejących jednostek formacji obrony cywilnej. SWA organizuje się na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim oraz w skali całego kraju.


System Wykrywania i Alarmowania obejmuje następujące zadania:

1) wykrywanie skażeń promieniotwórczych, biologicznych, chemicznych i toksycznych środków przemysłowych, napromieniowania oraz innych nadzwyczajnych zagrożeń ludzi i środowiska a także oznaczenie stref niebezpiecznych;
2) pobieranie próbek i określanie stopnia skażenia produktów żywnościowych, płodów rolnych, roślinności, pasz, wody pitnej i wód powierzchniowych oraz gleby i powietrza;
3) wstępne określanie skutków nadzwyczajnych zagrożeń;
4) przekazywanie danych o skażeniach, napromieniowaniu, zakażeniach i innych nadzwyczajnych zagrożeniach ludzi i środowiska do ROADA / Rejonowy Ośrodek Analizy Danych i Alarmowania / oraz plutonu analiz laboratoryjnych;
5) przekazywanie komunikatów i sygnałów alarmowych dla ludności w rejonie rozmieszczenia jednostek organizacyjnych.

Jednostkami organizacyjnymi wykrywania i alarmowania są:

1) drużyny wykrywania i alarmowania;
2) drużyna wykrywania zagrożeń;
3) plutony analiz laboratoryjnych;
4) punkty alarmowania sołectw, zakładów pracy.Do podstawowych zadań jednostek organizacyjnych zbierania i przetwarzania informacji, wykrywania skażeń i zakażeń oraz alarmowania należy w szczególności:

1) zbieranie i opracowywanie danych otrzymywanych z jednostek wykrywania oraz z innych źródeł informacji;
2) analizowanie zbieranych informacji i prognozowanie rozwoju wydarzeń;
3) określenie skali i skutków zaistniałych zagrożeń;
4) ostrzeganie i alarmowanie zagrożonej ludności o zbliżającym się niebezpieczeństwie, a także informowanie o zalecanych sposobach postępowania i zachowania się w zaistniałej sytuacji:
5) opracowanie odpowiednich wniosków i propozycji dla szefów obrony cywilnej odpowiednich szczebli;
6) przekazywanie danych o zaistniałych zagrożeniach do jednostek organizacyjnych nadrzędnych i współdziałających;
7) koordynowanie działań jednostek organizacyjnych wykrywania;
8) określanie stopnia skażenia produktów żywnościowych, płodów rolnych, roślinności, pasz, wody pitnej i wód powierzchniowych oraz gleby i powietrza.


Jednostkami organizacyjnymi zbierania i przetwarzania informacji oraz alarmowania są:

1) rejonowy ośrodek analizy danych i alarmowania;
2) wyznaczone osoby w urzędach gmin powoływane na czas występowania nadzwyczajnych zagrożeń;


Zasady funkcjonowania systemu

1. System osiąga pełną gotowość do działania przez rozwinięcie w rejonach formowania i osiągania gotowości do wykonania określonych zadań.
2. W czasie pokoju szefowie obrony cywilnej mogą zarządzić rozwinięcie SWA w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych zagrożeń ludzi i środowiska, a także przeprowadzenia treningów i ćwiczeń.
3. Całkowite lub częściowe rozwinięcie systemu następuje na podstawie zarządzenia:

1) szefa obrony cywilnej – na terenie gminy;
2) szefa obrony cywilnej powiatu – na terenie kilku gmin lub całego powiatu;
3) szefa obrony cywilnej województwa – na terenie powiatów lub całego województwa.

4. Jednostki organizacyjne SWA po rozwinięciu działają na zasadach całodobowych dyżurów.SWA współdziała ze służbami i systemami, których statutowa działalność jest związana ze zjawiskami mogącymi stanowić zagrożenia dla ludności oraz koordynuje ich działania w okresie wystąpienia tego zagrożenia.


Zasady przekazywania informacji i alarmowania


1. Ustala się następujące zasady przekazywania informacji w SWA do jednostek nadrzędnych i współdziałających;

1) natychmiast przekazuje się informacje dotyczące awarii i katastrof oraz wzrostu mocy dawki promieniowania szkodliwego dla organizmu;
2) okresowo przekazuje się informacje dotyczące pomiarów mocy dawki promieniowania, kontroli napromieniowania ludności, skażenia komponentów środowiska i żywności oraz warunków meteorologicznych.

2. O skali i skutkach zagrożeń nie wymagających natychmiastowych działań ochronnych, informuje się ludność w komunikatach nadawanych przez środki masowego przekazu (prasa, lokalne rozgłośnie TV, radiowe) o treści ustalonej przez Szefa Obrony Cywilnej Powiatu (gminy) stosownie do rodzaju i skali zagrożeń.

3. O zagrożeniach wymagających natychmiastowych działań ochronnych, informuje się ludność poprzez sygnały powszechnego ostrzegania i alarmowania oraz komunikaty wykorzystując:

1) radiowy system alarmowy miasta i gmin
2) pojedyncze syreny alarmowe gmin i zakładów pracy;
3) lokalne rozgłośnie radiowe i telewizję kablową;
4) urządzenia nagłaśniające na pojazdach.

Rodzaje alarmów
Rodzaje alarmów

metryczka


Wytworzył: Jan Szmagliński (7 maja 2004)
Opublikował: Janek Szmagliński (7 maja 2004, 08:38:28)

Ostatnia zmiana: Jacek Lorczak (28 stycznia 2014, 12:35:57)
Zmieniono: dodanie informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 19798