System Wczesnego Ostrzegania


Zarządzenie nr 48/2013
Starosty Tucholskiego
z dnia 20 listopada 2013
w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach

treść zarządzenia
zarządzenie nr 48.2013.pdf (544kB) pdfZałącznik nr 1 do zarządzenia
Starosty Tucholskiego
nr 48 / 2013 z dnia 20 listopada 2013 r.
 

 
Zasady funkcjonowania SWO o zagrożeniach na terenie powiatu tucholskiego.
 
 § 1
  1.  Do przekazania informacji do Powiatowego Centrum Zarządzania kryzysowego
      o zagrożeniach, zdarzeniach nadzwyczajnych i sytuacjach kryzysowych występujących 
      na terenie powiatu na zasadach  i w trybie ustalonym w dalszej części niniejszego zarządzenia zobowiązuje się:
 
1)      Burmistrza, Wójtów Gmin Powiatu Tucholskiego;
2)      Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tucholi;
3)      Komendanta Powiatowego Policji w Tucholi;
4)      Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tucholi;
5)      Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tucholi;
6)      Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tucholi;
7)      Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy. Oddział
      w Tucholi;
8)      Pomorska Spółka Gazownicza z o.o. Oddział Gazowniczy w Bydgoszczy.            Kierownika Punktu Dystrybucji Gazu w Tucholi;
9)      Specjalistę ds. Konserwacji i Eksploatacji Urządzeń Melioracyjnych Kujawsko- Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Włocławku- Biuro Terenowe Świecie;
10)  Kierownika Posterunku Energetycznego w Tucholi;
11)  Kierownika Rejonu Dróg Wojewódzkich w Tucholi;
12)  Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi;
13)  Nadleśniczego Nadleśnictwa Woziwoda;
14)  Nadleśniczego Nadleśnictwa Tuchola;
15)  Nadleśniczego Nadleśnictwa Zamrzenica;
16)  Nadleśniczy Nadleśnictwa Trzebciny.
 
 2.    Przekazywanie powyższych informacji następuje za pośrednictwem podległych służb
        i  jednostek organizacyjnych, w ramach wykonywanych zadań i posiadanych 
        kompetencji.
 
3.       Zakres przekazywanych informacji przez poszczególne podmioty adekwatnie do ich 
  właściwości rzeczowych dotyczy w szczególności:
 
1)      zagrożeń pożarowych i pożarów;
2)      poważnych awarii instalacji komunalnych:
 
-          gazowych,
-          ciepłowniczych,
-          wodno- kanalizacyjnych,
-          energetycznych.
3)      katastrof komunikacyjnych:
-          drogowych,
-          kolejowych,
-          wodnych,
-          lotniczych i energetycznych.
4)      skażeń chemicznych i katastrof ekologicznych:
-          w transporcie,
-          w obiektach stacjonarnych,
-          w zbiornikach i ciekach wodnych,
-          w podziemnych zbiornikach wodnych;
5)      skażeń radiacyjnych;
6)      zagrożeń epidemiologicznych:
-          epidemii chorób ludzi,
-          epizoocji chorób zwierzęcych,
-          wszystkich ognisk zatruć pokarmowych ( ognisko obejmuje dwie i więcej osób),
-          niebezpiecznych produktów spożywczych uzyskanych w systemie ostrzegania o zagrożeniu bezpieczeństwa zdrowotnego żywności (RASFF),
-          ognisk egzogennych zakażeń szpitalnych,
-         wydanych decyzjach, przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, unieruchamiających obiekty, urządzenia lub stanowiska;
7)      gwałtownych zjawisk atmosferycznych i klęsk żywiołowych;
8)      poważnych awarii telekomunikacyjnych;
9)      występowania niewypałów i niewybuchów;
10)  zbiorowego naruszenia ładu i porządku publicznego;
11)  niepokojów i protestów społecznych;
12)  imprez masowych stwarzających potencjalne zagrożenie porządku publicznego;
13)  przewozu niebezpiecznych substancji chemicznych;
14)  poważnych utrudnień w ruchu drogowym i kolejowym;
15)  aktów terroru kryminalnego z użyciem materiałów wybuchowych i broni palnej;
16)  poważnych przestępstw przeciwko organom administracji publicznej;
17)  nielegalnej migracji ludności;
18)  wystąpienia epifitoz lub inwazji patogenów roślin;
19)  innych zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo państwa i społeczeństwo powiatu.
 
4.      Informacje należy przekazywać w trybie:
 
1)      Starostwo powiatowe w systemie Centralnej Aplikacji Raportującej (CAR),
 
2)      pozostałe jednostki:
 
a)      codziennym w formie pisemnej do godz. 06.30 każdego dnia ( informacja dobowa za okres od godz. 06.00 dnia poprzedniego do godz. 06.00 );
b)      codziennym do godz. 19.30 ( informacja wg  wzoru formatki ) dotyczącą powstania strat w wyniku gwałtownych zjawisk atmosferycznych i innych zjawisk;
c)      doraźnym (telefonicznie) natychmiast po zaistnieniu zdarzenia ( zagrożenia ), pisemnie w czasie możliwie najkrótszym po zaistnieniu zdarzenia
( zagrożenia );
d)     okresowym zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcjami,
( dotyczącymi np. zagrożeń powodziowych),  ustalonym doraźnie w przypadku długotrwałych działań ratowniczych lub długotrwałego okresu występowania zagrożenia;
e)      na żądanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Tucholi.
 
5.      Informacje w trybie codziennym  do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego
      w Tucholi zobowiązane są przekazywać:
 
1)   Służba dyżurna Komendy Powiatowej Policji w Tucholi,
2)      Służba dyżurna Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
 
6.      Formę i zakres przekazywanych informacji codziennych określi Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 
7.      Do zapewnienia przekazywania informacji w trybie doraźnym, okresowym oraz na żądanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego zobowiązuje wszystkie organy wymienione w § 1 ust. 1 niniejszego załącznika.
 
8.      Do przekazywania informacji wykorzystuje się :
 
a.       dostępne środki łączności przewodowej;
b.      łączność radiową :
 
-  sieci zarządzania wojewody,
-  sieć zarządzania starosty,
-  sieci koordynacji ratownictwa,
 
c.       inne dostępne środki.
 
9.      Telefon kontaktowy z Powiatowym Centrum Zarządzania kryzysowego w Tucholi.
 
1)      w godz. pracy:
 
7.30 – 15.30
 
Tel. 52 5590736, 52 5590736
Fax. 52 3361696
Kom. 505114768
E-mail: kryzys@tuchola.pl
 
2)      po godz. pracy w dni wolne i święta:
 
Punkt kontaktowy Starosty Tucholskiego
 
Tel. 52 3361227;
Tel/ fax. 52 3361228;
Tel. 998;
Tel. 112 przez WCPR do  KP PSP w Tucholi ;
E- mail: kppsp_tuchola@fire.one.pl .
 
 
§ 2
 
1.   Przekazywane informacje o zagrożeniach, zdarzeniach nadzwyczajnych i innych  
            sytuacjach kryzysowych powinny zawierać ich szczegółowy opis, a w szczególności:
 
1)      miejsce i czas zdarzenia ( zagrożenia );
2)      charakter i zasięg zdarzenia ( zagrożenia );
3)      przyczyny lub inne okoliczności powstania zdarzenia ( zagrożenia );
4)      skutki lub prognozę skutków zdarzenia ( zagrożenia );
5)      użyte siły i środki  ratownicze oraz inne informacje o podejmowanych działaniach
6)      wnioski oraz ewentualne prośby wsparcia działań przez Starostę;
7)      dane personalne osoby przekazującej informację z uwzględnieniem dodatkowo nazwy służby lub instytucji, którą reprezentuje oraz nr telefonu kontaktowego.
 
2.      W przypadku długotrwałych działań  ratowniczych lub długotrwałego okresu 
występowania zagrożenia mogą zostać wprowadzone inne, szczegółowe 
      standardy przekazywania informacji podawane za pośrednictwem służby dyżurnej  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.
 
§ 3
 
1.  Do ostrzegania i alarmowania ludności uprawnieni są:
 
1)      Wojewoda Kujawsko- Pomorski na obszarze całego województwa lub jego części;
2)      Starosta na obszarze całego powiatu lub jego części;
3)      Burmistrz, Wójtowie na obszarze swojego działania.
 
2. Do ostrzegania i alarmowania ludzi służą:
 
1)      scentralizowane syreny alarmowe i pojedyncze syreny alarmowe;
2)      rozgłośnie radiowe i telewizyjne;
3)      urządzenia nagłaśniające na pojazdach;
4)      inne urządzenia.
 
 

Uzasadnienie
 
Nowelizacje ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
o województwie i administracji rządowej w województwie, a także o zarządzaniu kryzysowym spowodowały zmianę niektórych zapisów zawartych w cytowanych aktach prawnych przed ich nowelizacją. Zmianie też uległa organizacja, i podporządkowanie niektórych podmiotów wchodzących w system organizacji SWO. W okolicznościach coraz częściej występowania niektórych zagrożeń na terenie województwa Kujawsko- Pomorskiego, w trosce o bezpieczeństwo jego mieszkańców oraz ich mienia , przedmiotowe zarządzenie staje się zasadne.

metryczka


Wytworzył: Jan Szmagliński (7 maja 2004)
Opublikował: Janek Szmagliński (7 maja 2004, 14:22:23)

Ostatnia zmiana: Jacek Lorczak (16 grudnia 2013, 12:31:19)
Zmieniono: zmiana zarządzenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 12087