KOMUNIKACJA, PRAWA JAZDY, REJESTRACJA POJAZDÓW, TRANSPORT DROGOWY

I. WYDANIE PRAWA JAZDY PO RAZ PIERWSZY.

 • KARTA USŁUGI
pj02.doc (233kB) word

 • DRUKI DO POBRANIA
- Wniosek - Wzór (1184kB) pdf

II. WYDANIE WTÓRNIKA PRAWA JAZDY Z POWODU ZMIANY DANYCH LUB UTRATY

 • KARTA USŁUGI
pj03.doc (232kB) word


III. WYDANIE MIĘDZYNARODOWEGO PRAWA JAZDY.


 • KARTA USŁUGI
mpj1.doc (232kB) word


IV. REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU

 • KARTA USŁUGI
POBIERZ (235kB) word


V. UZYSKANIE WTÓRNIKA TABLIC REJESTRACYJNYCH W PRZYPADKU ZNISZCZENIA/KRADZIEŻY/ZAGUBIENIA.

 • KARTA USŁUGI
POBIERZ (237kB) wordVI. WYDANIE DODATKOWEJ TABLICY NA BAGAŻNIK ROWEROWY.

 • KARTA USŁUGI
POBIERZ (234kB) word


VII. WYDANIE ZATRZYMANEGO ELEKTRONICZNIE DOWODU REJESTRACYJNEGO.

 • KARTA USŁUGI
POBIERZ (233kB) word


VIII. ZŁOŻENIE ZAWIADOMIENIA O NABYCIU I ZBYCIU POJAZDU

 • KARTA USŁUGI
POBIERZ (225kB) plik


IX. WYMIANA DOWODU REJESTRACYJNEGO ZE WZGLĘDU NA BRAK MIEJSCA NA WPIS KOLEJNEGO TERMINU BADANIA TECHNICZNEGO.

 • KARTA USŁUGI
POBIERZ (235kB) word

X. WYREJESTROWANIE POJAZDU W PRZYPADKU  DEMONTAŻU POJAZDU/KRADZIEŻY/SPRZEDAŻY POJAZDU ZA GRANICĘ/ZNISZCZENIA (KASACJI) ZA GRANICĄ/TRWAŁEJ UTRATY.

 • KARTA USŁUGI
POBIERZ (238kB) wordXI. UZYSKANIE ADNOTACJI W DOWODZIE REJESTRACYJNYM: GAZ, VAT, HAK, TAXI, L .

 • KARTA USŁUGI
POBIERZ (235kB) word


XII. CZASOWE WYCOFANIE POJAZDU Z RUCHU.

 • KARTA USŁUGI
- INFORMACJA NA MIEJSCU


XIII. PRZEREJESTROWANIE POJAZDU ZAREJESTROWANEGO NA TERENIE RP W PRZYPADKU POZOSTAWIENIA TABLIC REJESTRACYJNYCH

 • KARTA USŁUGI
POBIERZ (238kB) word


XIV. PRZEREJESTROWANIE POJAZDU ZAREJESTROWANEGO NA TERENIE RP W PRZYPADKU ZMIANY TABLIC REJESTRACYJNYCH


 • KARTA USŁUGI
POBIERZ (236kB) word

 • DRUKI DO POBRANIA
POBIERZ (133kB) pdf


XV. REJESTRACJA POJAZDU SPROWADZONEGO Z ZAGRANICY

 • KARTA USŁUGI

XVI. WYDANIE WTÓRNIKA DOWODU REJESTRACYJNEGO W PRZYPADKU JEGO UTRATY/ZAGUBIENIA.

 • KARTA USŁUGI
XVII. NADANIE W POJEŹDZIE CECH IDENTYFIKACYJNYCH I WYKONANIE TABLICZKI ZNAMIONOWEJ ZASTĘPCZEJ.

 • KARTA USŁUGI
- POBIERZ (236kB) word

 • DRUKI DO POBRANIA
- Informacja na miejscu.
XVIII. WYDANIE UPRAWNIENIA DIAGNOSTY DO WYKONYWANIA BADAŃ TECHNICZNYCH POJAZDÓW

 • KARTA USŁUGI
- Pobierz (107kB) plik

 • DRUKI DO POBRANIA
XIX. WPIS DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH STACJE  KONTROLI  POJAZDÓW

 • KARTA USŁUGI
- Pobierz (53kB) word

 • DRUKI DO POBRANIA


XX. UDZIELENIE I ZMIANA ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO ORAZ WYDAWANIE DODATKOWYCH WYPISÓW Z ZEZWOLENIA

 • KARTA USŁUGI
- POBIERZ (85kB) plik

 • DRUKI DO POBRANIA
XXI. UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA NA KRAJOWE PRZEWOZY DROGOWE NA POTRZEBY WŁASNE OSÓB I RZECZY.

 • KARTA USŁUGI
- POBIERZ (94kB) word

 • DRUKI DO POBRANIA
XXII. UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA O WPISIE DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH OŚRODKI SZKOLENIA KIEROWCÓW.

 • KARTA USŁUGI
- POBIERZ (241kB) word

 • DRUKI DO POBRANIA

XXIII. WPIS DO EWIDENCJI INSTRUKTORÓW NAUKI JAZDY I WYDANIE LEGITYMACJI

 • KARTA USŁUGI
- POBIERZ (96kB) word

 • DRUKI DO POBRANIA
XXIV. WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEJAZD POJAZDU NIENORMATYWNEGO KAT II - IV


 • KARTA USŁUGI
- POBIERZ (93kB) word

 • DRUKI DO POBRANIA


XXV. WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEJAZD POJAZDU NIENORMATYWNEGO KAT I


 • KARTA USŁUGI
- POBIERZ (93kB) word

 • DRUKI DO POBRANIA

XXVI. WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

 • DRUKI DO POBRANIA
Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

I.   Administratorem danych osobowych jest Starosta Tucholski z siedzibą w Tucholi przy ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola.
II. Inspektor Ochrony Danych - wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych poprzez e-mail: iod@tucholski.pl oraz pod numerem telefonu 52 5590700 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.
III. Cele i podstawy przetwarzania - określono cele przetwarzania danych osobowych przez administratora:
1. Dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO przetwarzane będą w celu wypełnienia przez administratora zadań określonych w przepisach szczególnych np.: wydania decyzji administracyjnej, postanowienia lub innego działania wynikającego z przepisów prawa;
2. Dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa i są nimi np.: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę praw;
3. Dane osobowe przetwarzane będą również w celu ochrony żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. d RODO) oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania, które realizujemy w interesie publicznym w ramach powierzonej nam władzy publicznej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
4. Dane osobowe przetwarzane będą również w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) a także w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
IV. Prawa osób, których dane dotyczą. Zgodnie z RODO, przysługują następujące prawa: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; do sprostowania (poprawiania) swoich danych; do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych; do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; do przenoszenia danych; do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
V. Okres przechowywania danych. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.
VI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

metryczka


Wytworzył: Szymon Hoppe (2 grudnia 2009)
Opublikował: Szymon Hoppe (2 grudnia 2009, 08:25:10)

Ostatnia zmiana: Szymon Hoppe (31 października 2023, 15:15:32)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 82201