Zawiadomienie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej (tłocznej) do oczyszczalni ścieków w Tucholi wraz z przebudową istniejącej centralnej przepompowni ścieków w Cekcynie

______________________________________________________________________________
 
Tuchola, dnia 11 kwietnia 2024 r.
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
 89-500 Tuchola
 
BD.6740.1.8.2024.MP
 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

z a w i a d a m i a m

o wydaniu w dniu 11 kwietnia 2024 r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.1.8.2024.MP zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu oraz udzielającej Gminie Cekcyn, ul. Szkolna 2, 89-511 Cekcyn, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Radosława Ryl, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Studio Projektowe Eko-System Radosław Ryl, na podstawie pełnomocnictwa nr 10/2022 z dnia  04 sierpnia 2022 r., pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej (tłocznej) do oczyszczalni ścieków w miejscowości Tuchola wraz z przebudową istniejącej centralnej przepompowni ścieków w miejscowości Cekcyn, na terenie działek nr ewid. 103/4, 103/6, 132/2, 132/4, 132/7, 141/3, 143/2, 1135, 1559/2, 1559/3, 1559/4, 6037/1, 1211, 1213, 1560/2, 6036/3 położonych w obrębie geodezyjnym Cekcyn, gmina Cekcyn oraz na terenie działek nr ewid. 1683/2, 1692, 1794/1, 1814/1, 6006/12, 1691/9, 1691/14, 1691/17 położonych w obrębie geodezyjnym miasto Tuchola, gmina Tuchola.
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni licząc od publikacji niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 102. Zapoznanie się z aktami sprawy możliwe jest drogą elektroniczną lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (osoba prowadząca sprawę – Monika Piekarz, tel. 52 5590 718, budownictwo@tuchola.pl).

metryczka


Wytworzył: Monika Piekarz (11 kwietnia 2024)
Opublikował: Maciej Śmieszek (11 kwietnia 2024, 07:30:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 229